ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 9 Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:49 | Μαρία Τ. Ειρηνοδίκης

  Οι Ειρηνοδίκες ήδη μετατίθενται, εφόσον θα πρέπει να μετακινούνται μεταξύ Κεντρικών, Παράλληλων και Περιφερειακών Πρωτοδικείων, χωρίς καμία πρόβλεψη για αποζημίωση μετακινήσεων. Επιπλέον, εάν για παράδειγμα το 2027 συνταξιοδοτηθεί ένας νυν Ειρηνοδίκης Αθηνών και τη θέση του ζητήσει και λάβει ένας νυν Ειρηνοδίκης Λάρισας, εάν η θέση του Ειρηνοδίκη Λάρισας δεν ζητηθεί από κάποιον άλλον Ειρηνοδίκη θα περάσει στη γενική επετηρίδα. Εάν λοιπόν το 2030 ένας νυν Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί στη Λάρισα, δεν θα υπάρχει διαθέσιμη η θέση. Το δήθεν αμετάθετο, λοιπόν, θα καταστεί εγκλωβισμός, καθώς οι θέσεις των νυν Ειρηνοδικών συνεχώς θα μειώνονται και συνάμα θα μειώνονται και οι δυνατότητες μετάθεσης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:46 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Προσυπογράφω τις Ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  Ο νόμος εδώ είναι όλως ασαφής.
  Οι οργανικές των πρώην Ειρηνοδικών πρέπει να παραμένουν προς διάθεση σε ενδεχόμενες μεταθέσεις πρώην Ειρηνοδικών, ειδάλλως κάποιοι συνάδελφοι θα εγκλωβιστούν για μια ζωή στα νησιά.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:29 | Ειρηνοδίκης

  Προς διασφάλιση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της εύλογης προσδοκίας των Ειρηνοδικών να μην ανατραπεί η υπηρεσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 9, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού πρώην Ειρηνοδικών σε διάφορες περιοχές μακριά από τον τόπο των οικογενειακών τους συμφερόντων, ως ακολούθως: «Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού».

 • 18 Απριλίου 2024, 19:55 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ

  Εκφράζω την αντίθεσή μου στο παρόν άρθρο και στο συνολικό νομοσχέδιο και δηλώνω ότι συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:13 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΥΛΟΥ

  Άπαντες οι υπηρετούντες Δικαστές στα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας και Πύλου δηλώνουν την πλήρη αντίθεση και διαφωνία τους στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, του οποίου οι άδικες, αντισυνταγματικές και προσβλητικές για το σώμα των Ειρηνοδικών ρυθμίσεις, δημιουργώντας δικαστές δύο ταχυτήτων και μη αναγνωρίζοντας έτη προϋπηρεσίας, παραβιάζουν κάθε έννοια της αρχής ισότητας, ενώ επιπλέον θίγουν κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:50 | EP

  Η μη ρητή πρόβλεψη στο άρθρ.9 της δυνατότητας ενός Ειρηνοδίκη της ειδικής επετηρίδας να προηγηθεί στην κάλυψη της θέσης του αφυπηρετούντος Ειρηνοδίκη, ουσιαστικά συνεπάγεται ότι οι «νέοι» Ειρηνοδίκες περιερχόμαστε σε καθεστώς κατά τόπον «ομηρίας» για αόριστο χρόνο (πιθανώς εσαεί) χωρίς να δικαιολογείται η, προφανώς άνιση κι άδικη, πρόταξη όσων βρίσκονται στη γενική επετηρίδα στη θέση αυτή.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:35 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

  Προτείνεται η συμπλήρωση της διάταξης, ώστε οι Πρωτοδικές της ειδικής επετηρίδας να διατηρούν την οργανική τους θέση και στην περίπτωση της μεταπήδησής τους στη γενική επετηρίδα και να παραμένουν στην περιφέρεια του ίδιου Πρωτοδικείου μέχρι την πρώτη προαγωγή τους. Εφόσον ο νυν ειρηνοδικης εισφέρει την οργανική του θέση στον τόπο που υπηρετεί, κρίνεται δίκαιο να μην απωλέσει αυτήν σε περίπτωση μεταπήδησης στη γενική επετηρίδα.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:32 | Ειρηνοδίκης

