ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 4 Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης – Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων

1. Τα ειρηνοδικεία καταργούνται και επέρχεται ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης. Τα καταργούμενα ειρηνοδικεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 διατηρούνται ως περιφερειακές έδρες των πρωτοδικείων στα οποία υπάγονται.
Οι έδρες των υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείων που βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την κεντρική έδρα πρωτοδικείου ορίζονται ως παράλληλες έδρες του πρωτοδικείου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
2. Στην κεντρική έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών και εισαγγελέων.
3. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της κεντρικής έδρας του πρωτοδικείου.
4. Στην κεντρική έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων.
5. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:34 | Ειρηνοδίκης

  Το λυπηρό είναι ότι κανένας δεν νοιαζεται για τον ΠΟΛΙΤΗ και την πρόσβαση του στη δικαιοσύνη, πολλώ δε μάλλον για την ποιότητα των αποφάσεων.

  Αλήθεια, πως ακριβώς θα υπάρξει επιτάχυνση όταν εν τέλει ο ίδιος αριθμόσ ατόμων θα εξακολουθεί να χειρίζεται τον ίδιο αριθμό υποθέσεων?

 • 18 Απριλίου 2024, 20:57 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας σε Ειρηνοδικείο, πρώτη φορά φοβάμαι για αυτό που βλέπω να έρχεται κατά πάνω μας. ΔΕΝ είναι δυνατόν τα περιφερειακά πρωτοδικεία να μην έχουν δικές τους οργανικές θέσεις δικαστών και υπαλλήλων. Στην πράξη, θα δημιουργηθούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:31 | ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Οι υπηρετούντες στο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά Ειρηνοδίκες προσυπογράφουν την με αριθμό 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και τις προτάσεις των υπηρετούντων Ειρηνοδικών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, προτείνουν τις εξής αναγκαίες τροποποιήσεις και επισημάνσεις:
  1. Για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του κεντρικού, όσο και των παράλληλων και περιφερειακών Πρωτοδικείων και την ουσιαστική αποσυμφόρηση του κεντρικού Πρωτοδικείου, αλλά και για την αποφυγή καθημερινής μετάβασης Πρωτοδικών από το κεντρικό Πρωτοδικείο στο παράλληλο και το περιφερειακό για μελέτη των δικογραφιών πριν την δικάσιμο, εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων την ημέρα της δικασίμου, παραλαβή των δικογραφιών μετά την ολοκλήρωση του φακέλου, δημοσίευση των αποφάσεων, προανακρίσεις, έρευνες κλπ, θα πρέπει κάθε κατάστημα να έχει τις δικές του οργανικές θέσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες θα πρέπει μάλιστα να αυξηθούν αναλόγως με την αύξηση της καθ’ύλην αρμοδιότητας, καθώς οι ανάγκες ενός καταστήματος είναι πάγιες διοικητικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιφερειακά Ειρηνοδικεία με μεγάλο όγκο υποθέσεων, που λειτουργούν παράλληλα και ως πταισματοδικεία, όπως το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, τα οποία, με την αύξηση της αρμοδιότητάς τους από 20.000 € στα 250.000 €, αναμένουν μία ραγδαία αύξηση των εισερχομένων υποθέσεων. Επιπλέον, πρακτικά θα είναι δύσκολα εφαρμόσιμο η κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου να έχει και την αρμοδιότητα να μεριμνά για τη διάθεση του προσωπικού στην κεντρική, την παράλληλη και την περιφερειακή έδρα., καθώς θα επωμίζεται επιπλέον διοικητικό έργο (κατάρτιση πράξεων μετακίνησης, διοικητικές πράξεις για αποζημίωση οδοιπορικών, διαχείριση προσωπικού (προϊσταμένων/υφισταμένων) σε περισσότερα του ενός καταστήματα). Συνεπώς προτείνουμε να υπάρξει διατήρηση και αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων στα παράλληλα και περιφερειακά Πρωτοδικεία και πρόβλεψη και για τους δικαστές, ανάλογη με αυτή του άρθρου 11, που αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, δηλ. την μη υποχρεωτική μετακίνησή τους στο κεντρικό Πρωτοδικείο, εφόσον δεν το επιθυμούν. Αυτή η ρύθμιση εξάλλου συμβαδίζει και με το αμετάθετο που προβλέπεται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου.

  2. Θα ήταν σκόπιμο η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου να συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά από τα κεντρικά Πρωτοδικεία, καθώς τα προβλήματα που θα ανακύψουν (έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα περισσότερα περιφερειακά δικαστήρια, δυσκολία μετακίνησης όλης της σύνθεσης συν των δικογραφιών στα παράλληλα και περιφερειακά Πρωτοδικεία, έλλειψη εισαγγελέων κλπ) είναι δυσεπίλυτα και για τον λόγο αυτό καταργήθηκε και ο θεσμός των μεταβατικών εδρών που υπήρχε στο παρελθόν.

  3. Σε περίπτωση που προκριθεί η μεταφορά των οργανικών θέσεων δικαστών στο κεντρικό Πρωτοδικείο, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς η καταβολή οδοιπορικών εξόδων στους μετακινούμενους και εντός της ίδιας εφετειακής περιφέρειας δικαστές (όπως προβλέπεται δηλ. στο ν/σ και για τους δικαστικούς υπαλλήλους), δεδομένου ότι η μετάβαση τους από το Κεντρικό Πρωτοδικείο στα παράλληλα ή περιφερειακά συνεπάγεται αυξημένα έξοδα μετακίνησης και συχνά διανυκτέρευσης.

  4. Επίσης στην περίπτωση αυτή, χρήζει διευκρίνισης, ποιος δικαστικός λειτουργός θα διενεργεί την προανάκριση στα περιφερειακά Πρωτοδικεία, καθήκοντα που θα ήταν σκόπιμο να ανατεθούν στα κεντρικά Πταισματοδικεία (της έδρας του Κεντρικού Πρωτοδικείου δηλαδή) ή στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

  5. Τέλος, υπενθυμίζουμε, ότι το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά έχει μία ιστορία 100 και πλέον ετών (αρχείο από το 1923), η εδαφική του αρμοδιότητα καλύπτει 13 Καποδιστριακούς Δήμους με πληθυσμό 70.000 κατοίκους και περίπου το 60% της έκτασης του νομού Θεσσαλονίκης. Υπηρετούν σ’αυτό 4 Ειρηνοδίκες και 5 Γραμματείς και έχουν την έδρα τους περί τους 50 δικηγόρους του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. Λειτουργούν δύο υποθηκοφυλακεία και εννέα συμβολαιογραφεία, καθιστώντας το έτσι, ως ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά Ειρηνοδικεία της Επικράτειας.
  Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού, με τον τρόπο που προβλέπει το νομοσχέδιο, σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων. Αντιθέτως, θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα διοικητικά ζητήματα, ανασφάλεια σχετικά με την υπηρεσιακή μας εξέλιξη και την μισθολογική μας εξασφάλιση, που σε συνδυασμό με την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού θα οδηγήσει σε χάος και σύγχυση στην απονομή του δικαιοδοτικού έργου της δικαιοσύνης.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:39 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

  Στο υπό διαβούλευση άρθρο 4 του νομοσχεδίου ζητούμε οι παράγραφοι 4 και 5 να τροποποιηθούν ώστε οι Οργανικές Θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων των υφιστάμενων και υπό κατάργηση Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων να παραμένουν στις παράλληλες έδρες των Πρωτοδικείων και των περιφερειακών Πρωτοδικείων (πρώην ειρηνοδικείων) αντίστοιχα, και ΟΧΙ να υπάγονται ή να μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου

 • 18 Απριλίου 2024, 18:05 | G.PK.

