Άρθρο 10 Μισθολογική κατάσταση

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποδοχές τους όπου αυτές είναι υψηλότερες. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των ειρηνοδικείων.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:53 | Μαρία Τ. Ειρηνοδίκης

  Το νομοσχέδιο αγνοεί τα κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα των Ειρηνοδικών. Ο Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης που συμπληρώνει δικαστική υπηρεσία 24 ετών λαμβάνει το βασικό μισθό του Εφέτη. Με το νομοσχέδιο, δεν εξασφαλίζεται ότι οι νυν Ειρηνοδίκες Β΄, Γ΄και Δ΄ τάξης θα λάβουν το το μισθό του Εφέτη. Η απώλεια αυτή συνεπάγεται μακροπρόθεσμα σημαντική μείωση των συνολικών μισθολογικών αποδοχών τους που θα λάβουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και συνακόλουθα μείωση και των συντάξιμων αποδοχών τους. Είναι απολύτως παράδοξο στο ίδιο σχέδιο νόμου να προβλέπεται σημαντική αύξηση του όγκου δουλειάς με ταυτόχρονη μείωση των συνολικών αποδοχών.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:34 | Ειρηνοδικης

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί και να προβλεφθεί ρητά ότι οι πρώην ειρηνοδίκες δεν θα χάσουν μισθολογικά κεκτημένα. Πρέπει με την συμπλήρωση των 24 ετών υπηρεσίας να λαμβάνουν αποδοχές Εφέτη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:54 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Σε βάθος χρόνου, απολαβές των εξ ειρηνοδικών πρωτοδικών θα είναι λιγότερες από αυτές που θα ελάμβαναν ως ειρηνοδίκες, γεγονός που επηρεάζει ακόμη και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους.
  Εξάλλου, οι αποδοχές δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά από τη δυνατότητα μετάθεσης ιδίως των συναδέλφων που υπηρετούν σε νησιά ή την παραμεθόριο, διότι θα είναι αναγκασμένοι να υποβάλλονται σε δαπάνες επί μακρόν και επ’ αόριστον και με αμφίβολη προοπτική προσέγγισης του τόπου συμφερόντων τους.
  Συντάσσομαι πλήρως με την υπ’ αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, τόσο όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο όσο και το σύνολο των παρατηρήσεων/προτάσεων.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:11 | Ειρηνοδίκης

  Κρίνεται επιβεβλημένη η ρητή νομοθετική πρόβλεψη, αντίστοιχη αυτής του άρθρου 4 παρ. 1 στ του Ν. 2521/1997, ότι οι πρώην Ειρηνοδίκες, που θα ενταχθούν στην ειδική επετηρίδα, θα δικαιούνται να λάβουν τον βασικό μισθό του Εφέτη με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα για τους Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης. Διαφορετικά, θα πρόκειται για υποβάθμιση των Ειρηνοδικών, αλλά και για κατάφωρη παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που είναι θεμελιώδης σε ένα κράτος δικαίου.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:22 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

  Προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης, ώστε να κατοχυρώνονται και οι αποδοχές που θα ελάμβαναν οι νυν ειρηνοδίκες, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, θίγονται κατά τρόπο μη συνταγματικά ανεκτό τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Κρίνοντας συνολικά το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι οι νυν ειρηνοδικές αξιολογούνται από το κράτος ως ικανοί να αντεπεξέλθουν στο σύνολο σχεδόν των καθηκόντων των Πρωτοδικών, πλην, όμως, δεν είναι δυνατή η ουσιαστική ενοποίησή τους με αυτούς, δεν είναι ανεκτή η επαγγελματική τους εξέλιξη και δεν κρίνεται σκόπιμη και η κατοχύρωση των μισθολογικών τους κεκτημένων. Ενοποίηση χωρίς ενοποίηση;