  Πρέπει να διευκρινιστεί το ζήτημα της αρχαιότητας κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνει δεκτό ότι ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας προηγείται του πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας, προκαλείται είτε ο εγκλωβισμός των πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας είτε η μετάθεσή τους σε μακρινότερο πρωτοδικείο. Το πρώτο αφορά σε ειρηνοδίκες οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε απομακρυσμένα ειρηνοδικεία (ιδίως νησιωτικού χαρακτήρα), ενώ το δεύτερο σε ειρηνοδίκες οι οποίοι ενδεχομένως αναγκαστούν εκ των συνθηκών να ζητήσουν μετάθεση.
  Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τίθεται ζήτημα προστασίας της εμπιστοσύνης των νυν ειρηνοδικών, καθόσον ανατρέπεται ο οικογενειακός και επαγγελματικός προγραμματισμός τους.
  Ιδιαίτερη δε πρόνοια πρέπει ληφθεί προκειμένου για δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι ήδη συνυπηρετούν.

  Προτεινόµενη τροποποίηση:
  Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Eιρηνοδίκες µπορούν να µετατεθούν µόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής µετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς µετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας (λαμβανομένης υπόψη και της σειράς που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των Ειρηνοδικών κατά τον χρόνο ισχύς του παρόντος) και αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούµενης µετάθεσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:39 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Συντάσσομαι πλήρως με την με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν προσθήκη 2ης παραγράφου στο άρθρο 9 ως εξής: «Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού. Σε περίπτωση εντάξεως Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας στη γενική επετηρίδα, θα παραμένει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που υπηρετούσε». Ομοίως συντάσσομαι ως προς το ότι η μεταφορά των οργανικών θέσεων των αφυπηρετούντων Ειρηνοδικών από την ειδική επετηρίδα στην γενική θα πρέπει να ισχύσει αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:34 | Ε.Β.

  Η εν λόγω διάταξη είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρ. 30/12-04-2024 Απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (παρατηρήσεις επί του άρθρου 9).

 • 18 Απριλίου 2024, 13:24 | Α.Γ.

  Προσυπογράφω τις Ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  Οι οργανικές των πρώην Ειρηνοδικών πρέπει να παραμένουν προς διάθεση σε ενδεχόμενες μεταθέσεις πρώην Ειρηνοδικών, ειδάλλως κάποιοι συνάδελφοι θα εγκλωβιστούν για μια ζωή στα νησιά.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:22 | Μαρία M. Ειρηνοδίκης Γ΄

  Στο σχέδιο νόµου υπάρχει ασάφεια αναφορικά με το ζήτηµα των µεταθέσεων των (πρώην) Ειρηνοδικών, καθώς στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε την αφυπηρέτηση κάθε Πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας (δηλαδή πρώην Ειρηνοδίκη) η οργανική του θέση θα µεταφέρεται στη γενική, γεγονός που θα συνεπάγεται τη διαρκή συρρίκνωση των θέσεων των Πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας και τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα, σταδιακά να αποστερηθούν οι υπηρετούντες στην ειδική επετηρίδα τη δυνατότητα μετάθεσής τους.
  Προτεινόµενη τροποποίηση:
  Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Eιρηνοδίκες µπορούν να µετατεθούν µόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής µετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς µετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας (λαμβανομένης υπόψη και της σειράς που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των Ειρηνοδικών κατά τον χρόνο ισχύς του παρόντος) και αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούµενης µετάθεσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:17 | Χ.Τ.

  Συντάσσομαι με τη με αριθ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτεινόμενες με αυτήν τροποποιήσεις.

 • 17 Απριλίου 2024, 22:34 | Ε.Π.

  Συντάσσομαι με την με αριθμό 34/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 9.

 • 17 Απριλίου 2024, 22:11 | Δ.Κ.

  Συμφωνώ με τις αλλαγές όπως περιγράφονται από την Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών

 • 17 Απριλίου 2024, 20:59 | Γ.Λ. Ειρηνοδίκης

  Πρόκειται για ενα νομοσχέδιο έκτρωμα που υποτιμά
  Και εξευτελίζει (και χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις με μεγάλη
  Επιείκεια) 900 δικαστές!!εν ενέργεια δικαστές!!!πρεπει να
  Τροποποιηθεί άμεσα και γί´ αυτο προσυπογράφω της αποφάσεις
  Των ολομελειών των ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:24 | Παναγιώτα

  Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό όπως προτείνεται από τις ολομέλειες των Ειρηνδοικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης .

 • 17 Απριλίου 2024, 19:34 | Ο.Τ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Συντάσσομαι με την πρόταση τροποποίησης του παρόντος άρθρου της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:50 | ΡΣ

  Η διάταξη πρέπει να διορθωθεί/συμπληρωθεί, ώστε σε περίπτωση δημιουργίας κενών οργανικών θέσεων, λόγω αφυπηρέτησης κλπ πρώην ειρηνοδικών, να προηγείται πρώτα στάδιο κάλυψης των κενών αυτών από τους πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας, και μόνο σε περίπτωση μη κάλυψης αυτών (από τις μεταθέσεις των πρώην ειρηνοδικών) να μεταφέρονται οριστικά οι θέσεις στη γενική επετηρίδα. Έτσι όπως το έχετε βάλει, εγκλωβίζετε για πάντα όλους τους πρώην ειρηνοδίκες στα μακρινά πρωτοδικεία (νησιά κλπ) και τους στερείτε κάθε δικαίωμα μετάθεσης στο μέλλον.

 • 17 Απριλίου 2024, 18:25 | Μ.Μ.

  Συντάσσομαι πλήρως με την με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν προσθήκη 2ης παραγράφου στο άρθρο 9 ως εξής:  «Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού. Σε περίπτωση εντάξεως Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας στη γενική επετηρίδα, θα παραμένει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που υπηρετούσε». Ομοίως συντάσσομαι ως προς το ότι η μεταφορά των οργανικών θέσεων των αφυπηρετούντων Ειρηνοδικών από την ειδική επετηρίδα στην γενική θα πρέπει να ισχύσει αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας.

 • 17 Απριλίου 2024, 18:19 | Παρασκευή Φράγγου Ειρηνοδίκης Κοζάνης

  Τυγχάνει ασαφές το ζήτημα των μεταθέσεων των Ειρηνοδικών, καθόσον στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με την αφυπηρέτηση κάθε Ειρηνοδίκη ειδικής επετηρίδας η οργανική του θέση θα μεταφέρεται στη γενική, κάτι που πρέπει να ισχύσει, εφόσον προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας. Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση να διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση επόμενης μετάθεσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 17 Απριλίου 2024, 14:24 | Λαμπρινή Νάστου

  Να προστεθεί εδ. β’, ότι σε περίπτωση ένταξης στη γενική επετηρίδα, ο εντασσόμενος δεν χάνει την οργανική του θέση στο Πρωτοδικείο, όπου υπηρετεί.

 • 17 Απριλίου 2024, 10:20 | Ολομέλεια Ειρηνοδικών Αχαρνών

  Ομόφωνα οι δικαστές του Ειρηνοδικείου Αχαρνών συντασσόμαστε με τη με αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτεινόμενες με αυτήν τροποποιήσεις.

 • 16 Απριλίου 2024, 22:10 | Βασίλειος Καραούλης

  Προς διασφάλιση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της εύλογης προσδοκίας των Ειρηνοδικών να μην ανατραπεί η υπηρεσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 9, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού πρώην Ειρηνοδικών σε διάφορες περιοχές μακριά από τον τόπο των οικογενειακών τους συμφερόντων, ως ακολούθως: «Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού». Συντάσσομαι με την πρόταση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 16 Απριλίου 2024, 21:32 | Ειρηνοδικείο Πατρών – Ολομέλεια

  Στο σχέδιο νόµου υπάρχει ασάφεια αναφορικά με το ζήτηµα των µεταθέσεων των (πρώην) Ειρηνοδικών, καθώς στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε την αφυπηρέτηση κάθε Πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας (δηλαδή πρώην Ειρηνοδίκη) η οργανική του θέση θα µεταφέρεται στη γενική, γεγονός που θα συνεπάγεται τη διαρκή συρρίκνωση των θέσεων των Πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας και τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα, σταδιακά να αποστερηθούν οι υπηρετούντες στην ειδική επετηρίδα τη δυνατότητα μετάθεσής τους.
  Προτεινόµενη τροποποίηση:
  Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Eιρηνοδίκες µπορούν να µετατεθούν µόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής µετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς µετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας (λαμβανομένης υπόψη και της σειράς που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των Ειρηνοδικών κατά τον χρόνο ισχύς του παρόντος) και αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούµενης µετάθεσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 16 Απριλίου 2024, 13:35 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

