Άρθρο 26 Κατανομή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης στα τμήματα της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4871/2021

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί της κατανομής των εκπαιδευόμενων σε τμήματα στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντικαθίσταται και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30
Κατανομή στα τμήματα στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Οι εκπαιδευόμενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, γνωστοποιούν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από την ανάρτηση των πινάκων με δήλωσή τους στη γραμματεία της Σχολής το τμήμα ή, κατά σειρά προτίμησης, τα τμήματα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή ανάλογα με τις οργανικές θέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, αφορά: α) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) υποψήφιους παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων. Η κατανομή γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας της παρ. 3 του άρθρου 29 που έλαβε ο κάθε εκπαιδευόμενος, καθώς και τη δήλωση προτίμησής του, σε συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις της προκήρυξης.».