Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την 31η.12.2025, η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, το άρθρο 15, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 683 και το άρθρο 733 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διενέργεια προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας εξακολουθεί να διενεργείται από τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πταισματοδίκες, ως προανακριτές, με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπουν ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) για τους πταισματοδίκες.
3. Τα πταισματοδικεία, που έχουν έδρα στις πρωτεύουσες πρώην νομών, διατηρούνται με την ίδια καθ’ ύλη αρμοδιότητα, ως προανακριτικά τμήματα.
4. Υποθέσεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα ή κλήση στον κατηγορούμενο και οι οποίες έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση μετά από τη 16η.9.2024, αποσύρονται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, η οποία επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στην οποία προσδιορίζεται το αρμόδιο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δικαστήριο, στο οποίο και εισάγονται προς εκδίκαση.
5. Οι υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί και όσες προσδιορίζονται έως την 15η.9.2024 σε Ειρηνοδικεία που καταργούνται και δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες, μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πρωτοδικείο της κεντρικής έδρας με πράξη του Προϊσταμένου του, σε ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής το πρώτο εδάφιο ισχύει για όσες υποθέσεις προσδιορίζονται μέχρι την 31η.12.2025. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Με πρωτοβουλία, επίσης, του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
6. Οι θέσεις συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων καθώς και οι περιφέρειες δικαιοδοσίας των εμμίσθων και αμίσθων υποθηκοφυλακείων δεν θίγονται.
7. Οι υφιστάμενοι δικηγορικοί σύλλογοι, που εδρεύουν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων, διατηρούνται.
8. Τα καταστήματα, στα οποία στεγάζονται ειρηνοδικεία που καταργούνται, όπως και ο εξοπλισμός αυτών, περιέρχονται στη διαχείριση του διευθύνοντος το οικείο πρωτοδικείο.
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, νοείται το μονομελές πρωτοδικείο.
10. H κατά τόπο αρμοδιότητά των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που καταργούνται και οι εκκρεμείς υποθέσεις – ποινικές δικογραφίες τους μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγονται.
11. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 7, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εξακολουθούν να δικάζουν τις ίδιες υποθέσεις που δικάζουν σήμερα, χωρίς τον περιορισμό της καθ’ ύλη αρμοδιότητας.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:09 | Λ.Μ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 περ. α) του παρόντος σχεδίου νόμου, η ισχύς του μέρους Α’ αυτού (ήτοι όλης της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας) αρχίζει για την Περιφέρεια Αττικής από την 01-01-2026. Η ανωτέρω πρόβλεψη έρχεται σε ευθεία αντίφαση με την πρόβλεψη στο άρθρο 14 του παρόντος σχεδίου νόμου περί κατάργησης Ειρηνοδικείων στην Περιφέρεια Αττικής και περί ύπαρξης περιφερειακών εδρών των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς σε χρόνο προ της 01-01-2026, ήτοι σε χρόνο προ της ισχύος της ενοποίησης για την Περιφέρεια Αττικής (ιδετε παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 14). Η δε ύπαρξη αντιφατικών μεταξύ τους διατάξεων αναφορικά με την εφαρμογή και την αναστολή εφαρμογής του παρόντος στην Περιφέρεια Αττικής είναι δυστυχώς βέβαιο οτι θα προκαλέσει σύγχυση σε δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και διαδίκους, γεγονός που θα επιβραδύνει σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης και θα προκαλέσει δυσεπίλυτα προβλήματα.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:58 | ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Σύμφωνα με την παράγραφο: «5. Οι υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί και όσες προσδιορίζονται έως την 15η.9.2024 σε Ειρηνοδικεία που καταργούνται και δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες, μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πρωτοδικείο της κεντρικής έδρας με πράξη του Προϊσταμένου του, σε ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο».
  Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ατυχής και γονατογραμμένη, γιατί υπάρχει δημιουργία των Παράλληλων Πρωτοδικείων, και θα έπρεπε η διάταξη να αναφέρει επιπλέον ότι: εφόσον στην έδρα του πρώην Ειρηνοδικείου λειτουργεί Παράλληλο Πρωτοδικείο, τότε οι υποθέσεις αυτές μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στην έδρα του Παράλληλου Πρωτοδικείου.
  Είναι πρωτοφανής η προχειρότητα και η σύγχυση που δημιουργεί το συγκεκριμένο απαράδεκτο καθ’ όλα σχέδιο νόμου. Το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει υγιή και παραγωγικά Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία στην Ελληνική Περιφέρεια, για να ικανοποιήσει τις δόσεις του ταμείου ανάκαμψης και τους επιχειρηματικούς ομίλους, κολλητούς του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένα πρόβλημα, να καταστρέφει υγιή δικαστήρια που δικάζουν σε 3-5 μήνες και εκδίδουν αποφάσεις σε 4-5 μήνες, για να ικανοποιήσει τις ελίτ. Καταστρέφει επίσης ολόκληρες τοπικές κοινωνίες και δεν τον νοιάζει γιατί έχει ένα και μοναδικό σκοπό: Την εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και εισάγει το σχέδιο νόμου για να επιταχύνει τάχα την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία στα περιφερειακά δικαστήρια (βλ. Θήβα) είναι ήδη ταχύτατη. Αντίθετα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου προσδιορίζονται υποθέσεις μετά από 8-10 χρόνια θέτει χρονοδιάγραμμα για το 2026 και βάλε…
  Παραμύθια για τους φτωχούς, και ψήφιση νόμων για να γίνονται πλουσιότεροι οι πλούσιοι…