  Συντάσσομαι με την πρόταση των Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης και Αθηνων

 • 18 Απριλίου 2024, 17:06 | Ειρηνοδίκης

  Όπως προκύπτει από μία επισκόπηση των σχολίων επί των άρθρων 7-10, η ενοποίηση, με τον τρόπο κατά τον οποίο επιχειρείται με το νομοσχέδιο, αποβαίνει άδικη για τους ειρηνοδίκες. Ως λύση, η οποία διασφαλίζει την υπηρεσιακή κατάσταση τόσο των πρωτοδικών όσο και των ειρηνοδικών, προτείνεται α) η διατήρηση των ειρηνοδικείων μέχρι την αφυπηρέτηση όλων των ειρηνοδικών, β) ο μη διορισμός άλλων ειρηνοδικών και γ) αρχικά η ανάλογη αύξηση της αρμοδιότητας των ειρηνοδικείων και στη συνέχεια, μετά τη σταδιακή συνταξιοδότηση ειρηνοδικών, η σταδιακή, διαδοχική και ανάλογη μείωση της αρμοδιότητας των ειρηνοδικείων μέχρι τελικώς της πλήρους κατάργησης των τελευταίων (σε βάθος περίπου 30 ετών).

 • 18 Απριλίου 2024, 16:23 | X

  Μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η συγχώνευση των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία σε ένα ήδη βεβαρημένο σύστημα δικαιοσύνης. Όταν ο μέσος πρωτοδίκης κάνει ένα χρόνο και να βγάλει μία απόφαση και ο κάθε πρωτοδίκης στη χώρα είναι χρεωμένος με χιλιάδες υποθέσεις η συγχώνευση αυτή θα προσφέρει επιπλέον επιβάρυνση. Για να μη μιλήσουμε για τα υπό κατάρρευση κτίρια στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, δηλαδή στο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ήδη επιτυχόντες Ειρηνοδίκες από το 2014 που θα μπορούσαν να χρεωθούν υποθέσεις, και να διευκολυνθεί ουσιαστικά η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, και όχι με τη συγχώνευση των δικαστηρίων.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:11 | Κ.Χρονοπούλου

  Είναι απαραίτητο να διακρίνεται απολύτως η ειδική επετηρίδα από την γενική με πρόβλεψη ξεχωριστού αριθμού οργανικών θέσεων από κάθε επετηρίδα τόσο στον πίνακα αρχαιότητας όσο και σε κάθε Δικαστήριο ώστε να είναι λειτουργική η οργάνωση των δικαστικών σχηματισμών. Διευκολύνει πολύ τις μεταθέσεις, ενώ είναι σε αρμονία με την αιτιολογική, όπου αναγράφεται ότι μετά την συνταξιοδότηση του πρωτοδίκη της παράλληλης η οργανική του μεταφέρεται στη γενική. Στην παρούσα χρονική στιγμή η ύπαρξη δυο επετηρίδων αφορά μόνο τα Πρωτοδικεία. Ωστόσο επειδή μελλοντικά οι νυν Πρωτοδίκες και Πρόεδροι Πρωτοδικών που προέρχονται από την ειδική επετηρίδα θα προαχθούν αναγκαστικά στον βαθμό του εφέτη πρέπει από τώρα να προβλεφθεί η δυνατότητα σύστασης ξεχωριστών οργανικών θέσεων και στα εφετεία. Προς ευχέρεια σύστασης των παραπάνω οργανικών θέσεων προκρίνεται η δημιουργία με Υπουργική Απόφαση. Οι προαγωγές δεν αφορούν τον β΄ βαθμό, αλλά την εξέλιξη των δικαστών του α΄ βαθμού, επομένως νομοτεχνικά πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ «4.3. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Κάθε πρωτοδικείο έχει ξεχωριστό αριθμό οργανικών θέσεων από εκάστη επετηρίδα. Οι οργανικές θέσεις των πρώην Ειρηνοδικών που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο, οι οποίοι ανήκουν στην ειδική επετηρίδα, μέχρι την αφυπηρέτησή τους, είναι διακριτές από αυτές των Πρωτοδικών και Προέδρων Πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου. Με υπουργική απόφαση είναι δυνατή η σύσταση ξεχωριστών οργανικών θέσεων και στα εφετεία».

 • 18 Απριλίου 2024, 13:59 | Δ.Τ.

  Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα ακόμα δείγμα προχειρότητας και αποτυπώνει την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δικαιοσύνη.
  Δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματικές θέσεις της Κυβέρνησης.
  Παρ’ όλο που δε θα υφίστανται Ειρηνοδικεία από τον Σεπτέμβριο 2024, διοργανώθηκε πριν λίγους μήνες διαγωνισμός πρόσληψης Ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων Ειρηνοδικείων στην ΕΣΔΙ.
  Για ποιο λόγο, αφού θα καταργηθούν;
  Τον Μάιο προγραμματίζεται σεμινάριο στην ΕΣΔΙ με θέμα «Ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας στα Ειρηνοδικεία». Στο μεταξύ, αυτά θα έχουν καταργηθεί.
  Υπάρχει άραγε οποιοσδήποτε σχεδιασμός; Διότι όλα αυτά είναι ανακόλουθα.
  Αθροίζεται ο υφιστάμενος αριθμός δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και το άθροισμα χαρακτηρίζεται ως διπλασιασμός των θέσεων.
  Ακατάλληλα κτίρια με έλλειψη χώρων θα φιλοξενήσουν επιπλέον προσωπικό.
  Πώς θα λειτουργήσει οτιδήποτε στις 16/9/2024, όταν δεν υπάρχει καν επαρκής χρόνος για αλλαγή στους Κώδικες και τους Κανονισμούς των δικαστηρίων;
  Όλοι οι εμπλεκόμενοι (Πρωτοδίκες, δικηγόροι, υπάλληλοι, τοπικές κοινωνίες, ακόμα και οι Ειρηνοδίκες που αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους ακριβώς το νομοσχέδιο), αντιδρούν.
  Η διαβούλευση είναι προφανώς προσχηματική, διότι οι όλες οι αντιδράσεις, αγνοούνται επιδεικτικά.
  Καμία σχέση με οργανωμένο κράτος. Καμία!

 • 18 Απριλίου 2024, 13:05 | Α.Γ.

  Η μεταφορά όλων των οργανικών θέσεων και ιδίως των γραμματέων και των επιμελητών στην έδρα του πρωτοδικείου μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την υποστελέχωση των δικαστηρίων της Χώρας.

 • 18 Απριλίου 2024, 13:59 | Σ. Κοτ.

  Η ενοποίηση ειρηνοδικείων κ πρωτοδικείων δεν είναι από μόνη της αρκετη ώστε να υπάρξει επιτάχυνση. Οι ειρηνοδικες που θα αναλάβουν καθήκοντα πρωτοδικων έχουν ήδη χρεωμένο μεγάλο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν. Δεν αρκεί μόνο η διατήρηση των οργανικών θέσεων των δικαστικων λειτουργών, αλλά απαιτείται η αύξηση τους. Το πιο συμφέρον για το κράτος είναι να διοριστουν οι επιτυχόντες ειρηνοδικες του 2014 και να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα για να αποσυμφορησουν το σύστημα.

