Άρθρο 8 Ένταξη στην ειδική επετηρίδα – Βαθμολογική αντιστοιχία – Ένταξη στη γενική επετηρίδα

1. Για την ένταξη των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα και την αντιστοίχισή τους με τους δικαστικούς λειτουργούς της γενικής επετηρίδας ισχύουν τα εξής:
α) Οι ειρηνοδίκες Α΄ τάξης αντιστοιχούν σε προέδρους πρωτοδικών.
β) Οι ειρηνοδίκες Β΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από επτά (7) έως δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας.
γ) Οι ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από τέσσερα (4) έως επτά (7) έτη υπηρεσίας.
δ) Οι ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας.
2. Στους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες παρέχεται δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, μετά από αίτησή τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά τριετία, για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 7 και έχουν δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις επιθεώρησης του άρθρου 101 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, A’ 109) από τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν. Για την ένταξη στη γενική επετηρίδα και τον ακριβή αριθμό των εντασσομένων αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοση αυτών γενικά. Οι εντασσόμενοι στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών τοποθετούνται μετά από τον τελευταίο πρωτοδίκη, με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των ειρηνοδικών κατά τον χρόνο της αίτησης. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί ως Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ ή βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατάρτισης, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μετά από ακρόαση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, τοποθετούμενοι μετά από τον τελευταίο πάρεδρο πρωτοδικείου.

 • 18 Απριλίου 2024, 21:20 | Χ.Δ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Πρόκειται για ένα εντελώς άδικο νομοσχέδιο, που υποτιμά ολόκληρο τον κλάδο των Ειρηνοδικών, διαγράφοντας τη μέχρι τώρα πορεία τους, παραγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή τους στην απονομή της δικαιοσύνης και δημιουργώντας μεγάλη ανασφάλεια για το υπηρεσιακό τους μέλλον.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:59 | Αθηνά Λαγδού

  Εάν πράγματι η εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, επιθυμεί η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας να επιφέρει τα αποτελέσματα του άρθρου 1 του ν/σχ, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τις παρατηρήσεις/προτάσεις που περιέχονται στην υπ’ αρ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και να τροποποιήσει τις διατάξεις του ν/σχ σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, οι οποίες εναρμονίζονται με το Σύνταγμα και τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και σέβονται τόσο τα δικαιώματα των ειρηνοδικών όσο και των πρωτοδικών. Εάν οι διατάξεις του νομοσχεδίου (ιδίως των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10) παραμείνουν ως έχουν εγείρονται σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα (ενδεικτικά αναφέρεται η αντίθεση στις αρχές της ισότητας, αναλογικότητας, δικαστικής ανεξαρτησίας και στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 88) και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, υιοθετείται δε με αυτές, εντός των ίδιων των κόλπων της δικαιοσύνης, πρωτοφανής αδικία σε βάρος των ειρηνοδικών, καθώς η πολυετής εργασιακή εμπειρία τους εντός του δικαστικού σώματος εκμηδενίζεται, καίτοι με την επιστημονική τους κατάρτιση, την άοκνη εργασία, τη σοβαρότητα και την εμπειρία τους έχουν προσφέρει και θα εξακολουθούν να προσφέρουν, καθ’ όλη την πορεία τους στο δικαστικό σώμα, τα μέγιστα στη δικαιοσύνη και τον πολίτη.
  Αθηνά Λαγδού
  Ειρηνοδίκης Γ΄Αθηνών

 • 18 Απριλίου 2024, 20:31 | Ελένη Φράγκου , Ειρηνοδικης Β Αθηνών, μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

