ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ Άρθρο 12 Μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων

Στα δικαστήρια της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης η μέριμνα για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και την παροχή συνδεόμενων με τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων ειδών και υπηρεσιών, την παρακολούθηση της προσήκουσας εκπλήρωσης των συναπτόμενων συμβάσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση των πιστώσεων και των πάγιων επιχορηγήσεων, τη συντήρηση, την επισκευή, τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων χώρων, καθώς και η μέριμνα για τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων, ανατίθενται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Οι σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. λαμβάνονται ύστερα από γνώμη των διοικήσεων των ανωτέρω δικαστηρίων.