 • 16 Απριλίου 2024, 21:12 | ΝΙΚΟΣ. Α

  Συνάδελφε, με όλα το σεβασμό, αν έχετε τόσες πολλές δικογραφίες κάθε μήνα στο γραφείο σας, προσκομίστε στο Υπουργείο μία επίσημη βεβαίωση από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου, που υπηρετείτε, με τα στοιχεία αυτά, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί. Σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση πάντοτε με τον Προιστάμενό σας, ζητείστε να χρεωθείτε τις λιγότερες δυνατές αστικές υποθέσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.
  Στις ποινικές έδρες, ωστόσο θεωρώ θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι αναλογικά, αν θέλουμε να συμβάλλουμε στην ταχύτητα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Είναι απλά μαθηματικά με βάση τις υποθέσεις που εκκρεμούν προς εκδίκαση και είναι δίκαιο για όλους μας να έχουμε σύμμετρη συμμετοχή.

 • 16 Απριλίου 2024, 18:58 | ΒΑΣΙΑ

  Σε σχέση με όσα αναφέρει ο Ειρηνοδίκης συνάδελφός μου, μία λύση για τη θητεία και τα καθήκοντα των προανακριτών-πρώην πταισματοδικών είναι κατά τη γνώμη μου η ακόλουθη:
  Αν εφαρμοστεί αναλογικά η πρακτική που ακολουθείται για τους ανακριτές, για λόγους ισότητας προανακριτών και ανακριτών, δηλαδή θητεία 3 ετών και 2 έτη παράταση κατόπιν αίτησης τους, τότε θα πρέπει για τους προανακριτές να ισχύσουν τα ακόλουθα:
  1) Από τη στιγμή που μάλλον έχει αποφασιστεί να διοριστούν ως προανακριτές οι πρωτοδίκες ειδικής επετηρίδας, δηλαδή πρώην Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες, όσοι έχουν μέχρι σήμερα ήδη εκτίσει θητεία 5 ετών, πρέπει πλέον να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και να αναλάβουν καθήκοντα Πρωτοδικών, ώστε να μπορέσουν άλλοι συνάδελφοί τους από την ειδική επετηρίδα να διοριστούν σε θέση προανακριτή.
  2) Όσοι πταισματοδίκες ήδη υπηρετούν στη θέση αυτή και δεν έχουν συμπληρώσει τριετία, τότε θα πρέπει κατά την άποψή μου να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη συμπλήρωση των 3 ετών.
  3) Μετά τα τρία έτη θα πρέπει να κριθεί εκ νέου από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αν η αίτησή τους για τυχόν παράταση της θητείας τους θα γίνει δεκτή ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σειρά της ειδικής επετηρίδας, δηλαδή ανάμεσα στις περισσότερες αιτήσεις των νυν πταισματοδικών για παράταση της θητείας τους για άλλα δύο χρόνια και των πρώην Ειρηνοδικών-νυν Πρωτοδικών θα πρέπει να προηγηθεί ο αρχαιότερος στην ειδική επετηρίδα.
  Σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσω απόλυτα με το συνάδελφο ότι η θέση του προνακριτή στο εξής θα πρέπει να είναι μερικής κι όχι αποκλειστικής απασχόλησης για λόγους ισότητας με τους συναδέλφους τους πρώην Ειρηνοδίκες, που θα είναι επιβαρυμένοι στο εξής με ποινικές και αστικές υποθέσεις ταυτόχρονα.
  Τέλος αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν ποινικοί δικαστές στον πρώτο και δεύτερο βαθμό που δικάζουν διακοπτόμενες ποινικές δίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα χρεώνονται και αστικές υποθέσεις, χωρίς να είναι δηλαδή αποκλειστικής ποινικής απασχόλησης, ομοίως θα ήταν ανισότητα οι προανακριτές να είναι αποκλειστικής απασχόλησης κι όχι μερικής.

 • 16 Απριλίου 2024, 14:44 | M.Γ.

  Είμαι Πταισματοδίκης επαρχίας με 600 δικογραφίες τον χρόνο και άλλες 150 σε εκκρεμότητα με καθημερινή παρουσία. αυτό ως απάντηση στα σχόλια που τέθηκαν παρακάτω

 • 16 Απριλίου 2024, 00:31 | Γ.Π.

