ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022 Άρθρο 40 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4963/2022

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α’ 149), περί της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, προστίθενται οι λέξεις «ή εισαγγελικός» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του τρίτου εδαφίου. Ο συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός προΐσταται του συνόλου της υπηρεσίας της παρ. 1. Για την επιλογή του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας δημοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.».

 • 17 Απριλίου 2024, 01:11 | Σ.Τ.

  Η επιλογή επί τιμή Δικαστικού ή Εισαγγελικού Λειτουργού για θέση Διευθυντή θα έπρεπε αν επανεξεταστεί για τους παρακάτω λόγους:
  1) Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί υποψήφιοι για την εν λόγω θέση έχοντας αφυπηρετήσει από διετίας είναι άνθρωποι ασφαλώς εγνωσμένου κύρους και με μεγάλη προσφορά στην ελληνική Δικαιοσύνη, ωστόσο τα καθήκοντα του Διευθυντή είναι διοικητικής φύσεως και δεν έχουν
  συνάφεια με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα που καθ’όλη την καριέρα και διαδρομή τους κατείχαν.
  2) Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αιωρείται και να δίνεται η εντύπωση στην κοινωνία αλλά ακι σε Διεθνείς Οργανισμούς ότι συντρέχει περίπτωση φαινομένου των ‘revolving doors’ αφού προκρίνεται ο Διευθυντής να προέρχεται από αφυπηρετήσαντες Δικαστικούς ή Εισαγγελικούς Λειτουργούς έστω κι αν παρήλθε διετία από την αφυπηρέτησή τους, και να
  προκαλούνται συνειρμοί που αδικούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς μας.

 • 5 Απριλίου 2024, 10:13 | Vasily Psarommatis

  Bravoo