 • 18 Απριλίου 2024, 18:55 | Ειρηνοδίκης

  Συμφωνώ με την πρόταση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη, αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 4 παρ. 1 περ. στ του ν. 2521/1997, ότι οι πρώην Ειρηνοδίκες, που θα ενταχθούν στην ειδική επετηρίδα, θα δικαιούνται να λάβουν το βασικό μισθό του Εφέτη με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα για τους Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:02 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Συντάσσομαι πλήρως με την με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση του άρθρου 10 ως εξής: «1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποδοχές τους όπου αυτές είναι υψηλότερες ή τις αποδοχές που επρόκειτο να λάβουν, με βάση το μέχρι σήμερα μισθολογικό καθεστώς (παρ. 1 εδάφ. Στ του άρθρ. 4 ν. 2521/1997), όπου αυτές είναι υψηλότερες. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των Ειρηνοδικείων. Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και σε περίπτωση ένταξης πρώην Ειρηνοδίκη από την ειδική στη γενική επετηρίδα. 2. Οι αποδοχές των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών της ειδικής επετηρίδας, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες αυτών που ελάμβαναν ή προσδοκούσαν να λάβουν ως ειρηνοδίκες, συνεχίζουν να προσδιορίζονται και μετά τη λήψη του βαθμού του προέδρου πρωτοδικών, με βάση τα έτη συνολικής δικαστικής υπηρεσίας, κατ΄ αναλογία με την μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών της γενικής επετηρίδας και τον αντίστοιχο βαθμό μέχρι και τον βαθμό του Προέδρου Εφετών, σύμφωνα με το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο και χρονοεπιδόματα, εξομοιούμενοι πλήρως μισθολογικά, λαμβάνοντας τόσο τις πλήρεις αποδοχές του βαθμού του Εφέτη όσο και του Προέδρου Εφετών, όπως ο νόμος ορίζει. Κατά την συνταξιοδότησή τους αποχωρούν με τον βαθμό του Προέδρου Εφετών επί τιμή».

 • 18 Απριλίου 2024, 15:43 | Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου

  Η προτεινόμενη ρύθμιση τελεί σε πλήρη αντίφαση με τα όσα διαλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου, όπου γίνεται λόγος περί μη χειροτέρευση της θέσης αλλά και περί μη διάψευσης της εύλογης προσδοκίας των Ειρηνοδικών αναφορικά με τη μισθολογική τους κατάσταση, δοθέντος ότι ουδεμία αναφορά λαμβάνει χώρα στην υπό ψήφιση διάταξη του άρθρου 10 περί των αποδοχών (βασικό μισθό εφέτη), τις οποίες λαμβάνουν οι Ειρηνοδίκες σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 2251/1997, συναγόμενης περαιτέρω εκ της σιωπής αυτής του νομοθέτη της πρόθεσης κατάργησης της εν λόγω προσδοκίας και τελούσας της παράλειψης αυτής σε δυσαρμονία με την εν γένει ισχύουσα και συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι του Κράτους. Συντάσσομαι τέλος με τις Προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και την προτεινόμενη με αυτές τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 10 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:40 | ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Τα μισθολογικα κεκτημένα των Ειρηνοδικων θα πρέπει να ισχύουν ΟΧΙ ΜΟΝΟ για όσους από τους Ειρηνοδίκες τα έχουν ήδη κατοχυρώσει κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του νομου αυτού, αλλά θα πρέπει ΡΗΤΑ να αναφερθεί στη συγκεκριμένη διάταξη ότι τα μισθολογικα κεκτημένα των Ειρηνοδικων θα ισχύσουν για όλους τους Ειρηνοδικες και θα ισχύουν μέχρι την αφυπηρέτηση του τελευταίου εξ αυτών.
  Ταυτόχρονα, η μισθολογική κλίμακα των Ειρηνοδικών, κατά την ενοποιήση του πρώτου βαθμού, θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στο βαθμό, αλλά και στα χρόνια Υπηρεσίας του πρώην Ειρηνοδίκη, σε πλήρη αντιστοιχία με μισθολογική κατάσταση του Πρωτόδικη της γενικής επετηριδας με τα ίδια χρονιά υπηρεσίας.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:43 | ΜΑΡΙΑ

  Απαιτείται άμεση τροποποίηση του άρθρου όπως προτείνεται με την υπ’ αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, προκειμένου να μην απωλεσθούν μισθολογικά κεκτημένα ετών.
  Ειρηνοδίκης Γ Τάξης Αθηνών