  Κατόπιν σύγκλησης της ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αποφασίστηκε ομόφωνα με την με αριθμό 24/16-4-2024 απόφαση η προσυπογραφή της με αριθμό 30/2024 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

 • 15 Απριλίου 2024, 23:54 | Άλφα Φ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικά για τους αιτούντες την είσοδο τους στη γενική επετηρίδα ότι δύνανται να μετατεθούν από τη θέση που κατεχουν μόνο κατόπιν αίτησής τους ή για τους λόγους του Αρ 60 του ΚΟΔΚΔΛ μέχρι την προαγωγή τους στο βαθμό του ΠΠρ δεδομένων ότι η μεταπηδηση δεν αποτελεί προαγωγή ούτε μετάταξη.

 • 15 Απριλίου 2024, 12:15 | ΥΠ. ΑΡ’ 30/2024 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ EIΡHNOΔIKEIOΥ AΘHNΩN

  Επί του άρθρου 9:
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ: «Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού. Σε περίπτωση εντάξεως Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας στη γενική επετηρίδα, θα παραμένει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που υπηρετούσε».

 • 15 Απριλίου 2024, 12:28 | ΥΠ. ΑΡ’ 30/2024 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ EIΡHNOΔIKEIOΥ AΘHNΩN

  Επί του άρθρου 9: Στο σχέδιο νόμου παραμένει ασαφές το ζήτημα των μεταθέσεων των Ειρηνοδικών, καθώς στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με την αφυπηρέτηση κάθε Ειρηνοδίκη της ειδικής επετηρίδας η οργανική του θέση θα μεταφέρεται στη γενική, κάτι που θα πρέπει να ισχύσει αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας.

 • 12 Απριλίου 2024, 16:39 | Tριανταφυλλιά Μπακαλοπούλου

  Συντάσσομαι πλήρως με την πρόταση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά των οργανικών θέσεων των αφυπηρετούντων Ειρηνοδικών από την ειδική επετηρίδα στην γενική πριν δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών αυτής, θα οδηγήσει σε εγκλωβισμό πολλών πρώην Ειρηνοδικών σε νησιά και ακριτικές περιοχές, χωρίς να έχουν δυνατότητα να πλησιάσουν ποτέ τον τόπο των οικογενειακών του συμφερόντων, καθόσον η ειδική επετηρίδα δεν θα ανατροφοδοτείται.

 • 12 Απριλίου 2024, 09:18 | Π.Κ.

  Ορθότερη όλων η πρόταση των υπηρετούντων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

 • 12 Απριλίου 2024, 00:34 | ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Μοναδικό κριτήριο για τις μεταθέσεις θα πρέπει να θεσπιστεί ο χρόνος υπηρεσίας, με θέσπιση προνομίου υπέρ του Πρωτόδικη της γενικής επετηρίδας ΜΟΝΟ σε περίπτωση ίσου αριθμού χρόνων υπηρεσίας μεταξύ αυτού και Πρωτόδικη παράλληλης επετηρίδας, ωασει του αρθρου 8 παραγραφος 1 του παροντος νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα, για τις θέσεις της παράλληλης επετηρίδας, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στους Πρωτοδίκες της παράλληλης επετηρίδας έναντι των Πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας. Οι θέσεις που δημιουργούνται ετησίως από συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις καλύπτονται και από τις δύο επετηρίδες, ανάλογα με την αντιστοιχία της αρχαιότητάς τους. Τέλος, η πρόβλεψη του νομοσχεδίου περί αμετάθετου των πρώην Ειρηνοδικών θα πρέπει να διατηρηθεί.

  Οι Πταισματοδίκες

  Παναγιώτης Βασταρούχας

  Αφροδίτη Σακελλαροπούλου

 • 11 Απριλίου 2024, 15:36 | Ιωάννα Κυρούδη

  Προκειμένου να μην θίγεται το υφιστάμενο υπηρεσιακό status των Ειρηνοδικών είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το σχολιαζόμενο άρθρο, ακολούθως:
  Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Eιρηνοδίκες µπορούν να µετατεθούν µόνον κατόπιν αίτησής τους, µε εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής µετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν . 4938/2022, Α ’ 109).
  Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς µετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδας.
  Σε κάθε περίπτωση αιτούµενης µετάθεσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 11 Απριλίου 2024, 14:58 | Κωνσταντίνος Γαλίδης

  Πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί το άρθρο με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς µετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να μετατεθούν ποτέ πρώην Ειρηνοδίκες, διότι θα προηγούνται πάντα στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις οι Δικαστές της Γενικής Επετηρίδας.