  Προς επίρρωση των όσων τόσες μέρες καταθέτει σύσσωμο το σώμα των Ειρηνοδικών, οι οποίοι είναι ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ απόφοιτοι νομικών σχολών, οι περισσότεροι από εμάς κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με πολυετή εμπειρία στη δικηγορία και το σημαντικότερο, κεκτημένη πραγματική δικαστηριακή εμπειρία… Κάποιες από τις διατάξεις του ΣχΝ, όπως αυτή θα καταπέσει συνταγματικώς εάν δεν τροποποίηθεί όπως προτείνουν τόσοι έγκριτοι νομικοί. Μην εκκινήσετε τη διαδικασία ενοποίησης με αντισυνταγματικότητες και αδικίες, καθώς θα έχει χαθεί η ουσία του όλου εγχειρήματος.. Έαν οι ειρηνοδίκες νιώθουμε τιμωρημένοι πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε πλάτη στην επιτάχυνση του πρώτου βαθμού; Τα έτη πραγματικής υπηρεσίας θα πρέπει να προσμετρώνται..Τα εχέγγυα της νομικής μας κατάρτισης και ευθυκρισίας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς αξιολογούμαστε κάθε έτος από επιθεωρητή Πρόεδρο Εφετών.

  Η ένταξη σε κοινό κλάδο επιρρωνύεται και από την πρόβλεψη του κοινού νομοθέτη και δη του άρθρου 88 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., σύμφωνα με το οποίο:
  «§5. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, μπορεί να ασκήσει προσωρινώς καθήκοντα σε πρωτοδικείο ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης που ορίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειάς του.»

  Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, οι Ειρηνοδίκες είναι και αυτοί δικαστικοί λειτουργοί, το καθεστώς των οποίων διέπεται από τις συνταγματικές διατάξεις περί δικαιοσύνης των οικείων άρθρων του Ε τμήματος του Συντάγματος (ΣτΕ 2425/2018, Γ’ 5μ, §4, ΣτΕ 851/2011, Τμ. Γ’§9), απολαύουν δε προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, και άρα ισοβιότητας (άρθρο 88 παρ. 1 Σ), με σκοπό την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και τον σεβασμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας με εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 88 Σ και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 851/2011 7μ. και ΣτΕ 2425/2018 ΣΤΕ, Τμ. Γ , 5μ), «το σύνολο των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων και οι υπηρετούντες σε αυτά δικαστικοί λειτουργοί, ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, δε συνιστούν έναν ιδιαίτερο και αυτοτελή κλάδο της δικαιοσύνης, ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, αλλά, αντιθέτως, αποτελούν τμήμα της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης».

  Οι Ειρηνοδίκες δεν συνιστούν διακριτό, ιδιαίτερο και αυτοτελή κλάδο της Δικαιοσύνης, αλλά υποκλάδο (τμήμα) της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, που διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους τακτικούς δικαστές του ίδιου κλάδου με κριτήρια λειτουργικά, δηλαδή με βάση την, κατά τις επιλογές του νομοθέτη, κατανομή της δικαιοδοσίας. Συνεπώς, δεν αποτελούν απλώς μία βαθμίδα του ενός και μόνου υποκλάδου των τακτικών δικαστών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, τοποθετούμενη, εν είδει διακριτής βαθμίδας και μόνον, στο κάτω μέρος μιας ενιαίας πυραμίδας (επετηρίδας) (βλ. Γνωμοδότηση Λίνας Παπαδοπούλου, Καθηγήτριας Συνταγματικού Δικαίου με Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:21 | Ε.Β.

  Το παρόν άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:46 | Ειρηνοδίκης

  Συντάσσομαι με τα σχόλια συναδέλφων που επισημαίνουν τον άδικο για τους Ειρηνοδίκες προτεινόμενο τρόπο ενοποίησης (ο οποίος δε λαμβάνει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας μας στο δικαστικό σώμα) και δη όσα προτείνουν την εφαρμογή του νομοσχεδίου μετά την αφυπηρέτηση των εν ενεργεία Ειρηνοδικών.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:37 | ΒΦ Ειρηνοδίκης

  Η πραγματική ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης, αυτονόητα συνεπάγεται την ίση μεταχείριση όλων των πρωτοβάθμιων δικαστών όχι μόνον ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά και ως προς τα δικαιώματα (βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη).