 • 18 Απριλίου 2024, 14:54 | Α. Λ. Ειρηνοδίκης Γ’

  Οι αποδοχές των εξ ειρηνοδικών προερχόμενων πρωτοδικών δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν ή ευλόγως προσδοκούσαν να λάβουν πριν από την κατάργηση των ειρηνοδικείων. Η διάταξη του άρθρου 10 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 5, 17) και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου (ενδεικτικά άρθρο 1 ΠΠΠΕΣΔΑ), καθώς οι, σε βάθος χρόνου, απολαβές των εξ ειρηνοδικών πρωτοδικών θα είναι λιγότερες από αυτές που θα ελάμβαναν ως ειρηνοδίκες, γεγονός που επηρεάζει ακόμη και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους. Συντάσσομαι πλήρως με την υπ’ αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, τόσο όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο όσο και το σύνολο των παρατηρήσεων/προτάσεων.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:29 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Δ’

  Άλλη μία κατάφωρη παραβίαση συνταγματικών αρχών και ΕΣΔΑ απορρέουσα από το παρόν άρθρο που χρήζει άμεσα τροποποίησης όπως έχουν επισημάνει τόσοι δικαστικοί λειτουργοί, συνταγματολόγοι και όπως περαιτέρω το υπαγορεύει η κοινή λογική! Δεν γίνεται να ομιλούμε όχι απλώς για αύξηση αρμοδιότητας αλλά για διαφορετικό αντικείμενο και ενοποίηση εφόσον μακροπρόθεσμα οι πρώην Ειρηνοδίκες θα λαμβάνουν αποδοχές (μισθό και αργότερα σύνταξη) χαμηλότερες αυτών που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν Ειρηνοδίκες και έχοντας αρκετά πιο περιορισμένη αρμοδιότητα και καθήκοντα. Το παρόν άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί, διασφαλίζοντας τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά κεκτημένα των νυν Ειρηνοδικών, ακριβώς όπως πολύ ορθά έχει επισημανθεί σε ανωτέρω σχόλια.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:54 | Ιάκωβος Απέργης

  α) Η ανωτέρω διάταξη είναι δυσνόητη, καθώς δημιουργείται νοηματική ασάφεια από την φράση «συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας».

  β) Περαιτέρω, υφίσταται μεν η πρόβλεψη πως οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών δεν μπορεί να είναι κατώτερες αυτών που λάμβαναν πριν από την κατάργηση των Ειρηνοδικείων. Ωστόσο, οι Ειρηνοδίκες Α’ τάξης μετά από 24 έτη υπηρεσίας θα λάμβαναν τον μισθό του Εφέτη (άρθρ. 4 παρ. 1 ΣΤ’ Ν.2521/1997). Με την επιχειρούμενη ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας είναι χρονικά αδύνατο ένας Ειρηνοδίκης να μπορέσει να λάβει τον βαθμό του Εφέτη, καθώς τοποθετείται πίσω από τον τελευταίο Πρωτοδίκη. Εξάλλου, ούτε στην ειδική επετηρίδα προβλέπεται ο ανωτέρω βαθμός. Συνεπώς, ως αντιστάθμισμα της απώλειας πραγματικών ετών υπηρεσίας του, προτείνεται στα 16χρόνια υπηρεσίας οι πρώην Ειρηνοδίκες να λαμβάνουν τον πλήρη μισθό του Εφέτη.

  γ) Τέλος, ένας Πρωτοδίκης, μετά από 7συνολικά έτη δικαστικής υπηρεσίας, λαμβάνει τον μισθό του Προέδρου Πρωτοδικών, ασχέτως αν έχει προαχθεί σε αυτόν τον βαθμό (άρθρ. 4 παρ. 1α’ Ν.2521/1997). Συνεπώς, ενόψει της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, ως αντιστάθμισμα της μη εισαγωγής των Ειρηνοδικών στην γενική επετηρίδα με σημείο αναφοράς τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Δικαστικό Σώμα, παρέχεται η πλήρης μισθολογική τους εξομοίωση με τους Πρωτοδίκες, ενόψει της άσκησης κοινών καθηκόντων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Άρθρο10
  Μισθολογική κατάσταση

  «Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών. Στους πρώην Ειρηνοδίκες που συμπληρώνουν δικαστική υπηρεσία επτά (7) ετών, συνυπολογιζομένης και της υπηρεσίας ως Δόκιμων Ειρηνοδικών, παρέχονται οι αποδοχές του Προέδρου Πρωτοδικών. Στους πρώην Ειρηνοδίκες που συμπληρώνουν δικαστική υπηρεσία δεκαέξι (16) ετών παρέχεται ο Βασικός μισθός του Εφέτη. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν ή θα ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των ειρηνοδικείων».