 • 18 Απριλίου 2024, 13:11 | Χριστίνα Κ.

  Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσμάτικά το νέο νομοσχέδιο και να υπάρξει ουσιαστική επιτάχυνση της δικαιοσύνης θα πρέπει όχι μόνο να διατηρήθούν οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, αλλά αυτές να ΑΥΞΗΘΟΥΝ, ώστε νέοι δικαστικοί λειτουργοί χωρίς υπάρχουσες χρεωμένες υποθέσεις να αναλάβουν τις νέες. Υπάρχει άλλωστε ΈΤΟΙΜΗ λίστα των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του 2014, οι οποίοι πέρασαν από έναν εξαιρετικά απαιτητικό γραπτό και προφορικό διαγωνισμό και μπορούν να αναλάβουν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν. Με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης λίστας μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει το κράτος, καθώς δεν χρειάζεται να δαπανήσει επιπλέον ποσά για τη διενέργεια νέων διαγωνισμών και έχει ήδη έτοιμο καταρτισμένο προσωπικό.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:08 | Μαρία M. Ειρηνοδίκης Γ΄

  Με αυτές τις ρυθμίσεις για παράλληλες και περιφερειακές έδρες μόνο επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν θα επιτευχθεί. Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι θα περιφέρονται σαν περιπλανώμενοι νομάδες με τις δικογραφίες ανά χείρας. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τόσο στις κεντρικές, όσο και στις παράλληλες και περιφερειακές έδρες, θα δικάζουν όλοι οι Δικαστές εκ περιτροπής, τόσο από τη γενική, όσο και από την ειδική επετηρίδα, με δίκαιους όρους ισοκατανομής. Θα πρέπει τέλος να προβλεφθεί αποζημίωση οδοιπορικών για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση των δικαστών, όπως προβλέπεται και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.

 • 17 Απριλίου 2024, 23:47 | Ελευθερία Χατζηδανιήλ

  καμία άλλη περίπτωση Παράλληλου Πρωτοδικείου δεν ισχύει το ίδιο. Αντιθέτως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα Παράλληλα Πρωτοδικεία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στις περιοχές που εμπίπτουν σε αυτά. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Θεσπιέων-Αλιάρτου, Δ.Ε. Ακραιφνίας, Δ.Ε. Ερυθρών που ήδη εμπίπτουν στο Πρωτοδικείο Θηβών.
  ΘΗΒΑ:
  1- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  2- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  3- ΡΟΜΑ
  4- ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  5- 8.500 ΤΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΜΕΑ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
  6 – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ
  7- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ως ΠΡΟΤΥΠΟΥ
  ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΤΟΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ…! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ!

 • 17 Απριλίου 2024, 22:04 | Ελ. Νι.

  Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων τουλαχιστον, πρέπει να παραμείνουν στα παράλληλα πρωτοδικεια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας έχει επιλεγεί ως παράλληλο το μεγαλύτερο από τα δύο πρωτοδικεια, το οποίο διαθέτει μέχρι στιγμης περισσότερες οργανικές θέσεις απο το κεντρικο. Πώς αυτό το πρωτοδικείο για παράδειγμα θα λειτουργήσει χωρίς οργανικές θέσεις και διοίκηση;

 • 17 Απριλίου 2024, 21:44 | ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ

  Δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο δεν μπορει να οδηγήσει σε επιτάχυνση της δικαιοσύνης.Τούτο δε διότι η συγχώνευση των ειρηνοδικείων θα «ανεβάσει» μία τεράστια σε όγκο ύλη στα νέα πρωτοδικεία, στην οποια δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι έως τώρα υπάρχοντες δικαστικοί λειτουργοί.Άλλωστε οι ειρηνοδίκες δεν θα μεταταγούν με λευκό χαρροφυλάκιο, αλλά θα ειναι ήδη χρεωμένοι με πληθώρα υποθέσεων.Άλλωστε πρέπει να θυμηθεί κανείς ότι μόλις πρόσφατα ο νομοθέτης άλλαξε την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων κατεβάζοντας ύλη με νόμο του 2012.
  Σε κάθε περίπτωση αυτό αντιμετωπίζεται με αύξησση των οργανικων θέσεων των δικαστικών λειτουργών.Υπάρχει δε έτοιμη λίστα επιλαχόντων του διαγωνισμού του έτους 2014 περί τα 350 άτομα.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:48 | ΘΑΝΑΣΗΣ Σ.

  Η κατάργηση οργανικών θέσεων σε υπάρχοντα δικαστήρια που συνεχίζουν να υφίστανται με τη νέα ονομασία τους, σημαίνει κατάργηση της νομικής τους οντότητας και προοιωνίζεται έτσι η μελλοντική αργά ή γρήγορα πλήρης κατάργησή τους. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται κάθε έννοια δικαιοσύνης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων. Πρέπει να παραμείνουν όλες οι οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν σήμερα.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:07 | Sofia

  1) Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 για την περίπτωση της Βοιωτίας!
  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο νομοί που τα Πρωτοδικεία της πρωτεύουσας του νομού δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. Αντίθετα στη Βοιωτία το Πρωτοδικείο Θήβας που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 4938/2022 έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ορίστηκε ως Παράλληλο. Με ποια λογική συμβαίνει αυτό;
  Τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του Πρωτοδικείου Θηβών έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς είναι συντριπτικά:
  -Τριπλάσιες δικαστικές πράξεις το πρωτοδικείο Θήβας
  -Τριπλάσια έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
  -Δύο σωφρονιστικά ιδρύματα
  -Δύο δομές φιλοξενίας προσφύγων.
  Επιπλέον, στο άρθρο 45 του Πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται ρητά: «Τέλος, τα προτεινόμενα κριτήρια αποκλείουν από τους καταλόγους ενοποίησης τα πρωτοδικεία στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν φυλακές, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τόσο το δικαστήριο όσο και η αντίστοιχη εισαγγελία σε σχέση με την τοπική φυλακή. Ομοίως εξαιρούνται τα δικαστήρια σε περιοχές με σημαντικές μεταναστευτικές ροές».
  Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022;
  Γιατί η κυβέρνηση αγνοεί και το άρθρο 45 του πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας;
  Το Πρωτοδικείο της Θήβας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και Μητροπολιτικό.