  Δεν νοείται ενοποίηση με τον ορισμό δύο επετηρίδων με διακριτά καθήκοντα.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:37 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Με το παρόν νομοσχέδιο μετονομάζονται ψευδεπίγραφα οι Ειρηνοδίκες σε Πρωτοδίκες, καλούμενοι να ασκήσουν τα καθήκοντα του Πρωτοδίκη και να εκκαθαρίσουν τις εκκρεμείς δικογραφίες των Πρωτοδικείων με σκοπό την αναβάθμιση της Δικαιοσύνης και του Κράτους στην Ευρώπη, χωρίς όμως να προβλέπεται πλήρης εξομοίωσή τους με τους Πρωτοδίκες. Αντιθέτως, προβλέπεται ειδική επετηρίδα για τους πρώην Ειρηνοδίκες και πολύ περιορισμένη βαθμολογική εξέλιξή τους εντός αυτής. Ισοκατανομή της ύλης προϋποθέτει και ισότητα μεταξύ των δικαστών του ίδιου βαθμού. Η διατήρηση των ανισοτήτων αυτών δεν συνιστά ενοποίηση κατ’ ουσίαν και θα πρέπει ή να ακολουθηθεί από τη διαφοροποίηση των καθηκόντων μεταξύ των διαφορετικών επετηρίδων, καθεμία εκ των οποίων θα αναλάβει πλήρως διακριτά αλλά όχι υποδεέστερα καθήκοντα με αναγκαία πρόβλεψη βαθμολογικής εξέλιξης των πρώην Ειρηνοδικών ή από την ένταξη των πρώην Ειρηνοδικών στη γενική επετηρίδα κατά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Άλλως, η προσπάθεια ενοποίησης καταλήγει κατάφορα άδικη για τον μισό πρώτο βαθμό, δεν παρέχει κίνητρα, δημιουργεί κακό εργασιακό κλίμα και αποβαίνει σε βάρος μόνο των Ειρηνοδικών. Η ενοποίηση θα πρέπει να γίνει με αμοιβαίες εκατέρωθεν – Πρωτοδικών και Ειρηνοδικών – υποχωρήσεις και απώλειες κεκτημένων και προσδοκιών, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Αντιθέτως, επιχειρούμενη με τους όρους του παρόντος νομοσχεδίου, πρόκειται να εκθέσει τη νομοθετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:38 | Κ.Γ.

  Δεν νοείται ενοποίηση με δικαστές δύο ταχυτήτων. Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό οι δικαστές της ειδικής επετηρίδας να ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους δικαστές της γενικής επετηρίδας αλλά να μην έχουν δικαίωμα προαγωγής στον επόμενο βαθμό.
  Επίσης δεν είναι συνταγματικά ανεκτό κατά την ένταξη των πρώην Ειρηνοδικών στην γενική επετηρίδα να μην αναγνωρίζονται όχι μόνο τα έτη προϋπηρεσίας τους ως Ειρηνοδικών, αλλά ούτε και τα έτη προϋπηρεσίας τους εφεξής ως Πρωτοδικών ειδικής επετηρίδας.
  Επίσης, κατά την ένταξη τους στην γενική επετηρίδα οι πρώην Ειρηνοδίκες πρέπει να διατηρούν την οργανική τους θέση στο Πρωτοδικείο όπου υπηρετούν και να μην μπορούν να μετατεθούν χωρίς δική τους αίτηση μέχρι την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:46 | Μάριoς Μηνάς Χαραλαμπίδης, Ειρηνοδίκης Δ’

  Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, πέραν όλων των υπολοίπων πολύ σημαντικών θεμάτων, είναι κατάφωρα άδικες για τους Ειρηνοδίκες. Πέραν αυτού, είναι καταφανώς αντισυνταγματικές και πρωτίστως παράλογες. Τέτοιες δομικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων φορέων και να εφαρμόζονται σε βάθος χρόνου, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, να μην διαταράσσεται αιφνιδιαστικά η υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων και να μην αιφνιδιάζονται οι δικηγόροι και οι πολίτες. Αντιλαμβάνομαι ότι η προχειρότητα του νομοσχεδίου και η σπουδή για την ψήφισή του, ουδεμία σχέση έχουν με την «αγωνία» της κυβέρνησης για την «επιτάχυνση» της δικαιοσύνης, αλλά με την αγωνία για την εξασφάλιση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πόροι όμως του Ταμείου Ανάκαμψης, που βεβαίως δεν θα καταλήξουν στα κρατικά ταμεία, αλλά στους εργολάβους που θα αναλάβουν το έργο της εφαρμογής του λεγόμενου «Δικαστικού Καλλικράτη», δεν μπορεί σε μια ευνομούμενη πολιτεία να αποτελούν το λόγο για την άδικη συμπεριφορά της πολιτείας προς το 1/2 των λειτουργών του πρώτου βαθμού της δικαιοσύνης. Επειδή λοιπόν είμαι λειτουργός της δικαιοσύνης, δεν μπορώ να μην προσδοκώ η πολιτεία να συμπεριφέρεται δίκαια σε εμένα και τους συναδέλφους μου.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:52 | Μ.Κ.