 • 18 Απριλίου 2024, 13:10 | Α.Κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Το άρθρο αυτό παραβιάζει το Σ και την ΕΣΔΑ (άρθρο 1 του 1ου πρόσθετου πρωτοκόλλου) και πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί, όπως προτείνεται από τις ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 13:05 | Α.Γ.

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί και να προβλεφθεί ρητά ότι οι πρώην ειρηνοδίκες δεν θα χάσουν μισθολογικά κεκτημένα. Ήτοι ακόμα και οι νυν Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης πρέπει με την συμπλήρωση των 24 ετών υπηρεσίας να λαμβάνουν αποδοχές Εφέτη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:05 | Η.Κ.

  Συντάσσομαι πλήρως με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου της Αθήνας και την προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση του άρθρου 10.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:22 | Μαρία M. Ειρηνοδίκης Γ΄

  Θα πρέπει να διασφαλιστούν όχι μόνο τα κεκτημένα κατά την έναρξη του νόμου, αλλά και αυτά που κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων προσδοκούσαν να λάβουν οι Ειρηνοδίκες. Συντάσσομαι με τις αποφάσεις των Ολομελειών ΑΘήνας, Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 11:38 | Ένας πρώην Ειρηνοδίκης – Πρωτοδίκης «ειδικής» Επετηρίδας

  Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη, το σχέδιο νόμου προβλέπει ως ανώτατο μισθό για τους Πρωτοδίκες Ειδικής Επετηρίδας το μισθό του Προέδρου Πρωτοδικών, τον οποίο θα λάμβαναν ούτως ή άλλως με βάση το μισθολόγιο που είχαν μέχρι τώρα.
  Ωστόσο, Ειρηνοδίκες της Α΄ τάξης που το έτος 2025 θα συμπλήρωναν 24 έτη υπηρεσίας και των λοιπών τάξεων που ευλόγως προσδοκούσαν τη λήψη του μισθού του Εφέτη, δεν θα λάβουν ποτέ το μισθό αυτό.
  Σε βάθος χρόνου λοιπόν, το σύνολο των απολαβών των πρώην Ειρηνοδικών θα είναι μικρότερο από αυτό που θα ελάμβαναν αν συνέχιζαν να είναι Ειρηνοδίκες. Επίσης αναμένεται να λάβουν μικρότερη σύνταξη, καθώς αυτή θα υπολογισθεί με βάση τις αποδοχές του Προέδρου Πρωτοδικών και όχι του Εφέτη, γεγονός που αυξάνει έτι περαιτέρω την οικονομική τους ζημία. Μια τέτοια ρύθμιση είναι καθ΄ όλα άδικη και αντισυνταγματική.
  Συνεπώς, απαιτείται να προβλεφθεί σαφώς ότι οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας δεν μπορούν να είναι κατώτερες αυτών που ευλόγως προσδοκούσαν να λάβουν ως ειρηνοδίκες και θα συνεχίζουν και μετά τη λήψη του βαθμού του Προέδρου Πρωτοδικών να προσδιορίζονται με βάση τα έτη της συνολικής δικαστικής υπηρεσίας κατ’ αναλογία με τη μισθολογική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών της γενικής επετηρίδας μέχρι και τον βαθμό του Εφέτη και θα δικαιούνται να λάβουν με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας το βασικό μισθό του Εφέτη , κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 στ ν.2521/ 1997. Διαφορετικά πρόκειται για αύξηση του αντικείμενου εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών, συνεπώς υπηρεσιακή και μισθολογική υποβάθμιση.