  Οι επισημάνσεις του ΝΙΚΟΣ Α. (14 Απριλίου) είναι απολύτως εύστοχες. Στην επαρχία, όπου υπηρετούν 2 ή και περισσότεροι πταισματοδίκες, η κατάσταση γι’ αυτούς είναι ακόμα πιο προνομιακή απ’ ότι για εκείνους που υπηρετούν στο Πταισματοδικείο Αθηνών, αφού έχουν τη δυνατότητα να απουσιάζουν από την υπηρεσία περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα, ενώ είναι γνωστό ότι δεν έχουν κανένα φόρτο εργασίας στο σπίτι, αφού τα καθήκοντά τους είναι καθαρά διεκπεραιωτικά. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι ειρηνοδίκες θα «πνίγονται» προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στα νέα επιβαρυμένα καθήκοντά τους, να εξακολουθήσουν να διατηρούνται τα προνόμια των σημερινών πταισματοδικών, η θέση των οποίων είναι από τις πιο επίζηλες σε ολόκληρο το δικαστικό σώμα λόγω του μειωμένου φόρτου εργασίας. Το μεταβατικό διάστημα των τριών ετών είναι αδικαιολόγητα μεγάλο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύσει μόνο για τους σημερινούς ειρηνοδίκες – πταισματοδίκες Α’ τάξης, οι οποίοι απέχουν δύο ή τρία έτη από τη συνταξιοδότησή τους (το 2026 συνταξιοδοτούνται αρκετοί) και οι οποίοι θα είναι ανώφελο να αναλάβουν νέα
  -άγνωστα γι’ αυτούς- καθήκοντα. Για τους υπόλοιπους όμως το μεταβατικό διάστημα θα πρέπει να περιοριστεί στο ένα έτος, χρόνος υπεραρκετός για να φέρουν εις πέρας τις εκκρεμότητές τους. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένη θητεία για όσους θα υπηρετούν ως προανακριτές, όπως συμβαίνει σήμερα και με τους ανακριτές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο περισσότερους πρωτοδίκες γίνεται να καταλαμβάνουν τη θέση εκ περιτροπής. Η σημερινή παθογένεια με την ύπαρξη πταισματοδικών που υπηρετούν στην ίδια θέση ακόμα και επί 15 συνεχή έτη επιβάλλεται να εξαλειφθεί. Ακόμα, όσοι θα στελεχώνουν τα προανακριτικά τμήματα των κεντρικών πρωτοδικείων (τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο όσο και μετά από αυτό) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα διενεργούν προανάκριση και στις παράλληλες και στις περιφερειακές έδρες. Δεν νοείται τα καθήκοντά τους να περιορίζονται μόνο στην περιφέρεια του κεντρικού πρωτοδικείου και στον υπόλοιπο νομό να πρέπει να μεταβαίνουν για προανάκριση οι υπόλοιποι πρωτοδίκες, οι οποίοι θα είναι ούτως ή άλλως περισσότερο επιβαρυμένοι. Πρέπει να εξαλειφθεί η σημερινή παθογένεια, κατά την οποία οι πταισματοδίκες των ειδικών πταισματοδικείων δεν διενεργούν προανάκριση στα περιφερειακά ειρηνοδικεία, με συνέπεια να επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον οι ειρηνοδίκες. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, θα μπορεί, με Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών, να ανατίθενται στους προανακριτές επιπλέον καθήκοντα, όπως η εκδίκαση υποθέσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα με τους ανακριτές, οι οποίοι εκδικάζουν και ποινικές υποθέσεις. Στόχος μίας τόσο μεγάλης μεταρρύθμισης, όπως αυτή που επιχειρείται, θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των υφιστάμενων παθογενειών και όχι η διαιώνισή τους.

 • 14 Απριλίου 2024, 18:21 | ΝΙΚΟΣ. Α

  Κάνοντας ανάγνωση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου (μεταβατικές διατάξεις), θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις, διότι κατά την άποψή μου, η διάταξή αυτή, μετά την ενοποίηση δημιουργεί άνιση μεταχείριση των νυν υπηρετούντων πταισματοδικών στα Ειδικά Πταισματοδικεία σε σχέση με τους λοιπούς συναδέλφους τους Ειρηνοδίκες, Πρωτοδίκες αλλά και ανακριτές.
  Συγκεκριμένα από την εμπειρία μας, όσοι υπηρετούμε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, γνωρίζουμε ότι η θέση του πταισματοδίκη, αποτελεί ένα λειτούργημα, που έχει πολύ πιο αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε σχέση με του Ειρηνοδίκη. Συγκεκριμένα οι περισσότεροι Ειρηνοδίκες επιθυμούμε, με την πάροδο του χρόνου, να διοριστούμε στη θέση του πταισματοδίκη για τους ακόλουθους λόγους:
  1) Έχει καθιερωθεί εθιμικά μεν αλλά κακώς κατά τη γνώμη μου, οι πταισματοδίκες να είναι αποκλειστικής απασχόλησης, αφού δεν χρεώνονται αστικές υποθέσεις αλλά και δεν ανεβαίνουν σε συνθέσεις Τριμελών Πλημμελειοδικείων, μολονότι το άρθρο 31 ΚΠΔ δεν ορίζει κάτι τέτοιο.
  2) Πρόκειται για μία θέση, που σε αντίθεση με του ανακριτή, διενεργούνται απλές διαβιβαστικές ενέργειες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, χωρίς να μπορούν οι πταισματοδίκες να τελέσουν και αυτοτελώς ανακριτικές πράξεις, όπως οι ανακριτές, οι οποίοι εκδίδουν εντάλματα σύλλυψης, έρευνας, διατάσσουν πραγματογνωμοσύνες κλπ. Επίσης είναι γνωστό ότι αυτές τις διαβιβαστικές ενέργειες τις συντάσσουν κατά κανόνα οι γραμματείς και οι πταισματοδίκες απλώς τις υπογράφουν, έχοντας καθαρά εποπτικό ρόλο.
  3) Επιπρόσθετα δεν επιβαρύνονται με βουλεύματα, όπως οι ανακριτές
  4) Παίρνουν καταθέσεις από τους μάρτυρες, τις οποίες σπανίως γράφουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, διότι κατά κανόνα οι μάρτυρες τις φέρνουν ήδη γραμμένες και απλώς ζητούν από το μάρτυρα να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο της κατάθεσης και να υπογράψει.
  5) Οι έρευνες στις οποίες προβαίνουν, όταν δεν πηγαίνουν οι εισαγγελείς ανέρχονται σε συχνότητα μία φορά στις 10 ημέρες περίπου.
  6) Τέλος λόγω των χαλαρών καθηκόντων τους, μπορούν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους 1 φορά τη βδομάδα αλλά και να έχουν χαλαρό ωράριο, αφού οι περισσότερες ενέργειες γίνονται από τους γραμματείς. Μάλιστα μέχρι πρόσφατα δεν είχαν συγκεκριμένη θητεία.

  Χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά των συναδέλφων, διότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κάθε μέρα σχεδόν να είναι στα γραφεία τους, πρόκειται για μία χαλαρή υπηρεσία, γι αυτό άλλωστε στο μέλλον τα καθήκοντά τους θα ανατεθούν στη δικαστική αστυνομία, ώστε να απελευθερωθούν περισσότερες θέσεις δικαστών, που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
  Σε αντίθετη με την αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου, που όριζε ότι οι πταισματοδίκες θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μόλις διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις που μέχρι τώρα έχουν αναλάβει, γεγονός που σήμαινε ότι μέσα σε μερικούς μήνες, άλλοι συνάδελφοι τους θα έπαιρναν τις θέσεις τους, με τη νέα διατύπωση ορίζεται α) ότι οι νυν υπηρετούντες πταισματοδίκες θα παραμείνουν στα καθήκοντά τους, αποκλείοντας έτσι νυν ειρηνοδίκες, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως πταισματοδίκες αλλά και πρωτοδίκες και ανακριτές, που ενδιαφέρονται για την ίδια θέση και β) ότι η θητεία τους θα είναι τριετής αντί για μονοετής το ανώτερο, σύμφωνα με την παλαιά διατύπωση.
  Η ρύθμισή αυτή ωστόσο κατά την άποψή μου είναι όχι μόνο άδικη προς τους υπόλοιπους συναδέλφους τους του πρώτου βαθμού αλλά δημιουργεί και ανισότητες ταυτόχρονα.
  Ειδικότερα με την ενοποίηση, που όλοι οι δικαστές του πρώτου βαθμού θα αναλάβουν βαριά καθήκοντα, δεν γίνεται μία κατηγορία των πταισματοδικών εν προκειμένω να δουλεύουν λιγότερα και ταυτόχρονα να παίρνουν τον ίδιο μισθό με τους υπόλοιπους, αφού πλέον θα υπάρχει πλήρης μισθολογική εξίσωση.
  Η υπηρεσία των πταισματοδικών ως αποκλειστικής απασχόλησης και μάλιστα επί μία τριετία αδικεί, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα τις ακόλουθες κατηγορίες:
  Α) Εμάς τους νυν Ειρηνοδίκες, που θέλουμε επίσης να διοριστούμε προανακριτές για τους προαναφερόμενους λόγους και θα επιβαρυνόμαστε μετά την ενοποίηση με αστικές αλλά και ποινικές υποθέσεις.
  Β) Τους νυν Πρωτοδίκες, που αποκλείονται από το διορισμό τους ως προανακριτές, που επίσης επιβαρύνονται με πολλές και δύσκολες αστικές και ποινικές υποθέσεις και θα ήθελαν να γίνουν προανακριτές και τέλος
  Γ) Τους νυν ανακριτές, που πιθανόν να θελουν κι εκείνοι να υπηρετήσουν σε μία πιο χαλαρή θέση, αφού ήδη είναι επιβαρυμένοι σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.
  Κατ’ ουσίαν η ρύθμιση αυτή προβλέπει άνιση κατανομή καθηκόντων ανάμεσα σε δικαστικούς λειτουργούς, που αμείβονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

  Συμπερασματικά οι λύσεις που έχω να προτείνω είναι οι ακόλουθες:
  1) Για όσα διάστημα λειτουργούν τα προανακριτικά γραφεία, μέχρι την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας, να ανατεθούν τα καθήκοντα του προνακριτή σε νυν Ειρηνοδίκες, Πρωτοδίκες ή ανακριτές σε ποσόστωση, αφού οι κατηγορίες αυτές δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να υπηρετήσουν σε αυτή τη θέση.
  2) Θεωρώ άλλωστε ότι οι θέσεις των προανακριτών θα πρέπει να μειωθούν , με καθαρά εποπτικό ρόλο των προανακριτών, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τις διεξαγωγές αποδείξεων, όπου λίγοι δικαστές επόπτευαν όλη τη διαδικασία και ταυτόχρονα αναλάμβαναν κι άλλα καθήκοντα. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να μειώνονται τα γραφεία γενικών και ειδικών ανακριτών, να έχουν μείνει στο Πρωτοδικείο Αθήνας, 31 ανακριτικά γραφεία και ταυτόχρονα να λειτουργεί ίσος αριθμός 31 προανακριτικών γραφείων. Είναι δυσανάλογο με το φόρτο της εργασίας των τελευταίων.
  3) Αν παραμείνουν οι νυν πταισματοδίκες, να οριστεί συντομότερος χρόνος θητείας τους, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος, ώστε να διεκπεραιώσουν τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.
  4) Σε κάθε περίπτωση είτε αναλάβουν οι νυν πταισματοδίκες καθήκοντα προανακριτή είτε οι Πρωτοδίκες, νυν Ειρηνοδίκες και Ανακριτές, θα πρέπει να έχουν σύντομη θητεία αλλά και να είναι μερικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να παίρνουν και κάποιες αστικές υποθέσεις (μονομελών συνθέσεων), λιγότερες από τους υπόλοιπους Ειρηνοδίκες και Πρωτοδίκες, διότι ταυτόχρονα θα πρέπει να στελεχώνουν τα προανακριτικά τους γραφεία αλλά και να συμμετέχουν σε Τριμελείς συνθέσεις Πλημμελειοδικείων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο, που θα αφιερώσετε για την ανάγνωση των απόψεών μας και συγχαρητήρια για το μέχρι τώρα έργο σας.