 • 11 Απριλίου 2024, 13:07 | ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Μοναδικό κριτήριο για τις μεταθέσεις θα πρέπει να θεσπιστεί ο χρόνος υπηρεσίας, με θέσπιση προνομίου υπέρ του Πρωτόδικη της γενικής επετηρίδας ΜΟΝΟ σε περίπτωση ίσου αριθμού χρόνων υπηρεσίας μεταξύ αυτού και Πρωτόδικη παράλληλης επετηρίδας, βάσει του καθορισμού της ιεραρχίας που θεσπίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ταυτόχρονα, για τις θέσεις της παράλληλης επετηρίδας, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στους Πρωτοδίκες της παράλληλης επετηρίδας έναντι των Πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας.
  Οι θέσεις που δημιουργούνται ετησίως από συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις καλύπτονται και από τις δύο επετηρίδες, ανάλογα με την αντιστοιχία της αρχαιότητάς τους.
  Τέλος, η πρόβλεψη του νομοσχεδίου περί αμετάθετου των πρώην Ειρηνοδικών θα πρέπει να διατηρηθεί.

  Οι Πταισματοδίκες

  Παναγιώτης Βασταρούχας

  Αφροδίτη Σακελλαροπούλου

 • 10 Απριλίου 2024, 23:37 | Ευπραξια κυριλη

  Συμφωνώ με την πρόταση της θεσσαλονικης

 • 10 Απριλίου 2024, 20:05 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Τον προσεχή Μάιο ή Ιούνιο θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για μεταθέσεις ειρηνοδικών. Η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πολλοί ειρηνοδίκες έχουν δηλώσει στις επιλογές μετάθεσής τους ειρηνοδικεία που δεν θα υφίστανται με το νέο δικαστικό χάρτη. Θα πρέπει, επομένως, να εκκινήσει πιθανώς διαδικασία επανυποβολής των σχετικών αιτήσεων μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι ορθή επίσης η άποψη οι κενούμενες θέσεις πρώην ειρηνοδικών να καλύπτονται από πρώην ειρηνοδίκες και όχι από πρωτοδίκες, διότι έτσι και με δεδομένο ότι οι πρωτοδίκες θα προηγούνται σε αρχαιότητα των πρώην ειρηνοδικών, θα δημιουργηθεί τεράστια αδικία σε βάρος των πρώην ειρηνοδικών. Εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελέσει η περίπτωση όταν δημιουργείται κενό σε θέση πρωτοδίκη και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη θέση αυτήν από άλλον πρωτοδίκη, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση από πρώην ειρηνοδίκη να δίδεται η θέση αυτή στον πρώην ειρηνοδίκη που την επιθυμεί και να μην μετατίθεται στη θέση αυτήν αναγκαστικά πρωτοδίκης, που δεν την έχει επιλέξει και δεν την επιθυμεί.

 • 10 Απριλίου 2024, 09:08 | Υπηρετούντες Ειρηνοδίκες Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

  Στο σχέδιο νόμου παραμένει ασαφές το ζήτημα των μεταθέσεων των Ειρηνοδικών, καθώς στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με την αφυπηρέτηση κάθε Ειρηνοδίκη της ειδικής επετηρίδας η οργανική του θέση θα μεταφέρεται στη γενική, κάτι που θα πρέπει να ισχύσει αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των Ειρηνοδικών της ειδικής επετηρίδας.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Eιρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109). Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Δικαστικού Λειτουργού της ειδικής επετηρίδας, η οργανική του θέση διατίθεται προς μετάθεση σε Δικαστικό Λειτουργό της ίδιας επετηρίδας και, αφού καλυφθεί, η αντίστοιχη κενή οργανική θέση που κενώθηκε οριστικά διατίθεται στη γενική επετηρίδα. Σε κάθε περίπτωση αιτούμενης μετάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας εκάστου Δικαστικού Λειτουργού.

