Άρθρο 42 Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4963/2022

Στην παρ. 1 του άρθρο 33 του ν. 4963/2022 (A’ 149), περί της εισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο μόνο εδάφιο, αα) προστίθενται οι λέξεις «του αστυνομικού τομέα», αβ) διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας» και αγ) η λέξη «τετράμηνης» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρίμηνης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, αμέσως μετά από την ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρακολουθεί ειδική εισαγωγική εκπαίδευση τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας παρακολουθεί υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας.».

  • 6 Απριλίου 2024, 21:43 | Gregory Kobo

    Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση της δικαστικής αστυνομίας ώστε να γίνει μια υπηρεσία η οποία θα εκπέμπει κύρος και σεβασμό.

  • 6 Απριλίου 2024, 08:09 | Γιάννης

    Η εκπαίδευση που θα λάβει η δικαστική αστυνομία είναι ελάχιστη και ελλιπής, πρέπει να προβλεφθουν ειδικά σχολεία αμέσως μετά και την πρακτική εκπαίδευση, από την ΕΛΑΣ και τις επιχειρησιακες της ομάδες (ΟΠΚΕ,ΕΚΑΜ).
    Να δημιουργηθεί εντός της δικαστικής αστυνομίας, ειδική ομάδα που θα λάβει την παραπάνω εκπαίδευση και θα αναλάβει την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων όπως τα εντάλματα σύλληψης.
    Στα μεγάλα δικαστήρια (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) θα ήταν ορθό να υπάρχει και δικαστικός αστυνομικός, που λάβει την ανάλογη εκπαίδευση, και θα έχει σκύλο Κ9 για την ανίχνευση εκρηκτικών.