Άρθρο 29 Διορισμός των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4871/2021

H παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί του διορισμού των εκπαιδευόμενων που περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διορίζονται σε θέσεις δόκιμων δικαστικών λειτουργών στον κλάδο, στον οποίον αντιστοιχεί η κατεύθυνση φοίτησής τους στη Σχολή, ή το τμήμα κατάταξής τους μετά από το πέρας του πρώτου σταδίου κατάρτισης, προκειμένου για εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης.».