Άρθρο 35 Επανακαθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 55Θ ν. 4871/2021

Στο άρθρο 55Θ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 3, βα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)]» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, με τους αναπληρωτές τους, από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά περίπτωση», ββ) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, βγ) στο νέο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Οι Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, προτείνεται», και το άρθρο 55Θ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55Θ
Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Μαΐου.
2. Η επιτροπή αποτελείται από:
α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών διοικητικών δικαστηρίων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
β) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) Αντεπίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ε) έναν (1) σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με νομική κατάρτιση, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική δικηγορική υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.
Στην επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
3. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά περίπτωση. Ο Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Το μέλος που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής, μεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μία από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου του διαγωνισμού, εφόσον διενεργείται σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα.
5. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού, δεν δύνανται να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο δύο (2) ετών για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη της επιτροπής των εξετάσεων αποφοίτησης. Τα μέλη αμφοτέρων των επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτής. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού οι σύζυγοι ή οι συμβίοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό.».