  Η επιγενόμενη ενοποίηση είναι αδύνατον να πετύχει τον σκοπό της, όταν το ήμισυ περίπου του μελλοντικού πρώτου βαθμού και δη πλέον των 900 Ειρηνοδικών, βιώνουν την απαξίωση και την μη αναγνώριση των ετών της σημαντικής προσφοράς τους, στον πρώτο πυλώνα του θεσμού της δικαιοσύνης. Όταν ο νόμος φαντάζει άδικος, και όταν ο νόμος δε σέβεται, αλλά θίγει και αδικεί πρωτίστως τον εφαρμοστή του, τότε κλονίζεται σοβαρά η εμπιστοσύνη στο Κράτος Δικαίου. Τότε ο παραπάνω πυλώνας, αντί να ισχυροποιείται, σαθροποιείται εκ βάθρων και το οικοδόμημα της δικαιοσύνης κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συντάσσομαι απόλυτα με τις Ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:13 | Ηλίας Μόσχου

  Οι διατάξεις του άρθρου 8 ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητά τους, ευρισκόμενες εκτός των ορίων που θέτει η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 88 του Συντάγματος, όσο και με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών του ενοποιημένου πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Συμφωνώ με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και των ειρηνοδικών της Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:05 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Είναι εμφανές ότι με αυτή τη ρύθμιση δεν επέρχεται η ενοποίηση.
  Σίγουρα όμως καθιερώνεται ένα σύστημα αποτελούμενο από δικαστές (νυν πρωτοδίκες) και του βοηθούς τους (ειρηνοδίκες).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:11 | Ειρηνοδικης

  Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο σύμφωνα με τις προτάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Πρέπει να προβλεφθεί τόσο υπηρεσιακή εξέλιξη για τους Πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας όσο και ένταξη στη γενική με βάση τα έτη υπηρεσίας τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει έστω να προσμετρηθούν τα έτη υπηρεσίας του πρωτοδίκη ειδικής επετηρίδας μετά την τυχόν ένταξή του στη γενική επετηρίδα.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:07 | Π.Κ.