  2) ΝΤΡΟΠΗ για την κυβέρνηση η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 στη Βοιωτία.
  Το Πρωτοδικείο Θηβών έχει τον μεγαλύτερο σε όγκο υποθέσεων και την μεγαλύτερη κτιριακή υποδομή δικαστικού μεγάρου σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα. Έχει στη δικαιοδοσία του δύο σωφρονιστικά ιδρύματα (Γυναικείες φυλακές και Κέντρο απεξάρτησης), τις ΒΙΠΕ Οινοφύτων, Θίσβης και Θήβας, καθώς και δομές φιλοξενίας προσφύγων. Με τριπλάσιο όγκο δικαστικής ύλης από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς!
  Μοναδική Πανελλαδικά η απόκλιση από τις κατευθυντήριες γραμμές και τα ορθολογικά/τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022. Κάτι που δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας.
  Να μας εξηγήσει η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΓΙΑΤΙ η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022; Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στους πολίτες της επαρχίας Θηβών.
  Να αλλάξει ΑΜΕΣΑ το σχέδιο νόμου και να επιλεγεί το Πρωτοδικείο Θήβας ως το Μητροπολιτικό πρωτοδικείο Βοιωτίας

  3) ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΓΙΑΤΙ μόνο στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προκύπτει συντρέχουσα και παράλληλη κατά τόπον αρμοδιότητα στο Κεντρικό και Παράλληλο Πρωτοδικείο. Σε καμία άλλη περίπτωση Παράλληλου Πρωτοδικείου δεν ισχύει το ίδιο. Αντιθέτως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα Παράλληλα Πρωτοδικεία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στις περιοχές που εμπίπτουν σε αυτά. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Θεσπιέων-Αλιάρτου, Δ.Ε. Ακραιφνίας, Δ.Ε. Ερυθρών που ήδη εμπίπτουν στο Πρωτοδικείο Θηβών.
  ΘΗΒΑ:
  1- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  2- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  3- ΡΟΜΑ
  4- ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  5- 8.500 ΤΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΜΕΑ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
  6 – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ
  7- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ως ΠΡΟΤΥΠΟΥ
  ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΤΟΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ…! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ!

 • 17 Απριλίου 2024, 20:34 | Δικαστικός Γραμματέας

  Ορθώς γράφτηκε ότι κάθε Πρωτοδικείο θα πρέπει να έχει τις δικές του οργανικές θέσεις υπαλλήλων, που θα προσφέρουν υπηρεσία τοπικά. Στις περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου οι αποστάσεις μεταξύ δικαστικών μεγάρων είναι μεγάλες, δεν είναι εφαρμόσιμη η κατάργηση της αυτοτέλειας των τοπικών Πρωτοδικείων. Παράδειγμα, συλληφθείς επ’ αυτοφώρο κατηγορούμενος για κακούργημα σε μια άκρη του Νομού θα πρέπει να μετακινηθεί στην άλλη, αν εκεί θα εδρεύει το Πρωτεύον Πρωτοδικείο, για να εξεταστεί από τον Ανακριτή, με τη λογική ότι η Ανάκριση θα προβλέπεται να λειτουργεί μόνο στο Πρωτεύον Πρωτοδικείο. Δεν επιταχύνεται, ούτε διευκολύνεται η απονομή της Δικαιοσύνης έτσι. Αντιθέτως, στο ως άνω παράδειγμα, δυσχαιρένεται, γιατί ταλαιπωρούνται, λόγω τεράστιας απόστασης, κατηγορούμενος, αστυνομικοί, Ανακριτής και Γραμματέας Ανάκρισης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, με την υποχρέωση μετακινήσεων, τιμωρείται γενικότερα ο δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη επιλογή να μεταταχθεί, μέσω κινητικότητας, σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία στον τόπο που κατοικεί, αν δεν συμφωνεί με το νέο σύστημα λειτουργίας.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:00 | ΑΚ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΓΙΑΤΙ μόνο στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προκύπτει συντρέχουσα και παράλληλη κατά τόπον αρμοδιότητα στο Κεντρικό και Παράλληλο Πρωτοδικείο. Σε καμία άλλη περίπτωση Παράλληλου Πρωτοδικείου δεν ισχύει το ίδιο. Αντιθέτως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα Παράλληλα Πρωτοδικεία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στις περιοχές που εμπίπτουν σε αυτά. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Θεσπιέων-Αλιάρτου, Δ.Ε. Ακραιφνίας, Δ.Ε. Ερυθρών που ήδη εμπίπτουν στο Πρωτοδικείο Θηβών.
  ΘΗΒΑ:
  1- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  2- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
  3- ΡΟΜΑ
  4- ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  5- 8.500 ΤΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΜΕΑ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
  6 – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ
  7- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ως ΠΡΟΤΥΠΟΥ
  ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΤΟΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ…! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ!

 • 17 Απριλίου 2024, 19:34 | ΑΚ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΝΤΡΟΠΗ για την κυβέρνηση η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 στη Βοιωτία.
  Το Πρωτοδικείο Θηβών έχει τον μεγαλύτερο σε όγκο υποθέσεων και την μεγαλύτερη κτιριακή υποδομή δικαστικού μεγάρου σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα. Έχει στη δικαιοδοσία του δύο σωφρονιστικά ιδρύματα (Γυναικείες φυλακές και Κέντρο απεξάρτησης), τις ΒΙΠΕ Οινοφύτων, Θίσβης και Θήβας, καθώς και δομές φιλοξενίας προσφύγων. Με τριπλάσιο όγκο δικαστικής ύλης από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς!
  Μοναδική Πανελλαδικά η απόκλιση από τις κατευθυντήριες γραμμές και τα ορθολογικά/τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022. Κάτι που δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας.
  Να μας εξηγήσει η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΓΙΑΤΙ η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022; Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στους πολίτες της επαρχίας Θηβών.
  Να αλλάξει ΑΜΕΣΑ το σχέδιο νόμου και να επιλεγεί το Πρωτοδικείο Θήβας ως το Μητροπολιτικό πρωτοδικείο Βοιωτίας

 • 17 Απριλίου 2024, 19:06 | ΑΚ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 για την περίπτωση της Βοιωτίας!
  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο νομοί που τα Πρωτοδικεία της πρωτεύουσας του νομού δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. Αντίθετα στη Βοιωτία το Πρωτοδικείο Θήβας που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 4938/2022 έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ορίστηκε ως Παράλληλο. Με ποια λογική συμβαίνει αυτό;
  Τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του Πρωτοδικείου Θηβών έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς είναι συντριπτικά:
  -Τριπλάσιες δικαστικές πράξεις το πρωτοδικείο Θήβας
  -Τριπλάσια έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
  -Δύο σωφρονιστικά ιδρύματα
  -Δύο δομές φιλοξενίας προσφύγων.
  Επιπλέον, στο άρθρο 45 του Πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται ρητά: «Τέλος, τα προτεινόμενα κριτήρια αποκλείουν από τους καταλόγους ενοποίησης τα πρωτοδικεία στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν φυλακές, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τόσο το δικαστήριο όσο και η αντίστοιχη εισαγγελία σε σχέση με την τοπική φυλακή. Ομοίως εξαιρούνται τα δικαστήρια σε περιοχές με σημαντικές μεταναστευτικές ροές».
  Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022;
  Γιατί η κυβέρνηση αγνοεί και το άρθρο 45 του πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας;
  Το Πρωτοδικείο της Θήβας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και Μητροπολιτικό.

 • 17 Απριλίου 2024, 14:41 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ επαρχίας

  Η ενοποίηση για να επιτύχει πρέπει να την πιστεύουν όσοι κληθούν να την εφαρμόσουν.
  Δώστε τους κίνητρο να την πιστέψουν.

 • 17 Απριλίου 2024, 14:17 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ Λ.

  Αλήθεια θα μας πουν οι αρμόδιοι πως θα λειτουργήσουν οι δικαστικές υπηρεσίες από 16-9-2024; Πως θα λειτουργήσουν τα Κεντρικά, παράλληλα και περιφερειακά Πρωτοδικεία; Με ποιο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας; Δεν μπορεί μέχρι τις 15-9-2024 να λειτουργείς με κάποιον Α’ κανονισμό και σε μία νύχτα να λειτουργήσεις με κάποιον άλλον. Τι σκέφτονται να κάνουν και πως θα υλοποιηθούν αυτά; Να θυμίσω ότι στις 9-6-2024 υπάρχουν οι Ευρωεκλογές και το καλοκαίρι «συνηθίζεται» οι υπάλληλοι να παίρνουν άδεια. Εκτός και αν δεν πάρουν φέτος άδεια!!!