 • 17 Απριλίου 2024, 23:41 | ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

  ΟΙ ΝΥΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ Β ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΣΔΑ

 • 17 Απριλίου 2024, 23:12 | Ε Σ.

  Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και αυτής του Ειρηνοδικείου Αθηνών

 • 17 Απριλίου 2024, 22:29 | Ε.Π.

  Συντάσσομαι με την με αριθμό 34/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση του άρθρου 10.

 • 17 Απριλίου 2024, 22:43 | Δ.Κ.

  Συμφωνώ με τις αλλαγές όπως περιγράφονται από τους υπηρετούντες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και την Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 17 Απριλίου 2024, 21:08 | ΣΜ

  Συμφωνώ με την πρόταση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη, αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 4 παρ. 1 περ. στ του ν. 2521/1997, ότι οι πρώην Ειρηνοδίκες, που θα ενταχθούν στην ειδική επετηρίδα, θα δικαιούνται να λάβουν το βασικό μισθό του Εφέτη με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα για τους Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:22 | Γ.Λ. Ειρηνοδίκης

  Πρόκειται για ενα νομοσχέδιο έκτρωμα που υποτιμά
  Και εξευτελίζει (και χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις με μεγάλη
  Επιείκεια) 900 δικαστές!!εν ενέργεια δικαστές!!!πρεπει να
  Τροποποιηθεί άμεσα και γί´ αυτο προσυπογράφω της αποφάσεις
  Των ολομελειών των ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:55 | Παναγιώτα Βασιλόπουλου

  Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό όπως προτείνεται από τις ολομέλειες των Ειρηνδοικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 • 17 Απριλίου 2024, 19:33 | Ο.Τ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Συντάσσομαι με την πρόταση τροποποίησης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Παρακαλώ να το τροποιποιήσετε/αποσαφηνίσετε σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:59 | Σ.Χ»δημητρίου»

  Aπαιτείται να προβλεφθεί ότι οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας δεν μπορούν να είναι κατώτερες αυτών που ευλόγως προσδοκούσαν να λάβουν ως ειρηνοδίκες και θα συνεχίζουν και μετά τη λήψη του βαθμού του Προέδρου Πρωτοδικών να προσδιορίζονται με βάση τα έτη της συνολικής δικαστικής υπηρεσίας κατ’ αναλογία με τη μισθολογική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών της γενικής επετηρίδας μέχρι και τον βαθμό του Εφέτη και θα δικαιούνται να λάβουν με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας το βασικό μισθό του Εφέτη , κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 στ ν.2521/ 1997. Διαφορετικά πρόκειται για αύξηση του αντικείμενου εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών, συνεπώς υπηρεσιακή και μισθολογική υποβάθμιση.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:31 | Σοφία Χατζηδημητρίου

  Aπαιτείται να προβλεφθεί ότι οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας δεν μπορούν να είναι κατώτερες αυτών που ευλόγως προσδοκούσαν να λάβουν ως ειρηνοδίκες και θα συνεχίζουν και μετά τη λήψη του βαθμού του Προέδρου Πρωτοδικών να προσδιορίζονται με βάση τα έτη της συνολικής δικαστικής υπηρεσίας κατ’ αναλογία με τη μισθολογική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών της γενικής επετηρίδας μέχρι και τον βαθμό του Εφέτη και θα δικαιούνται να λάβουν με τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας το βασικό μισθό του Εφέτη , κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 στ ν.2521/ 1997. Διαφορετικά πρόκειται για αύξηση του αντικείμενου εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών, συνεπώς υπηρεσιακή και μισθολογική υποβάθμιση.

 • 17 Απριλίου 2024, 18:41 | M.M.