  Δηλώνω την πλήρη αντίθεσή μου στο υπό διαβολυλεσυη νομοσχέδιο, το οποίο μόνο κατ’ επίφαση έχει ως σκοπό την ενοποίηση, καθώς με τις διατάξεις του παραβιάζει τόσο συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας, όσο και διατάξεις του εργατικού δικαίου. Με δικαιολογία την επιτάχυνση της διακιοσύνης, δημιουργεί στην πραγματικότητα δικαστές δύο ταχυτήτων, καθώς δεν αναγνωρίζει κάνενα χρόνο προϋπηρεσίας στους νυν Ειρηνοδίκες, ούτε την ως τώρα συμβολή τους στην απονομή της δικαιοσύνης. Αφενός τους θεωρεί ικανούς να αναλάβουν μεγάλο μέρος των καθηκόντων των Πρωτοδικών, όπως η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, χωρίς όμως να τους θεωρεί ικανούς για περαιτέρω εξέλιξη.Συντάσσομαι πλήρως με τις Ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:12 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Με το παρόν άρθρο αναιρείται ο σκοπός του υπό ψήφιση Νόμου αφού δεν επέρχεται εν τοις πράγμασι ενοποίηση αλλά η διατήρηση του διαχωρισμού των δικαστών του πρώτου βαθμού, με την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων. Και πάλι διατηρούνται δύο κατηγορίες δικαστών, κυρίως όμως εκδηλώνεται ο σκοπός του νομοθέτη που είναι όχι η ενοποίηση αλλά η «συμμετροποίηση» της κατανομής των πολιτικών και υποθέσεων και τίποτε παραπάνω ως προς τους ειρηνοδίκες.
  Εφόσον ο Νομοθέτης επιθυμεί εν τοις πράγμασι ενοποίηση, τότε θα πρέπει να ενταχθούμε όλοι σε μία ενιαία επετηρίδα όπου ασφαλώς θα λαμβάνονται υπόψη και τα χρόνια προϋπηρεσίας όλων. Ως προς την προαγωγή δε, θα μπορούσε να προστεθεί και το κριτήριο της υποχρεωτικής προηγούμενης δημοσίευσης ενός αριθμού πολιτικών αποφάσεων (λ.χ. 1000).
  Εφόσον όμως ο Νομοθέτης ΔΕΝ επιθυμεί την ενοποίηση αλλά τη διατήρηση της ύπαρξης χωριστών επετηρίδων, τότε μόνη ρεαλιστική και δίκαιη λύση είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των ειρηνοδικών, που θα ακολουθούν τη δική τους βαθμολογική εξέλιξη, με σύμμετρη κατανομή όλων των πολιτικών και ορισμένων ποινικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και των νυν πρωτοδικών.
  Έτσι δεν θίγονται τα κεκτημένα κανενός και επιταχύνεται η απονομή της δικαιοσύνης.
  Υπό την προτεινόμενη μορφή όμως θίγονται αποκλειστικά και μόνο οι ειρηνοδίκες, πράγμα που δεν αποτυπώνει την «ορθολογικότερη αξιοποίηση» του έμψυχου δυναμικού και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας.
  Κατά τα λοιπά, συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Αθηνών οι οποίες αποτελούν το πιο ρεαλιστικό και μοναδικό, ίσως, τρόπο υλοποίησης της ενοποίησης με δίκαιους, για όλους, όρους.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:11 | Μαρία Τ. Ειρηνοδίκης

  Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνει χωρίς όρους δικαιοσύνης. Ομοίως, η εφαρμογή ενός άρθρου του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει με την ταυτόχρονη καταπάτηση πληθώρας άλλων συνταγματικών διατάξεων, αλλά και διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Με τους διαγωνισμούς των ετών 2011 και 2015, η Πολιτεία είχε τη δυνατότητα να στελεχώσει τα Ειρηνοδικεία με ικανούς νομικούς, που θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν γρήγορα και αποτελεσματικά στο γιγάντιο όγκο των υπερχρεωμένων, ταυτόχρονα με την εκδίκαση λοιπών υποθέσεων αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων. Η ταχεία εκδίκαση των υπερχρεωμένων αποτελούσε ζήτημα μείζονος κοινωνικής και οικονομικής σημασίας. Οι Ειρηνοδίκες, ακόμα και όταν τους ζητήθηκε ο επαναπροσδιορισμός σημαντικού όγκου υποθέσεων και η άμεση περαίωσή τους, ανταποκρίθηκαν πλήρως και επιτυχώς στα καθήκοντά τους. Σήμερα, οι Ειρηνοδίκες βιώνουν την εκ βάθρων ανατροπή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, αυτής που κάποτε η Πολιτεία χρησιμοποίησε για να τους προσελκύσει. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου απαξιώνει τους Ειρηνοδίκες τόσο ως τακτικούς ισόβιους Δικαστές, με κατοχυρωμένη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη και με επιτυχημένη προϋπηρεσία, όσο και ως επιστήμονες, κατόχους πτυχίου νομικών σπουδών από τις πλέον υψηλόβαθμες σχολές της χώρας αλλά και τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ή και διδακτορικών, και τους μεταχειρίζεται ως ανειδίκευτους εργαζομένους (σε καμία περίπτωση ως δημόσιους λειτουργούς) στους οποίους επιφυλάσσει μισθολογική και βαθμολογική υποτίμηση. Σε πλήρη αντίθεση με συνταγματικές διατάξεις, αλλά και με διατάξεις της ΕΣΔΑ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το σχέδιο νόμου καθιστά τους νυν Ειρηνοδίκες ως το μόνο κλάδο Δικαστών που δεν θα έχει καμία βαθμολογική εξέλιξη και που θα βρίσκεται διαρκώς σε θέση κατώτερη από τους Πρωτοδίκες Γενικής Επετηρίδας. Νυν μαθητές του σχολείου που ίσως κάποτε γίνουν Πρωτοδίκες της Γενικής Επετηρίδας θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι από νυν υπηρετούντες τακτικούς Δικαστές. Η επιλογή αυτή πέρα από τα πρακτικά ζητήματα που δημιουργεί (κατανομή υποθέσεων, όγκος χρέωσης, επιλογή υπηρεσιών κλπ), προσβάλλει βάναυσα την αρχή της ισότητας, την αρχή της αναλογικότητας αλλά και το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ειρηνοδίκες, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην πιο παραγωγική τους ηλικία, θα βιώσουν την πλήρη απαξίωση του έργου τους και θα στερηθούν κάθε θεμιτό κίνητρο για να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όχι μόνο γρήγορα αλλά και αποτελεσματικά. Αλήθεια, πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι ένας Δικαστής που στα 60 του θα βρίσκεται για 20 και πλέον έτη στην ίδια θέση, χωρίς κανέναν επιπλέον βαθμό, χωρίς καμία προοπτική μισθολογικής εξέλιξης; Κι αλήθεια πώς θα αισθάνεται ο διάδικος που η υπόθεσή του θα δικάζεται από έναν στάσιμο Δικαστή έναντι ενός άλλου διαδίκου που η υπόθεσή του θα δικάζεται από έναν Δικαστή άξιο προαγωγής; Περαιτέρω, το σχέδιο νόμου θίγει κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα των Ειρηνοδικών, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα λάβουν εντέλει σημαντικά μικρότερες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές αποδοχές από αυτές που θα λάμβαναν υπό το ισχύον μισθολογικό καθεστώς. Για τους λόγους αυτούς συντάσσομαι με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις ομοίου περιεχομένου αποφάσεις Ολομελειών και άλλων Ειρηνοδικείων. Μόνο ασκούμενοι σε δίκαιες πράξεις, μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:25 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ

  Εκφράζω την αντίθεσή μου στο παρόν άρθρο και στο συνολικό νομοσχέδιο και δηλώνω ότι συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:29 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΥΛΟΥ

  Άπαντες οι υπηρετούντες Δικαστές στα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας και Πύλου δηλώνουν την πλήρη αντίθεση και διαφωνία τους στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, του οποίου οι άδικες, αντισυνταγματικές και προσβλητικές για το σώμα των Ειρηνοδικών ρυθμίσεις, δημιουργώντας δικαστές δύο ταχυτήτων και μη αναγνωρίζοντας έτη προϋπηρεσίας, παραβιάζουν κάθε έννοια της αρχής ισότητας, ενώ επιπλέον θίγουν κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:46 | Παύλος Παρασκευαΐδης

  Η αδικία σε βάρος των υπηρετούντων Ειρηνοδικών είναι κατάφωρη.
  Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις – τροποποιήσεις όπως προτείνονται από τους Ειρηνοδίκες Θεσσαλονίκης και την Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:27 | Όλγα Λάμ.

  Το εν λόγω άρθρο εκτός από πρόδηλα αντισυνταγματικό είναι καταφανώς απάνθρωπο. Δικαστές δυο ταχυτήτων καθώς ενώ θα έχουν ίδια καθήκοντα, δε θα έχουν ίδια υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη. Τραγική ειρωνεία, ενώ είμαστε Δικαστές να γινόμαστε δέκτες μιας τέτοιας αδικίας.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:50 | A. A.

