Άρθρο 27 Εξαγωγή του τελικού βαθμού με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών στους πίνακες αρχαιότητας – Αντικατάσταση υποπερ. αβ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4871/2021

H υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί της σειράς κατάταξης των εκπαιδευόμενων στους πίνακες αρχαιότητας, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η σειρά του κάθε εκπαιδευόμενου στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, ανάλογα με την κατεύθυνση και το τμήμα που έχει ακολουθήσει, προκύπτει από τους βαθμούς και την κατάταξη που έλαβε στα επιμέρους στάδια κατάρτισης ως εξής:
α) Εξάγεται τελικός βαθμός με βάση:
αα) τον βαθμό που έλαβε κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3),
αβ) τον βαθμό προόδου που έλαβε κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3),
αγ) τον βαθμό που έλαβε στις εξετάσεις αποφοίτησης, με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (0,4).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.
β) Ο τελικός βαθμός κάθε εκπαιδευόμενου πολλαπλασιάζεται με το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, όπως διαμορφώθηκαν κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης, διαιρείται με τον αριθμό των εκπαιδευτών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον βαθμό δεκαπέντε (15).».