 • 17 Απριλίου 2024, 10:43 | Ε.Ν.

  Απαραίτητη είναι η προσαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ (άρθρα 17α και 19)σχετικά με την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Εφετείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σχετικά με την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων των Πρωτοδικείων. Αν διατηρηθεί ως έχει η διάταξη του άρθρου 19 ΚΠολΔ, οι εφέσεις κατά όλων των αποφάσεων του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας θα δικάζονται από το Εφετείο, το οποίο μέχρι τώρα δίκαζε τις εφέσεις μόνο κατά αποφάσεων των Πρωτοδικείων, και όχι κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων, τις οποίες ο νομοθέτης είχε υπαγάγει στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, χωρίς να έχει διασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός Εφετών και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί για την αύξηση της ύλης του.

 • 17 Απριλίου 2024, 10:17 | Ολομέλεια Ειρηνοδικείου Αχαρνών

  Ομόφωνα οι δικαστές του Ειρηνοδικείου Αχαρνών συντασσόμαστε με τη με αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτεινόμενες με αυτήν τροποποιήσεις.

 • 16 Απριλίου 2024, 22:52 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  αν ο σκοπός του νόμου είναι να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμενου κατάσταση χάους, που δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να λειτουργήσει στην πράξη, πόσο μάλλον προς όφελος του απλού πολίτη
  αν κ σκοπός του νόμου είναι όλοι οι παράγοντες (δικαστες, δικηγόροι, υπάλληλοι, δήμοι, τοπικές κοινότητες κλπ) να είναι δυσαρεστημένοι
  αν ο σκοπός του νόμου είναι να δημιουργηθούν άνευ προηγουμενου παράδοξα, αδικίες και εντάσεις
  τότε το νομοσχέδιο αυτό είναι σε καλό δρόμο..
  . η εκταμίευση θα είναι πραγματικά η καταστροφή του χώρου της Δικαιοσύνης…

 • 16 Απριλίου 2024, 18:12 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Όπου προβλέπονται περιφερειακές έδρες πρωτοδικείων σε νησί άλλο από αυτό στο οποίο βρίσκεται η κεντρική έδρα του πρωτοδικείου, αυτές θα πρέπει να διαθέτουν αυτοτελείς οργανικές θέσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Είναι αδιανόητο να πηγαινοέρχονται δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι από το ένα νησί στο άλλο, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν οι περιφερειακές αυτές έδρες. Ειδάλλως, οι περιφερειακές αυτές έδρες θα πρέπει να καταργηθούν εντελώς.

 • 16 Απριλίου 2024, 12:53 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ

  Ακόμα κι αν γίνει δεκτή η οικονομικίστικη λογική ότι για να είναι ελκυστική στους επενδυτές η χώρα θα πρέπει όλοι της οι θεσμοί να συντείνουν σε αυτό το σκοπό και η Δικαιοσύνη ακόμα να είναι αποτελεσματική και γρήγορη στην απονομή της, δεν προκύπτει από πουθενά ότι το υπό κρίση νομοσχέδιο θα επιτύχει τους σκοπούς του.

  Είμαι δικαστικός υπάλληλος 25 χρόνια και από την αρχή της «θητείας» μου, το πρόβλημα ήταν η αργοπορία στην έκδοση των αποφάσεων. Φυσικά λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαμε – και μεταξύ μας και θεσμικά με τις κυβερνήσεις και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου – για το πως θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ένα consensus ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες απονομής Δικαιοσύνης (Δικαστές , Δικηγόρους , Δικαστικούς Υπαλλήλους) ότι για την ταχύτερη απονομή χρειάζονται περισσότεροι Δικαστές, περισσότεροι Υπάλληλοι και περισσότερες υποδομές (κυρίως χώροι αλλά και υπολογιστές και δίκτυα). Ότι δηλαδή χρειάζεται σημαντική κρατική επένδυση για να υπάρξει το σκοπούμενο αποτέλεσμα.

  Στις σχετικές στατιστικές πανευρωπαϊκά η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με πολλούς δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, 36, είναι δεύτερη ή τρίτη στην κατάταξη.

  Εκεί που υστερεί είναι στην αναλογία Δικαστών / Δικαστικών Υπαλλήλων που είναι από τις τελευταίες με το λόγο να είναι λίγο πάνω απο το 1 προς 1, αλλά και στη δαπάνη ανά κάτοικο που είμαστε απολύτως τελευταίοι με μόλις 45,2 ευρώ ενώ ο μέσος όρος είναι 64,5.

  Όσον αφορά την επιτάχυνση απονομής, είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος πως θα επιτευχθεί, όταν η προηγούμενη – πολύ πιο περιορισμένη – συγχώνευση κάποιων μικρών Ειρηνοδικείων σε μεγαλύτερα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα για πάρα πολλά χρόνια, όπως μας ενημέρωσε συνάδελφος με αφορμή την περίπτωση του Ειρ. Συκιάς Χαλκιδικής που ενσωματώθηκε στο Πολυγύρου.

  Επίσης η προσπάθεια να υποτιμηθεί ο ρόλος των Ειρηνοδικείων είναι εμφανής και δεν σταματά ούτε μπροστά στην ανάγκη παραποίησης της πραγματικότητας. Για παράδειγμα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι τα Ειρηνοδικεία δικάζουν το 20 % των υποθέσεων σε σχέση με τα Πρωτ. ενώ τα στοιχεία Γ τριμήνου 2023 δίνουν 35.405 υποθ. Ειρ. και 50496 για τα Πρωτοδικεία. Παρόμοια προσπάθεια παραποίησης είναι η χρήση του αριθμού των οργανικών θέσεων των Γραμματέων και όχι των πραγματικά υπηρετούντων όταν γίνεται η σύγκριση με τον αριθμό των αντίστοιχων Δικαστών, ακριβώς γιατί δεν έχει διαφύγει αυτό το βασικό στοιχείο, η αναλογία δηλαδή που προαναφέραμε. Απλά επιλέγεται να αποκρυφθεί.

  Θα μπορούσα να συνεχίσω, αν πίστευα έστω και μια στιγμή ότι αυτή η διαβούλευση γίνεται με την πρόθεση να ακουστεί η άποψη αυτών που πραγματικά θίγονται από το νομοσχέδιο, που είναι οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων και των Πρωτοδικείων πρωτίστως, των Δικαστηρίων γενικότερα.

  Θα μπορούσα να συνεχίσω, αν πίστευα ότι δεν καλλιεργείται συστηματικά απαξιωτική αποτίμηση του ρόλου του Ειρηνοδικείου, του Ειρηνοδίκη και του Δικαστικού Υπαλλήλου.

  Θα μπορούσα να συνεχίσω αν πίστευα ότι έστω κάποιος θα διάβαζε αυτή την τελευταία λέξη: ΟΧΙ.