  Συμφωνώ και συντάσσονται απόλυτα με τις αποφάσεις των Ολομελειων των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:51 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

  Η αντιστοίχιση των Ειρηνοδικών Α΄ τάξεως με Προέδρους Πρωτοδικών αποτελεί στην πραγματικότητα εμπαιγμό τους, δεδομένου ότι δεν συνοδεύεται από την ανάθεση αντίστοιχων καθηκόντων. Η παρούσα διάταξη αντιστρατεύεται το σκοπό της ενοποίησης, αφού διαιωνίζει σε βάρος των σημερινών Ειρηνοδικών τη διάκριση ανάμεσα σε δύο κατηγορίες δικαστών, γεγονός που βάλλει ευθέως και κατά του κύρους της ίδιαςτης Δικαιοσύνης. Εξάλλου, η μεταπήδηση των πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας στη γενική πρέπει πράγματι να γίνει με όρους που να διασφαλίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των νυν Πρωτοδικών, αλλά ταυτόχρονα να σέβεται την πολυετή εμπειρία και την επαγγελματική αξία των Ειρηνοδικών. Υπό το πρίσμα αυτό δεν είναι δυνατό να αξιώνονται δύο εκθέσεις επιθεώρησης και αξιολόγηση για τη μεταπήδηση των νυν Ειρηνοδικών στη γενική επετηρίδα, όταν οι δόκιμοι Ειρηνοδικες θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν, ακόμα και μετά τον τελευταίο πάρεδρο, εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του νόμου χωρίς καμία δικαστηριακή εμπειρία και χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση. Εφόσον κρίνεται (και πράγματι είναι) σημαντική η εκπαίδευση στην ΕΣΔΙ, ας δοθεί η δυνατότητα και στους νυν Ειρηνοδίκες να εκπαιδευθούν άμεσα. Αποτελεί υποχρέωση του Κράτους να επιμορφώσει δεόντως τους λειτουργούς του, αλλά δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς αυτή η επιμόρφωση μπορεί να αφαιρέσει χρόνια υπηρεσίας από αυτούς. Προτείνεται, συνεπώς, η τροποποίηση της διάταξης σύμφωνα με την με αριθμό 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:03 | Ελένη Σ. Ειρηνοδίκης

  ο νόμος που δημοσιεύετε δεν είναι ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ αλλά ΣΚΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ των ειρηνοδικών.Περιμένετε στα σοβαρά δικαστές με εμπειρία δεκαετίας στην εδρα να τεθούν υπό τον πρωτοδίκη εξαμήνου και μάλιστα να εργασθούν σκληρά για να βγει αυτός ο τεράστιος όγκος δουλειάς για τον οποίο τους προορίζετε; Η περιμένετε να μείνουν στην ειδική επετηρίδα απαξιωμένοι μέχρι τη σύνταξή τους και πάντα αρχαιότερος να ναι ο 30 αρης νεοεισερχόμενος στο δικαστικό σώμα; Δεν αντιλαμβάνεσθε ότι στην πράξη οι ειρηνοδίκες θα απέχουν από τα καθήκοντά τους και ο νόμος σας θα μείνει στα χαρτιά; Απευθύνεσθε σε 40-45 ρηδες ψημένους δικαστές με πείρα ζωής που δεν πρόκειται να υλοποιήσουν τον νόμο σας όταν τους φέρεσθε σαν πιτσιρίκια μηδενίζοντας τα χρόνια αρχαιότητάς τους,δεν απευθύνεσθε σε δόκιμους.Κύριοι τους χρειάζεσθε τους ειρηνοδίκες για να γίνει η επιτάχυνση ή θα προτείνετε κάτι αξιοπρεπές ή θα δείτε στην πράξη τον νόμο να καταρρέει σαν πύργος στην άμμο.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:30 | Π. Γ