 • 14 Απριλίου 2024, 13:13 | Ανδρέας Οικονόμου

  Το εδάφιο 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου πρέπει να διορθωθεί και να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
  «Οι υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί και όσες προσδιορίζονται έως και την 15η.9.2024 σε Ειρηνοδικεία που καταργούνται και δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες, μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πρωτοδικείο της κεντρικής έδρας ή, αντίστοιχα, στο Πρωτοδικείο της παράλληλης έδρας στο οποίο υπαγόταν το καταργούμενο Ειρηνοδικείο, με πράξη του Προϊσταμένου του, σε ημέρα και ώρα συζήτησης στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.»

  Θα αποτελούσε παραλογισμό υποθέσεις λ.χ. του καταργούμενου Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων να μεταφέρονται και να εκδικάζονται στην κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Αχαίας (Πατρών) και όχι στην παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, στο οποίο υπάγεται μέχρι την κατάργησή του το Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων.

 • 11 Απριλίου 2024, 20:14 | ΒΑΣΙΑ

  Σύμφωνα με τη διατύπωση του προηγούμενου σχεδίου νόμου, οι νυν υπηρετούντες πταισματοδίκες, θα παρέμεναν στη θέση τους μέχρι να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που έχουν ήδη χρεωθεί. Αντ αυτού στο νέο νομοσχέδιο, που μπήκε σε διαβούλευση, αναφέρεται ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους για 3 ακόμα έτη.
  Παρ όλα αυτά οι υπόλοιποι Ειρηνοδίκες, κυρίως αυτοί που θα ενσωματωθούμε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ξαφνικά θα βρεθούμε με αστικές υποθέσεις παλαιάς αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, νέας αρμοδιότητας Πρωτοδικείου και πιθανότατα άμεσα με ποινικές έδρες ως εξ αριστερών μέλη της σύνθεσης.
  Αντίθετα οι πταισματοδίκες θα έχουν απλά διαδικαστικά καθήκοντα , και θαα είναι αποκλειστικής απασχόλησης ποινικού, Συνεπώς υπάρχει ανισότητα στα νέα καθήκοντα ανάμεσα στους πταισματοδίκες αλλά και τους Ειρηνοδίκες αλλά φυσικά και τους Πρωτοδίκες και ανακριτές
  . Συνεπώς δώστε την ευκαιρία στους Ειρηνοδίκες που δεν έχουμε υπηρετήσει στα πταισματοδικεία, να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε εκεί τα επόμενα 3 χρόνια και όσοι πταισματοδίκες έχουν ήδη υπηρετήσει, να αποχωρήσουν, επειδή ήδη έχουν κάνει τη θητεία τους.
  Κατά συνέπεια πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθει η προγενέστερη διατύπωση του άρθρου, να σταματήσουν οι πρώην πταισματοδίκες να χρεώνονται νέες υποθέσεις και περίπου σε έξι μήνες κι όταν διεκπεραιώσουν τις παλιές υποθέσεις τους, ας αναλάβουν καθήκοντα Πρωτοδικών, ώστε να προλάβουμε κι οι υπόλοιποι Ειρηνοδίκες να υπηρετήσουμε ως προνακριτές μέχρι το τέλος της τριετίας.
  Διαφορετικά οι πρώην πταισματοδίκες ας χρεωθούν και με κάποιες αστικές υποθέσεις με μικρότερη χρέωση των ειρηνοδικών αλλά και ποινικές έδρες, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία στα καθήκοντά μας.

 • 11 Απριλίου 2024, 13:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΝΤΕΡΗΣ

  Η παρ. 1 του άρθρου αυτού αποδεικνύει περίτρανα πόσο πρόχειρη είναι η δήθεν μεταρρύθμιση, καθώς αποφασίζεται και εκτελείται χωρίς να υπάρχουν ούτε κατά διάνοια οι απαιτούμενες υποδομές. Το μόνο που θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2025 είναι ότι αντί 20 ειρηνοδικείων στην περιφέρεια Αττικής και νήσων θα στοιβάζονται οι πολίτες σε 5 αναζητώντας μάταια στοιχειώδεις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης.

 • 11 Απριλίου 2024, 03:06 | Άλφα φις

  Όσο αφορά την αναστολή διετίας για την Περιφέρεια Πειραιώς και Αθηνών θα πρέπει αυτή να επεκταθεί και ως προς τη νεα τοπική αρμοδιότητα καθώς πέραν του ότι δεν έχει χωρίσει ακόμη ανακατανομή των θέσεων των δικαστών ανάλογα με την τοπική αρμοδιότητα που αυξάνεται στο πρωτοδικείο Πειραιά οι ποινικες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και είναι έτοιμες για ακροατήριο βιαίως θα μετακινηθούν σε άλλο πρωτοδικείο ενώ ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό (δικαστών και εισαγγελέων ) δεν επαρκεί για την πολυπόθητη επιτάχυνση. Ομοίως μάλιστα και για τις πολιτικές υποθέσεις δεδομένου ότι με τις ήδη υπάρχουσες θέσεις στον Πειραιά αναλαμβάνεται ύλη πρωτοδικειου και πρώην ειρηνοδικείου περίπου 1.000.000 πληθυσμού του Ν.Τ. Αθηνών, Ελευσίνας καθώς και Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών με την μετακίνηση μόνο Ειρηνοδίκων οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες της αρμοδιότητας ειρηνοδικείου ορισμένων εκ των ανωτερω περιοχών και όχι της ύλης του πρωτοδικείου Αθηνών όπου έως τώρα υπάγονται. Ως εκ τούτου θα επέλθει επιβράδυνση απονομής αν δεν γίνει αύξηση ή έστω ανακατανομή των θέσεων πρωτοδικων και εφετών του Πειραιά, καθώς οι θέσεις του πληθυσμού αυτού έχουν υπολογιστεί στα δικαστήρια που υπάγονταν.