 • 15 Απριλίου 2024, 12:35 | ΥΠ. ΑΡ’ 30/2024 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ EIΡHNOΔIKEIOΥ AΘHNΩN

  Επί του άρθρου 4 παρ. 3.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ: «Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Κάθε πρωτοδικείο έχει ξεχωριστό αριθμό οργανικών θέσεων από έκαστη επετηρίδα. Οι οργανικές θέσεις των πρώην Ειρηνοδικών που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο, οι οποίοι ανήκουν στην ειδική επετηρίδα, μέχρι την αφυπηρέτησή τους, είναι διακριτές από αυτές των Πρωτοδικών και Προέδρων Πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της κεντρικής έδρας του πρωτοδικείου. Με υπουργική απόφαση είναι δυνατή η σύσταση ξεχωριστών οργανικών θέσεων και στα εφετεία».

 • 15 Απριλίου 2024, 10:00 | Μ.Β.

  Με την ενοποίηση που προχωράει το Υπουργείο δεν πρόκειται να επιτευχθεί η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι ειρηνοδίκες δεν θα πάνε «με άδεια χέρια», αλλά θα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για τις υποθέσεις που ήδη έχουν χρεωθεί από τα Ειρηνοδικεία.
  Το πρόβλημα αυτό μπορεί να υπερακοντιστεί με την αύξηση των οργανικών θέσεων. Το Υπουργείο έχει παραλείψει περίπου 250-300 επιτυχόντες του διαγωνισμού Ειρηνοδικών του 2014, οι οποίοι πρέπει να διοριστούν για να καλυφθούν τα κενά που ήδη υπάρχουν, και οδηγούν στην δραματική καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης.

 • 14 Απριλίου 2024, 18:04 | Στεργίου Ε.

  Άρτζι, Μπούρτζι κι ο Λουλάς κυριολεκτικά
  Προσωρινά Πρωτοδικεία χωρίς υποδομές και κόσμο, που θα μεταφέρονται συνθέσεις σε άλλα μέρη για να δικάσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω
  Μόνιμα κεντρινά Πρωτοδικεία, που ενώ δεν φθάνουν για να δουλέψουν με τα παλιά δεδομένα, θα κληθούν να πάρουν υποθέσεις όχι μόνο νομών ολόκληρων, αλλά και παραπάνω.
  Του χαζού το σκοινί μόνο δεν φθάνει, τριπλό φθάνει και περισσεύει λέει μια παροιμία. Το σίγουρο είναι, πως και η δικαιοσύνη θα καθυστερεί, και αυτό στοχεύει, και πιο πολυέξοδη θα γίνει ( και μάλλον και σε αυτό σκοπεύει ) και θα δοθεί νέα ερμηνεία στην έννοια » Του Κουτρούλη ο γάμος » ( που μάλλον δεν το στοχεύει, αλλά θα ακολουθήσει ως συνέπεια )

 • 11 Απριλίου 2024, 04:52 | Μπαιρακτάρης Παναγιώτης

  Θα πρέπει να υπάρξουν δύο ταχυτήτων μεταβατικές έδρες. Μεταβατικές έδρες όπου θα λειτουργεί μονομελές πρωτοδικείο και μονομελές πλημμελειοδικείο και μεταβατικές έδρες όπου θα λειτουργεί μόνο μονομελές πρωτοδικείο.Στα καταργούμενα Πρωτοδικεία θα πρέπει να λειτουργεί και μονομελές πρωτοδικείο και μονομελές πλημμελειοδικείο. Σε όλες τις μεταβατικές έδρες θα πρέπει να υπάρχει και προκαταρκτική εξέταση.

 • 10 Απριλίου 2024, 14:27 | Δικαστική υπάλληλος

  Εργάζομαι σε μια υπηρεσία με οργανικά κενά υπαλλήλων που ανέρχονται στο 60%.
  Εν έτει 2024 δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε χειρόγραφα Βιβλία.
  Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος λόγω της υποστελέχωσης. Η αναλογία δικαστών-υπαλλήλων είναι σχεδόν 2 προς 1.
  Ο μισθός μου (ΠΕ με μεταπτυχιακό) δεν επαρκεί για να συντηρήσω την οικογένειά μου!
  Αν η Πολιτεία επιθυμεί να αναβαθμίσει τις δικαστικές υπηρεσίες και να επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης, οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται το έργο των υπαλλήλων, δεν νομίζετε;
  Όλα τ’ άλλα αποτελούν ωραιοποιημένα σενάρια που απέχουν πολύ από την ελληνική πραγματικότητα.

 • 10 Απριλίου 2024, 04:09 | ΗΤ

  Από την επισκόπηση του νομοσχεδίου, κατά την άποψη μου, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα αντί να τείνει στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.
  Ειδικότερα (ενδεικτική απαρίθμηση):
  1) Παραμένουν κάποια από τα υπάρχοντα Ειρηνοδικεία με αλλαγή του ονόματος σε Περιφερειακά Πρωτοδικεία (δηλαδή δεν υλοποιείται η σκέψη του σχεδίου της Παγκόσμιας Τράπεζας (ασχέτως του ρόλου της), το οποίο προέβλεπε ενοποίηση ακόμη και δύο πρωτοδικείων σε ένα μεταξύ δύο μικρών όμορων Νομών), με στόχο δηλαδή για λιγότερες δικαστικές δομές.
  2) Δημιουργούνται τα Περιφερειακά Πρωτοδικεία χωρίς μέριμνα για την στελέχωσή τους από δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους (δηλαδή παραμένουν ως καταστήματα) , το δε έμψυχο υλικό συγκεντρώνεται στο Κεντρικό Πρωτοδικείο.
  3) Αυξάνονται οι μετακινήσεις των ανωτέρω προσώπων συν των δικηγόρων για την εκδίκαση των υποθέσεων (πολιτικών, περισσοτέρων πλέον σε όγκο λόγω της συνολικής υλικής αρμοδιότητας και ποινικών που είναι νέα είσοδος) στο περιφερειακό πρωτοδικείο
  4) Δεν γίνεται μνεία το πως θα επανδρώνονται με δικαστές τα περιφερειακά πρωτοδικεία, δηλαδή από τη Γενική ή την Ειδική Επετηρίδα, μόνιμα ή εκ περιτροπής. Δημιουργεί εκ των πραγμάτων Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, με απαξίωση των πρώην Ειρηνοδικών οι οποίοι χάνουν την αυτοτέλειά τους, για να ενταχθούν σε ένα σχήμα κατώτερο, όπως ο νόμος πλέον θα το ορίζει και όπως θα εφαρμόζεται ενδεχομένως στο Κεντρικό Πρωτοδικείο (με την ανάθεση των «δύσκολων υπηρεσιών» όπως μετάβαση στα Περιφερειακά πρωτοδικεία συνεχώς και χωρίς να υπάρχει ισότητα στην αντιμετώπιση.
  5) Αναγκάζει τους Ειρηνοδίκες να υποστούν μια βίαιη μεταβολή των συνθηκών εργασίας και των αρμοδιοτήτων τους, ενώ ενδεχομένως συνειδητά δεν είχαν επιλέξει τον κλάδο των Πρωτοδικών κλπ. Έτσι θα μεταλλαχθούν σε κάτι που απέχει από τη βούλησή τους. Έχω ακούσει και για μικρό Νοσοκομείο που λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου, εκτελούσε χρέη αναισθησιολόγου ο πνευμονολόγος-παράλληλες καταστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και Ειρηνοδίκες που βίωναν «δυσφορία» με την ιδιότητα τους και επέρχεται έτσι δια του νόμου «λύτρωση», αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης.
  6) Δεν γίνεται καμία αναφορά για την επίλυση της μισθολογικής εξέλιξης των νέων Ειρηνοδικών
  7) Διατυμπανίζει την επιτάχυνση και ειδικά στις ποινικές δίκες αλλά δεν μεριμνά με ποιους Εισαγγελείς θα γίνουν αυτές οι παραπάνω ποινικές δίκες. Η αναλογία είναι 200 Εισαγγελείς για 2100 Δικαστές.

