Άρθρο 38 Άρνηση διαμεταγωγής υπηκόου άλλου κράτους μέλους – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 3251/2004

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3251/2004 (Α’ 127), περί των όρων διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους, προστίθενται οι λέξεις «ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας, είναι ημεδαπός ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή αρνείται τη διαμεταγωγή του. Στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό κατοικεί στην Ελλάδα, η Αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη διαμεταγωγή του.».