 • 10 Απριλίου 2024, 22:27 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Συμπληρωματικά σε όσα έχω ήδη σχολιάσει θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και τον εξής παράγοντα:
  Κάνοντας ανάγνωση στο σχέδιο του νόμου διαπίστωσα ότι στη θέση του προανακριτή για τα επόμενη τρία χρόνια, θα παραμείνουν μόνο όσοι πταισματοδίκες υπηρετούν ήδη στα πταισματοδικεία.
  Ωστόσο με τη διάταξη αυτή αποκλείονται από την προανάκριση οι Πρωτοδίκες, που επίσης θα ήθελαν να υπηρετήσουν ως προανακριτές και μέχρι τώρα μας επιτρέπεται να υπηρετήσουμε μόνο ως ανακριτές.
  Όμως η θέση του ανακριτή έχει πολύ πιο βαριά καθήκοντα από του προανακριτή
  Συγκεκριμένα τα καθήκοντα του προανακριτή αφορούν καθαρά διαδικαστικές ενέργειες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, κατά κανόνα από πριν προδιατυπωμένες τέλος δε έρευνες τις οποίες μοιράζονται από κοινού με τους εισαγγελείς. Επίσης στην Αθήνα οι πταισματοδίκες δεν στελεχώνουν τριμελείς συνθέσεις.
  Αντίθετα ο ανακριτής προβαίνει ο ίδιος σε ανακριτικές πράξεις και χωρίς εισαγγελική παραγγελία, εκδίδει εντάλματα, έρευνας σύλληψης και προσωρινής κράτησης, χρεώνεται βουλεύματα, συντάσσει κατηγορητήρια αλλά και συμμετέχει σε ποινικές υπηρεσίες. Ενίοτε μάλιστα χρεώνονται και κάποιες εκουσίες
  Ως εκ τούτου θα θέλαμε και οι Πρωτοδίκες να μπορούμε να γίνουμε προανακριτές και ειδικότερα η διάταξη να τροποποιηθεί, να είναι ενιαύσια η θητεία των προανακριτών, ώστε μετά την πάροδο έτους από τους ήδη υπηρετούντες πταισματοδίκες, να έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να διοριστούμε προανακριτές.
  Τα ανωτέρω είναι αναγκαία αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας έχουμε πλήρη μισθολογική εξίσωση κι είναι άδικο σε μία θέση τόσο ευνοική όπως του προανακριτή να συμμετέχουν μόνο πταισματοδίκες.
  Κατά συνέπεια, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο στο κομμάτι αυτό, της συμμετοχής δηλαδή και των Πρωτοδικών στη θέση του Προανακριτή αλλά και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, ως προς την αποκλειστική απασχόληση των πταισματοδικών-προανακριτών.

 • 10 Απριλίου 2024, 07:54 | Ιωάννης ΚΑΤΡΑΣ

  Στην παρ. 1 που αφορά την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς γίνεται παραπομπή στα άρθ. 14 παρ. 1, 15, 683 παρ. 2-3 και 733 του ΚΠολΔ, ενώ δεν προβλέπεται κάτι για την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας όπως π.χ. στα άρθρα 782, 787, 789, 790 επ.

 • 9 Απριλίου 2024, 23:07 | Κώστας Δημητρίου

  Είναι ανάγκη να υπάρξει αναλυτικότερη αναφορά σε μεταβατικές διατάξεις στο πως μέλλει να λειτουργήσουν οι νέοι δικαστικοί σχηματισμοί. Να μην αφεθεί η ρύθμιση στο μέλλον.

 • 9 Απριλίου 2024, 22:46 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Από τη στιγμή, που επισπεύδεται η διαδικασία της ίδρυσης της δικαστικής αστυνομίας, θεωρώ ότι η λειτουργία των πταισματοδικείων-προανακριτικών γραφείων για 3 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να υπάρχει μειωμένος αριθμός προανακριτών και με θητεία, ώστε οι υπόλοιποι να βοηθήσουν στις αστικές υποθέσεις, όπως και οι συνάδελφοί τους Ειρηνοδίκες Επιπλέον καλό θα ήταν να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης αλλά τουλάχιστον να συμμετέχουν και αυτοί στα Τριμελή Πλημμελειοδικεία ως αριστεροί στη Σύνθεση (εν είδει εκπαίδευσης) όπως οι υπόλοιπο Ειρηνοδίκες αλλά και οι κανονικοί ανακριτές.
  Ευχαριστώ.