  Κλείνοντας, το νομοσχέδιο δεν διαταράσσει-καταργεί μόνο την υπηρεσιακή κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού και τη λειτουργία των δομών που υπάρχουν, αλλά υπονομεύει το φρόνημα των Ειρηνοδικών αφού δεν διασφαλίζει την ισοτιμία τους στο νέο χώρο όπου καλούνται να υπηρετήσουν.

 • 9 Απριλίου 2024, 23:27 | Κώστας Δημητρίου

  1. Εκ των πραγμάτων είναι ανάγκη για περισσότερες θέσεις (αύξηση) οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών-εισαγγελέων & δικαστικών υπαλλήλων .

  2. Δεν προβλέπεται ότι τα (Κεντρικά) Πρωτοδικεία εντός κάποιου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να εκδώσουν κανονισμό λειτουργίας & οργανόγραμμα & η διαδικασία σύνταξης αυτού.

 • 9 Απριλίου 2024, 14:09 | παναγιωτης

  ενας θεσμος που υφισταται απο ιδρυσεως του νεοσυστατου ελληνικου κρατους ,που στηριζει την υπαιθρο χωρα ,δεν καταργειται επιδη το απαιτει η μαυρη και αραχλη χουντα της τροικας,να αντικατασταθει με αλλο προαπαιτουμενο, ειναι εγκληματικο λαθος η καταργηση των ειρηνοδικειων.14 χρονια μετα το πρωτο μνημονιο πρεπει η ελληνικη πολιτεια να βρει το σθενος να πει , ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ,μας διαλυσατε με τους πειραματισμους σας, δεν θα παρουμε ,πηραμε πηραμε.πρεπει ολοκληρο το νομ οσχεδιο να αποσυρθει χωρις καν να παει στη βουλη.

 • 8 Απριλίου 2024, 16:34 | Ειρηνοδίκης

  Η λειτουργία των περιφερειακών Πρωτοδικείων – νυν περιφερειακών Ειρηνοδικείων, όπως προσδιορίζεται από το νομοσχέδιο, ως μεταβατικών ουσιαστικά εδρών των κεντρικών Πρωτοδικείων, είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιφερειακά Ειρηνοδικεία με μεγάλο όγκο υποθέσεων, που λειτουργούν παράλληλα και ως πταισματοδικεία, τα οποία, με την αύξηση της αρμοδιότητάς τους από 20.000 € στα 250.000 €, αναμένουν μία εκρηκτική αύξηση των εισερχομένων υποθέσεων. Χωρίς να συνυπολογιστούν οι ποινικές υποθέσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, οι οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει και για πρακτικούς λόγους να εξακολουθούν να δικάζονται από τα κεντρικά Πρωτοδικεία (αποφυγή μετακίνησης όλης της σύνθεσης συν των δικογραφιών στα περιφερειακά Πρωτοδικεία κλπ). Εκτός του ότι η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή στα περισσότερα περιφερειακά Ειρηνοδικεία δεν καλύπτει αυτόν τον όγκο εργασιών, ούτε το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό επαρκεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει αφ’ενός μεν οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων των περιφερειακών Πρωτοδικείων να παραμείνουν σ’αυτά, αφ’ετέρου δε θα πρέπει να αυξηθούν, διότι διαφορετικά θα πρέπει να μετακινούνται διαρκώς δικαστικοί υπάλληλοι από το Κεντρικό στα περιφερειακά Πρωτοδικεία. Επίσης θα πρέπει, για την πιο εύρυθμη λειτουργία αυτών και την ουσιαστική αποσυμφόρηση του κεντρικού Πρωτοδικείου, αλλά και για την αποφυγή καθημερινής μετάβασης Πρωτοδικών (δεν διευκρινίζεται αν θα είναι μόνο ειδικής ή και γενικής επετηρίδας, όπως θα ήταν το πιο δίκαιο) στο περιφερειακό Πρωτοδικείο για μελέτη των δικογραφιών πριν την δικάσιμο, εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων την ημέρα της δικασίμου, παραλαβή των δικογραφιών μετά την ολοκλήρωση του φακέλου, δημοσίευση των αποφάσεων, προανακρίσεις, έρευνες κλπ, να μην μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων στα περιφερειακά Πρωτοδικεία δικαστικών λειτουργών στο κεντρικό Πρωτοδικείο, αλλά αυτά να είναι αυτοδιοίκητα, με αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και πρόβλεψη και για τους δικαστικούς λειτουργούς, ανάλογη με αυτή του άρθρου 11, που αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, δηλ. την μη υποχρεωτική μετακίνησή τους στο κεντρικό Πρωτοδικείο, εφόσον δεν το επιθυμούν. Αυτή η ρύθμιση εξάλλου συμβαδίζει και με το αμετάθετο του άρθρου 9. Πιστεύω ότι αρκετοί Ειρηνοδίκες έχουν επιλέξει το κέντρο των βιοτικών τους σχέσεων να είναι πλησίον του περιφερειακού Ειρηνοδικείου, όπου υπηρετούν και μία αναγκαστική μετακίνηση στο κεντρικό Πρωτοδικείο θα διαταράξει την προσωπική και οικογενειακή ζωή τους. Με τον τρόπο αυτό και οι δικαστικοί λειτουργοί που θα δικάζουν στα περιφερειακά πρωτοδικεία θα το έχουν επιλέξει και δεν θα μετακινούνται αναγκαστικά, και ο Προϊστάμενος του Κεντρικού Πρωτοδικείου δεν θα επωμίζεται το επιπλέον διοικητικό έργο, αλλά και το Δημόσιο θα εξοικονομεί τις δαπάνες των συνεχών μετακινήσεων.

 • 8 Απριλίου 2024, 13:47 | Costas

  Σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις των υπαλλήλων των παράλληλων και περιφερειακών Πρωτοδικείων, θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις οργανικές τους θέσεις και να προστεθούν επιπλέον άτομα από τις επόμενες φουρνιές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων, χωρίς να υπάρχουν επί μονίμου βάσεως μετακινήσεις.

