Άρθρο 32 Δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55KB ν. 4871/2021

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55KB του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης διαρκεί τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου έως την 30ή Ιουνίου. Περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στις δικαστικές υπηρεσίες και πραγματοποιείται στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στα Εφετεία και τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, και στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς. Η κατανομή στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης γίνεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του κάθε σπουδαστή και, εφόσον είναι αναγκαίο, λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας επιτυχόντων του πρώτου σταδίου για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης.».

  • 18 Απριλίου 2024, 10:57 | ΙΩΑΝΝΑ

    Θεωρώ ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να γίνεται από την αρχή στις υπηρεσίες ή έστω στις πόλεις που θα διορίζονται οι νέοι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι που διορίστηκαν τώρα, και ήταν στην πραγματικότητα οι πρώτοι από την ΕΣΔΙ, μας μετέφεραν ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν τόσοι πολλοί που δεν κατάφεραν αν αποκομίσουν και πολλά πράγματα.