 • 8 Απριλίου 2024, 22:03 | ΦΙΛΗΣ

  Απο την στιγμή που καταργούνται τα ειρηνοδικεία πρέπει να τροποποιηθεί εκτός των άλλων και ο Κώδικας Συμβολαιογράφων και συγκεκριμένα η παράγραφος 4 του αρθ. 28 του Ν. 2830/2000 που αφορά αμοιβαίες μεταθέσεις συμβολαιογράφων ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ διότι τέτοιοι ηλικιακοι και πληθυσμιακοι περιορισμοι, είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τον δημόσιο σκοπό του νομοθέτη, με συνέπεια να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή και της αναλογικότητας

  ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

  Άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2830/2000

  Επιτρέπεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται το

  πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους στο Υπουργείο

  Δικαιοσύνης, αμοιβαία μετάθεση συμβολαιογράφων ανεξάρτητα

  ειρηνοδικειακής περιφέρειας, με την προϋπόθεση ότι οι αμοιβαία

  μετατιθέμενοι συμβολαιογράφοι θα έχουν θητεία ως συμβολαιογράφοι

  τουλάχιστον πέντε (5) ετών και δεν θα έχουν υπερβεί το πεντηκοστό

  πέμπτο (55) έτος της ηλικίας τους.

  Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα

  από άλλες προϋποθέσεις, η αμοιβαία μετάθεση συμβολαιογράφων που έχουν

  την έδρα τους σε κωμοπόλεις που έχουν πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες

  (5.000) κατοίκους και βρίσκονται εκτός έδρας πρωτοδικείου, μετά από

  αίτηση και των δύο ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον Υπουργό

  Δικαιοσύνης κατά μήνα, Ιανουάριο κάθε έτους.

 • 8 Απριλίου 2024, 21:29 | ΦΙΛΗΣ

  Με την κατάργηση των ειρηνοδικείων πρέπει επειγόντως να τροποποιηθεί και ο συμβολαιογραφικός κώδικας, δεδομένου ότι η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα, του συμβολαιογράφου, έχει σχέση με την ύπαρξη ειρηνοδοκείου, καθώς επίσης και η δημιουργία έδρας, ο διαγωνισμός καθώς και οι μεταθέσεις και οι αμοιβαίες μεταθέσεις συμβολαιογράφων. Θεωρώ ότι πρέπει οι αλλαγές όπου αναφέρεται ειρηνοδικείο στον κώδικα συμβολαιογράφων, να αντικατασταθεί με την λέξη πρωτοδικείο και να καταργηθούν τα ηλικιακά όρια στις αμοιβαίες μεταθέσεις συμβολαιογράφων και συγκεκριμένα να επιτρέπεται η αμοιβαία μετάθεση συμβολαιογράφου οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 28 παρ. 4 του ν.2830/2000 )

 • 8 Απριλίου 2024, 16:49 | G.G

  Στο άρθρο 14 παρ. 2 πρέπει να περιληφθεί διάταξη που να προβλέπει ότι την προανάκριση στα περιφερειακά Πρωτοδικεία θα τη διενεργεί ο πταισματοδίκης του κεντρικού Πταισματοδικείου, όπου αυτό υπάρχει, δεδομένου ότι και οι πταισματοδίκες εντάσσονται και περιλαμβάνονται αριθμητικά οι θέσεις τους στον αριθμό πρωτοδικών της περιφέρειας του κεντρικού Πρωτοδικείου.Έχοντας συνεπώς ως μοναδική ύλη τη διενέργεια προανάκρισης το ορθό και αναλογικό είναι να μεταβαίνουν για προανάκριση και στα περιφερειακά Πρωτοδικεία δεδομένου ότι οι λοιποί εντασσόμενοι πρώην ειρηνοδίκες θα επωμιστούν όλοι την υπόλοιπη ύλη.

 • 8 Απριλίου 2024, 10:05 | Giannis

  Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να δοθεί χρόνος για την επικαιροποίηση του solon. Σήμερα, ο solon λειτουργεί μεμονωμένα: κάθε κατάστημα έχει διαφορετικό περιβάλλον στο solon, ανάλογα με τις υποθέσεις που διαχειρίζεται και, επιπλέον, το ένα κατάστημα δεν έχει πρόσβαση στο άλλο. Θα πρέπει τα δύο περιβάλλοντα να ενοποιηθούν, ανάλογα με τις νέες ανάγκες. Θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα: Να σχηματιστούν ομάδες εργασίας για τον ορισμό προδιαγραφών με βάση τις ανάγκες των υπό ίδρυση ενοποιημένων καταστημάτων, να υλοποιηθούν τεχνικά οι αλλαγές, να δοκιμαστούν για ενδεχομένες αστοχίες του προγράμματος ή για ενδεχόμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση (κι όλα αυτά παράλληλα με τις τρέχουσες εργασίες του δικαστικού έτους), να οριστικοποιηθεί η έκδοση του προγράμματος, να καταρτιστούν οι χρήστες (σύνταξη οδηγιών/συναντήσεις) προκειμένου να υιοθετείται ο ίδιος τρόπος από όλα τα καταστήματα στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του νόμου. Ίσως το 40% που απαιτείται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους να υπολογιστεί με αντικείμενα που είναι αυτόνομα και δεν αποτελούν μέρος μιας ενιαίας αλυσίδας (π.χ. αποποιήσεις/διαθήκες που είναι πολλά σε ποσότητα, αλλά αυτόνομα από τις άλλες διαδικασίες) και στα υπόλοιπα να δοθεί περισσότερος μεταβατικός χρόνος για να γίνει σωστά.