 • 7 Απριλίου 2024, 20:23 | Δημήτρης Στασινούλας

  Στο εν λόγω άρθρο γίνεται δεκτό το αίτημα των Ειρηνοδικών να μην μετατεθούν κατά το στάδιο της υποχρεωτικής ενοποίησης του πρώτου βαθμού, καθώς και να μην υποστούν, εφόσον δεν προβλέπεται βαθμολογική τους εξέλιξη, όπως στην περίπτωση των Πρωτοδικών της νέας γενικής επετηρίδας, στη συνέχεια υποχρεωτικές μεταθέσεις, πέραν των προβλεπόμενων της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα
  Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Ωστόσο στο σύνολό του το νομοσχέδιο στερεί πρακτικά από τους νυν Ειρηνοδίκες, που θα ενταχθούν στην παράλληλη επετηρίδα Πρωτοδικών, τη δυνατότητα εκούσιας μετάθεσής τους από τον Σεπτέμβριο 2024 και εφεξής. Αυτό διότι σε κάθε αφυπηρέτηση νυν Ειρηνοδίκη-Πρωτοδίκη παράλληλης επετηρίδας προβλέπεται ότι η κενή θέση της παράλληλης θα εντάσσεται στις θέσεις γενικής επετηρίδας (βλ. ερώτημα 14 παρ.7 κατ’ άρθρο ανάλυση, του αρχείου Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης), προφανώς θα καταργούνται και οι θέσεις της παράλληλης κάθε φορά που εντάσσεται κάποιος Ειρηνοδίκης στη γενική επετηρίδα Πρωτοδικών. Συνεπώς κάποιοι θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέχρι τη συνταξιοδότησή τους στη θέση που θα βρίσκονται το Σεπτέμβριο 2024, ή θα υποχρεωθούν να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα προκειμένου να έχουν την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα υπηρετήσουν και στον τόπο συμφερόντων τους. Θα ήταν ενδεχομένως κάποια λύση να προβλεφθεί ότι πριν καταργηθεί η θέση της παράλληλης επετηρίδας θα προηγούνται οι μεταθέσεις των νυν Ειρηνοδικών-Πρωτοδικών παράλληλης επετηρίδας και να καταργούνται στη συνέχεια οι αρχικές θέσεις των μετατεθειμένων. Ωστόσο και αυτή η λύση δεν θα έλυνε ικανοποιητικά το πρόβλημα, διότι για παράδειγμα σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή ένταξης στη γενική επετηρίδα δυο νυν Ειρηνοδικών Θεσσαλονίκης, αν υπέβαλαν αίτημα μετάθεσης για τις θέσεις αυτές ένας Ειρηνοδίκης Σερρών, ένας Καβάλας και ένας Ειρηνοδίκης Ρόδου, δίχως να υπάρχει και η δυνατότητα να είναι εκ των προτέρων μεταξύ τους γνωστά τα αιτήματα μετάθεσης που έχει υποβάλει ο καθένας, ενδέχεται ως αρχαίοτεροι να καταλάβουν τις θέσεις στη Θεσσαλονίκη οι νυν Ειρηνοδίκες Σερρών και Καβάλας, να καταργηθούν παράλληλα οι αρχικές τους θέσεις στην παράλληλη επετηρίδα στις Σέρρες και στην Καβάλα, και ο Ειρηνοδίκης Ρόδου να χάσει την ευκαιρία έστω και να πλησιάσει τον τόπο συμφερόντων του στη Θεσσαλονίκη, ίσως και μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Φυσικά όποιος «καθυστερήσει» να ζητήσει μετάθεση για οποιονδήποτε λόγο, και αποφασίσει να το πράξει αργότερα (ιδίως μετά την αφυπηρέτηση των επιτυχόντων προηγούμενων του 2011 διαγωνισμών -νυν Ειρηνοδικών Α’), λόγω μεταβολής ενδεχομένως της οικογενειακής του κατάστασης, θα αναγκαστεί, λόγω έλλειψης θέσεων, που θα προκύψει μετά βεβαιότητας, μετά από πχ εννέα (9) χρόνια προϋπηρεσίας ως Πρωτοδίκης παράλληλης επετηρίδας, να ενταχθεί από την παράλληλη επετηρίδα στην γενική επετηρίδα, κάτω πάντα από τον τελευταίο Πρωτοδίκη αυτής, ασκώντας τα ίδια ακριβώς καθήκοντα χωρίς να προσμετράται στην ιεραρχία η προϋπηρεσία του, για να ελπίζει ότι μέσω της γενικής επετηρίδας κάποια στιγμή θα μετατεθεί.