 • 8 Απριλίου 2024, 09:58 | Ιωάννης Ψαρομήλιγκος

  Ασκώντας μάχιμη δικηγορία σε νησί των Κυκλάδων, έδρα Ειρηνοδικείου, επί τριάντα συναπτά έτη, η μόνη κριτική που έχω να κάνω στη μετατροπή των νησιωτικών Ειρηνοδικείων σε Περιφερειακές Έδρες Πρωτοδικείων είναι ότι άργησε πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ…

 • 7 Απριλίου 2024, 10:26 | Μαρκέλλα Γραικουση

  Με την μεταφορά όλων των οργανικών θέσεων στο κεντρικό πρωτοδικείο θα δημιουργηθούν ζητήματα με τις κληρώσεις των συνθέσεων για τα ποινικά δικαστήρια και τα ασφαλιστικά μέτρα διότι μέχρι σήμερα σε πολλά επαρχιακά πρωτοδικεία δεν υπήρχε κλήρωση λόγω μικρού αριθμού οργανικών θέσεων. Επίσης θα δημιουργηθούν ζητήματα με τις αναπληρώσεις, αντικαταστάσεις,τον δικαστή υπηρεσίας και τις τυχόν διακοπές των συνεδριάσεων σε άλλη ημέρα, ιδίως στα νησιά που δημιουργούνται περιφερειακές έδρες. Με δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα διενεργηθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των ειρηνοδικων πως θα διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα; Θα αλλάξει πάλι ο Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων για να λύσει αυτά τα θέματα και πότε με δεδομένη την έναρξη ισχύος από 16/09/24; Ευχαριστώ

 • 6 Απριλίου 2024, 19:31 | Έλενα Μόσχου

  Εφόσον οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Περιφερειακών Πρωτοδικείων μεταφέρονται στο Κεντρικό Πρωτοδικείο, που κατά την γνώμη μου θα προκαλέσει σοβαρά χωροταξικά προβλήματα, λόγω ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στα περισσότερα Πρωτοδικεία της Χώρας, θα καλύπτονται τα οδοιπορικά των δικαστικών λειτουργών, που θα μεταβαίνουν καθημερινά από το Κεντρικό Πρωτοδικείο στο Περιφερειακό για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους?

 • 6 Απριλίου 2024, 18:32 | Έλενα Μόσχου

  Οι περιφερειακές έδρες των Πρωτοδικείων θα πρέπει να έχουν χωριστό οργανόγραμμα και δικές τους οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, διαφορετικά λειτουργούν ως μεταβατικές. Επίσης θα πρέπει να γίνει λελογισμένη αύξηση των θέσεών τους, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ύλης. Δεν γίνεται οι ίδιοι οι υπάλληλοι που εξυπηρετούσαν όγκο υποθέσεων με αξία αντικειμένου μέχρι 20.000 €, τώρα να εξυπηρετούν υποθέσεις με αξία αντικειμένου μέχρι 250.000 € συν τα ποινικά! Επίσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία ειδικά των μεγαλυτέρων περιφερειακών εδρών των Πρωτοδικείων είναι καλύτερα να μην μεταφερθούν ούτε οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στο κεντρικό Πρωτοδικείο, αλλά αυτές να παραμείνουν στις περιφερειακές έδρες και να διατηρήσουν το αυτοδιοίκητο.

 • 6 Απριλίου 2024, 13:28 | Αναστάσιος Δοματζόγλου

  Στο άρθρο 4:
  Αφού μεταφέρονται οι οργανικές θέσεις των πρώην ειρηνοδικών στην κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες επιπλέον θέσεις των προέδρων πρωτοδικών – πρώην ειρηνοδικών Α τάξης δηλαδή επιπλέον των ήδη υπαρχόντων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου θέσεων προέδρων πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο. Διαφορετικά ενώ ο πρώην ειρηνοδίκης Α τάξης θα είναι πρόεδρος πρωτοδικών, δεν θα έχει την θέση που του αναλογεί στο πρωτοδικείο. Το πρόβλημα αυτό διαπιστώνεται στο άρθρο 6 , που αποτυπώνονται σε κάθε πρωτοδικείο μόνον οι θέσεις των προέδρων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας, χωρίς να γίνεται αναφορά για τις θέσεις προέδρων πρωτοδικών από τους πρώην ειρηνοδίκες Α τάξης.
  Επίσης αφού υπάρχει παράλληλη επετηρίδα των πρώην ειρηνοδικών θα πρέπει σαφώς να προβλεφθεί ότι οι θέσεις των προέδρων πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, θα αποτελούνται α) από τις σταθερές θέσεις των ήδη προβλεπομένων οργανικών θέσεων προέδρων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας και β) από τους ειρηνοδίκες οι οποίοι θα συμπληρώνουν τα 12 ή 16 έτη ( αντιστοιχία στα έτη που ο ειρηνοδίκης προάγεται σε Α τάξεως) και θα γίνονται πρόεδροι πρωτοδικών.

 • 5 Απριλίου 2024, 21:58 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Εφόσον δεν προβλέπονται αυτοτελείς οργανικές θέσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων για τις περιφερειακές έδρες των πρωτοδικείων, αυτό σημαίνει ότι οι περιφερειακές έδρες μόνο ως χώροι/καταστήματα συνεδριάσεων θα μπορούν να λειτουργήσουν. Καμία άλλη εργασία δεν θα μπορεί να διεκπεραιωθεί εκεί, αφού ουσιαστικά δεν προβλέπεται από το νόμο η ύπαρξη προσωπικού για να στελεχώσει τις περιφερειακές έδρες. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα ορίζονται π.χ. ανά μήνα δικάσιμοι που θα λαμβάνουν χώρα στα καταστήματα των περιφερειακών εδρών και τη συγκεκριμένη μέρα της δικασίμου θα μεταβαίνει εκεί ο δικαστής και ο γραμματέας για να διεκπεραιώσει τη δικάσιμο. Πέραν αυτού, οι περιφερειακές έδρες θα είναι ουσιαστικά «νεκρές και κλειστές» υπηρεσίες και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ως δικαστικά καταστήματα στα οποία θα εκτελείται το σύνολο των δικαστικών εργασιών, διότι πολύ απλά δεν προβλέπεται η ύπαρξη προσωπικού για αυτές.

 • 5 Απριλίου 2024, 21:58 | Ν. Ζαπριάνος

  Απαραίτητη η προσαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ και του ΑΚ ώστε με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους να μην περιέχουν αυτές αναφορές σε ένα κατηργημένο δικαστήριο.

 • 5 Απριλίου 2024, 15:56 | Κ Ι

  Κάθε κατάστημα θα πρέπει να έχει τις δικές του οργανικές θέσεις υπαλλήλων. Οι ανάγκες ενός καταστήματος είναι πάγιες διοικητικά. Οι παράλληλες και περιφερειακές έδρες θα πρέπει να έχουν τους δικούς τους υπαλλήλους, όπως τους είχαν μέχρι σήμερα, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο μέρος χωροταξικά και οι υπάλληλοι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους δεδομένου ότι η οργανική τους θέση είναι αυτή και να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Επιπλέον, δεν είναι θεμιτό η κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου να έχει και την αρμοδιότητα να μεριμνά για τη διάθεση του προσωπικού στην κεντρική, την παράλληλη και την περιφερειακή έδρα. Αφενός επωμίζεται επιπλέον διοικητικό έργο (κατάρτιση πράξεων μετακίνησης, διοικητικές πράξεις για αποζημίωση οδοιπορικών, διαχείριση προσωπικού (προϊσταμένων/υφισταμένων) σε περισσότερα του ενός καταστήματα) και αφετέρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον σκόπελο της επιλογής προσωπικού προς μετακίνηση (π.χ. κριτήρια επιλογής προς μετακίνηση ανάλογης εμπειρίας για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων).
  Η κατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων θα πρέπει να γίνει εξαρχής, εφόσον η σχέση είναι εργασιακή. Εφόσον ο νόμος προβλέπει οργανικές θέσεις ανά Περιφέρεια, θα πρέπει σύμφωνα με την κατανομή της ύλης που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου Νόμου, να κατανεμηθούν και οι οργανικές θέσεις επιμέρους στα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομούνται και πόροι για τα έξοδα μετακίνησης.