 • 8 Απριλίου 2024, 02:53 | Ανώνυμος

  Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 ουσιαστικά φωτογραφίζει του υπηρετούντες Πταισματοδίκες που προέρχονται από το διαγωνισμό Ειρηνοδικών του 1992 και οι οποίοι υπηρετούν κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εν γένει σε μεγάλα Ειδικά Πταισματοδικεία, οι οποίοι ευρίσκονται κοντά στην αφυπηρέτηση, θέλουν δηλαδή, λόγω ηλικίας, περίπου τρία χρόνια για να εξέλθουν από το Δικαστικό Σώμα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη τι θα γίνουν οι υπόλοιποι που είναι μεν Πταισματοδίκες, με βαθμό Α’ συνήθως (άρα Πρόεδροι Πρωτ/κων Ειδικής Επετηρίδας), που όμως δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για αφυπηρέτηση, λόγω του ότι είναι νεότεροι. Μετά την τριετία θα παραμείνουν Πρωτοδίκες Προανακριτές; ή θα αρχίσουν να απασχολούνται σε αντικείμενα του Πρωτοδικείου; (κάτι που μάλλον θα είναι δύσκολο να επιστρέψουν στην εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων), αν ήταν επί πολλά χρόνια Πταισματοδίκες. Αν παραμείνουν Πρωτοδίκες Προανακριτές, με ποιόν τρόπο θα παραμείνουν; Με πράξη του Προέδρου της Γενικής Επετηρίδας; Σε αυτή την περίπτωση, (ανάθεση καθηκόντων με πράξη Προέδρου Πρωτοδικών), με το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου υπάρχει μια «σύγκρουση». Δηλαδή, ενώ κατέλαβαν μία οργανική θέση Ειδικού Πταισματοδίκη, ορισθείσα από το νόμο και με νόμιμη διαδικασία και προσόντα (ανάλογα με την αρχαιότητα και μετά από κρίση του ΑΔΣ) και με οριζόμενα από το νόμο καθήκοντα, τώρα απλά θα είναι στη διάθεση του εκάστοτε Προέδρου Πρωτοδικών της Γ.Ε. (που το πιο πιθανόν είναι να είναι κατα πολύ νεότερος) για το αν θα παραμείνουν ως προανακριτές ή θα απασχοληθούν ως Πρωτοδίκες- Προέδροι Πρωτοδικών Ειδικής Επετηρίδας . Μήπως πέρα από το κύριο καθήκον τους, της προανάκρισης επί μία τριετία, θα κληθούν (εντός της τριετίας-με πράξη του Προέδρου Πρωτ/κων) να απασχολούνται σε ύλη του Πρωτοδικείου (εκδίκαση μειωμένου αριθμού πολιτικών υποθέσεων) «λόγω αναγκών» ; Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι θα αναλάβουν έδρες Μονομελών Πλημ/κείων, το οποίο είναι θεμιτό, αφού μετά την κατάργηση των πταισμάτων ως κατηγορία εγκλήματος θα ασκούν και πάλι δικαιοδοτικά καθήκοντα.

 • 7 Απριλίου 2024, 09:32 | Μ.Κ.

  Είναι υπερβολική η τριετία που προβλέπεται για τους νυν πταισματοδικείο. Ας οριστεί ένας χρόνος, μετά την παρέλευση του οποίου θα ορίζονται προανακριτες πρώην ειρηνοδικες για 3 έτη με ΦΕΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ανακριτές

 • 6 Απριλίου 2024, 13:38 | πρωην ειρηνοδικης

  Οι υποθεσεις που προσδιοριζονται η θα προσδιοριστουν σε καταργουμενα ειρηνοδικεια θα μεταφερθουν στο κεντρικο πρωτοδικειο στην πλεον συντομοτερη δικασιμο. Διαφαινεται λοιπον οτι περαν της επικινδυνης αγνοιας περι των δικαστικων πραγματων, υπαρχει ετι περαιτερω μεγαλυτερη αγνοια σχετικα με τον φορτο των πινακιων! εχετε εστω και την παραμικρη ιδεα για το ποσο φορτωμενα ειναι τα πινακια των ειρηνοδικειων αλλα και των πρωτοδικειων, ειδικα αυτων που προοριζονται να γινουν κεντρικα? απο οτι φαινεται οχι για αυτο και καμια επιταχυνση δεν προκειται να υπαρξει, παρα τα πινακια θα ανεβουν κι αλλο, σε δυσθεωρητα υψη, οι δε υποθεσεις θα προσδιοριζονται να συζητηθουν το 2042, οπως ειχε φτασει να συμβαινει με τα υπερχρεωμενα, πραγμα το οποιο ολοι στηλιτευαμε και στηλιτευατε. Η πλεον συντομοτερη δικασιμος θα ειναι πια ενα κακογουστο ανεκδοτο, οπως ενα σωρο αλλες διαταξεις του νομοσχεδιου.

 • 5 Απριλίου 2024, 16:57 | Γεωργιου Β

  Στο άρθρο 14 παρ.2 πρέπει να προστεθούν και οι Ειρηνοδίκες που εκτελούν σήμερα και καθήκοντα Πταισματοδίκη στα μονοεδρικα Ειρηνοδικεία δηλαδή να διαμορφωθεί ως κάτωθι
  «Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διενέργεια προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας εξακολουθεί να διενεργείται από τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πταισματοδίκες ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ που ασκούσαν καθήκοντα Πταισματοδίκη σε μονοεδρικα πρώην Ειρηνοδικεία, ως προανακριτές, με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπουν ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) για τους πταισματοδίκες.