 • 7 Απριλίου 2024, 20:21 | Έλενα Μόσχου

  Το άρθρο αυτό αναιρείται από το άρθρο 4, καθώς όλοι οι ειρηνοδίκες των περιφερειακών ειρηνοδικείων που δεν καταργούνται, μετατίθενται υποχρεωτικά (μέσω της μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων) στο Κεντρικό Πρωτοδικείο, χωρίς να έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να συνεχίζουν ν’ασκούν τα καθήκοντά τους στο περιφερειακό ειρηνοδικείο, όπου υπηρετούν, όπως οι δικαστικοί υπάλληλοι (άρθρο 11).

 • 7 Απριλίου 2024, 20:25 | Διονυσία Χαριζάνη

  Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι θέσεις των πρώην ειρηνοδικών- πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας θα παραμένουν θέσεις της ειδικής επετηρίδας και δεν θα εντάσσονται στη γενική επετηρίδα, διότι αυτό θα αποτελέσει μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των νεότερων ειρηνοδικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο των συμφερόντων τους, καθώς οι θέσεις στις οποίες θα μπορούν να μετατεθούν θα βαίνουν συνεχώς μειούμενες.

 • 6 Απριλίου 2024, 14:14 | Πρωτοδίκης υπό του τελευταίου Πρωτόδικη

  Για να ισχύσει η δυνατότητα μετάθεσης των πρώην Ειρηνοδικών, που προβλέπει το παρόν άρθρο, πρέπει, ταυτόχρονα, να οριστεί ότι τα οργανικά κενά, που θα δημιουργούνται από συνταξιοδοτήσεις στην ειδική επετηρίδα, θα πληρούνται, έστω και κατα προτεραιότητα, από τους ενταχθέντες στην ειδική αυτή επετηρίδα, πρώην Ειρηνοδίκες, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους, άλλως ουδεμία ελπίδα μετάθεσης υπάρχει για αυτούς, καθώς στα αιτήματα μετάθεσης, θα προηγείται πάντοτε το σύνολο των υπηρετούντων στη γενική επετηρίδα. Το αποτέλεσμα αυτονόητο και άκρως δυσμενές, ήτοι ο «εγκλωβισμός» των πρώην Ειρηνοδικών σε παραμεθόριες και μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας τους έδρες, για πολλά χρόνια, ίσως και για πάντα.

 • 5 Απριλίου 2024, 13:14 | Γ.Φ.

  Πρέπει να προστεθεί και άλλη παράγραφος η οποία να ορίζει τον τρόπο μετάθεσης των πρώην Ειρηνοδικών, ειδικά όσον αφορά τα οργανικά κενά που θα προκύπτουν από την αποχώρηση ομοίως πρώην Ειρηνοδικών, στα οποία και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην προτίμηση οι Ειρηνοδίκες, δηλαδή να θεσπισθούν επί της ουσίας οργανικές θέσεις «παράλληλης επετηρίδας», αλλιώς στην πράξη δεν θα μπορέσουν να μετατεθούν ποτέ τους, αν προηγούνται μόνιμα στην προτίμηση οι νυν πρωτοδίκες, το οποίο θα οδηγήσει σε ακόμα μια αντισυνταγματικότητα της σχεδιαζόμενης ρύθμισης

 • 5 Απριλίου 2024, 11:31 | πρωην ειρηνοδικης

  Εστω οτι υποβαλλει αιτημα μεταθεσης ενας πρωην ειρηνοδικης. Θα μετατεθει σε θεση αλλου πρωην ειρηνοδικη εφοσνο ο αλλος πρωην ειρηνοδικης ζητησει και αυτος μεταθεση? διοτι με αυτο το σκεπτικο οι συναδελφοι που υπηρετουν σε νησια και επαρχια, δεν θα καταφερουν ποτε να μετατεθουν σε στερια, η σε πολεις οπως η αθηνα η η θεσσαλονικη που πολλοι συναδελφοι εχουν τη μονιμη κατοικια τους.