  Συντάσσομαι πλήρως με την με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση του άρθρου 10 ως εξής: «1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποδοχές τους όπου αυτές είναι υψηλότερες ή τις αποδοχές που επρόκειτο να λάβουν, με βάση το μέχρι σήμερα μισθολογικό καθεστώς (παρ. 1 εδάφ. Στ του άρθρ. 4 ν. 2521/1997), όπου αυτές είναι υψηλότερες. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των πρώην Ειρηνοδικών δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των Ειρηνοδικείων. Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και σε περίπτωση ένταξης πρώην Ειρηνοδίκη από την ειδική στη γενική επετηρίδα. 2. Οι αποδοχές των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών της ειδικής επετηρίδας, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες αυτών που ελάμβαναν ή προσδοκούσαν να λάβουν ως ειρηνοδίκες, συνεχίζουν να προσδιορίζονται και μετά τη λήψη του βαθμού του προέδρου πρωτοδικών, με βάση τα έτη συνολικής δικαστικής υπηρεσίας, κατ΄ αναλογία με την μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών της γενικής επετηρίδας και τον αντίστοιχο βαθμό μέχρι και τον βαθμό του Προέδρου Εφετών, σύμφωνα με το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο και χρονοεπιδόματα, εξομοιούμενοι πλήρως μισθολογικά, λαμβάνοντας τόσο τις πλήρεις αποδοχές του βαθμού του Εφέτη όσο και του Προέδρου Εφετών, όπως ο νόμος ορίζει. Κατά την συνταξιοδότησή τους αποχωρούν με τον βαθμό του Προέδρου Εφετών επί τιμή».

 • 17 Απριλίου 2024, 18:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ

  Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη, το σχέδιο νόμου προβλέπει ως ανώτατο μισθό για τους Πρωτοδίκες Ειδικής Επετηρίδας το μισθό του Προέδρου Πρωτοδικών, τον οποίο θα λάμβαναν ούτως ή άλλως με βάση το μισθολόγιο που είχαν μέχρι τώρα. Ωστόσο, Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης που το έτος 2025 θα συμπλήρωναν 24 έτη υπηρεσίας, καθώς και οι Ειρηνοδίκες των υπόλοιπων τάξεων που ευλόγως προσδοκούσαν τη λήψη του μισθού του Εφέτη, δεν θα λάβουν ποτέ το μισθό αυτό. Καίτοι λοιπόν στην πλειονότητα των Ειρηνοδικών θα δοθεί πιο σύντομα κάποια αύξηση, εντέλει σε βάθος χρόνου το σύνολο των απολαβών τους θα είναι μικρότερο από αυτό που θα ελάμβαναν αν συνέχιζαν να είναι Ειρηνοδίκες. Επίσης αναμένεται να λάβουν μικρότερη σύνταξη, καθώς αυτή θα υπολογισθεί με βάση τις αποδοχές του Προέδρου Πρωτοδικών και όχι του Εφέτη, γεγονός που αυξάνει έτι περαιτέρω την οικονομική τους ζημία. Μια τέτοια ρύθμιση παραβιάζει το Σ και την ΕΣΔΑ (άρθρο 1 του 1ου πρόσθετου πρωτοκόλλου) αφού θίγει κατοχυρωμένο δικαίωμά τους που αποτελεί στοιχείο της περιουσίας τους.

 • 17 Απριλίου 2024, 18:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ

  το σχέδιο νόμου προβλέπει ως ανώτατο μισθό για τους Πρωτοδίκες Ειδικής Επετηρίδας το μισθό του Προέδρου Πρωτοδικών, τον οποίο θα λάμβαναν ούτως ή άλλως με βάση το μισθολόγιο που είχαν μέχρι τώρα. Ωστόσο, Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης που το έτος 2025 θα συμπλήρωναν 24 έτη υπηρεσίας, καθώς και οι Ειρηνοδίκες των υπόλοιπων τάξεων που ευλόγως προσδοκούσαν τη λήψη του μισθού του Εφέτη, δεν θα λάβουν ποτέ το μισθό αυτό. Επίσης αναμένεται να λάβουν μικρότερη σύνταξη, καθώς αυτή θα υπολογισθεί με βάση τις αποδοχές του Προέδρου Πρωτοδικών και όχι του Εφέτη, γεγονός που αυξάνει έτι περαιτέρω την οικονομική τους ζημία. Μια τέτοια ρύθμιση παραβιάζει το Σ και την ΕΣΔΑ (άρθρο 1 του 1ου πρόσθετου πρωτοκόλλου) αφού θίγει κατοχυρωμένο δικαίωμά τους που αποτελεί στοιχείο της περιουσίας τους.