  Η μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης θα έπρεπε να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου (Πρωτοδικων και ειρηνοδικων). Με τις προτεινόμενες διατάξεις, φαίνεται ότι το υπηρεσιακό καθεστώς των Πρωτοδικων δεν διαφοροποιείται, ενώ ο κλάδος των ειρηνοδικών αντιμετωπίζει μια βίαιη αλλαγή στα καθήκοντα του. Οι ειρηνοδίκες πλέον αντιμετωπίζονται ως β’ διαλογής δικαστές, ικανοί μεν να δικάζουν το σύνολο της αστικής ύλης και των πλημμελημάτων, αλλά ανίκανοι για οποία εξέλιξη. Πέραν του ότι δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι τώρα, ούτε διαφαίνεται να αναγνωριστεί η υπηρεσία τους ως πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας, χάνονται και μισθολογικά κεκτημένα. Πως είναι δυνατόν να αναμένεται ότι το εγχείρημα της ενοποίησης θα λειτουργήσει επιτυχώς όταν με τον τρόπο αυτό εξευτελίζεται ουσιαστικά ένας κλάδος; Πως πιστεύει κάποιος ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου επιτυγχάνουν την αρμονική ενοποίηση των δυο κλάδων και εφεξής πρωτοδίκες και ειρηνοδίκες θα μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά; Το να υποβιβάζεται κάποιος τόσο πολύ, το να του αφαιρείται κάθε δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και μισθολογικής εξέλιξης, βάσιμα τον οδηγεί στην άσκηση των καθηκόντων χωρίς κίνητρο. Αυτή τη δικαιοσύνη θελουμε; Οι διατάξεις του νομοσχεδίου πρέπει να επιδιώκουν τον συγκερασμό των συμφερόντων των δυο κλάδων και όχι τον υποβιβασμό του ενός προς όφελος του άλλου. Διαφορετικά στους κόλπους της δικαιοσύνης θα διαιωνίζεται μια κατάφωρη αδικία που θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και στον πολίτη. Οι διατάξεις του νόμου θα πρέπει να επιδιώκουν την ίση μεταχείριση των δυο κλάδων. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν οι διατάξεις αναφορικά με την εξέλιξη των ειρηνοδικων, με την αναγνώριση ετών προϋπηρεσίας, με τον σεβασμό της αρχαιότητας στην επετηρίδα των ειρηνοδικων. Που ακούστηκε σπουδαστές της εσδι να τοποθετούνται άμεσα και να καθίστανται ανώτεροι των ήδη ειρηνοδικων που έχουν χρόνια εμπειρίας! Αυτό συμβαίνει στους κόλπους των Πρωτοδικων; Δεν υπάρχουν ανώτατοι δικαστές που δεν φοίτησαν στην εσδι και διατήρησαν την αρχαιότητα τους σε σχέση με τους μεταγενέστερους δικαστές και αποφοίτους της σχολής Δικαστων; Που ακούστηκε να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ενός κλάδου; Άνθρωποι που τώρα είναι νέοι και κλήθηκαν να δικάσουν εδώ και 10 έτη τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων σε μια μέρα αντιλαμβάνονται ότι δεν άξιζαν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό…δεν αναγνωρίζεται ούτε η υπηρεσία τους ως πρωτοδίκες (ειδικής) παρόλο που θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα με εκείνους της γενικής, αλλά αντιθέτως θα τοποθετούνται κάτω από τον νεότερο πρωτόδικη. Άδικη και η διάταξη για απώλεια των μισθολογικών κεκτημένων. Το παρόν νομοσχέδιο εμπεριέχει τόσες άδικες ρυθμίσεις που αντί να οδηγήσει τα πράγματα σε μια ουσιαστική ενοποίηση, οδηγεί στον απόλυτο διχασμό τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης. Καμία μέριμνα δεν έχει γίνει για όσους ειρηνοδίκες που έχουν προϋπηρεσία 10-12 ετών, ηλικίας 40-45 ετών, που είναι οι απόλυτα θιγμένοι, καταδικάζοντας τους σε μια στάσιμη κατάσταση. Ειδική ρύθμιση οφείλει να γίνει για αυτούς και συγκεκριμένα άμεση ένταξη τους στην γενική επετηρίδα ώστε να έχουν ευκαιρίες εξέλιξης. Διαφορετικά, με την περιορισμένη και αργή ένταξη στη γενική επετηρίδα, κάθε τέτοια πιθανότητα εξαφανίζεται.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:00 | Ειρηνοδίκης

  Προβληματίζει ιδιαιτέρως το γεγονός ότι δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του ειρηνοδίκη και ο χρόνος υπηρεσίας του πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας στο πλαίσιο της ένταξης στη γενική επετηρίδα.
  Το ζήτημα συνδέεται όχι μόνο με την αρχαιότητα, αλλά πρωτίστως με τον σεβασμό της προσωπικότητας του ειρηνοδίκη- πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας ως δικαστικού λειτουργού.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:30 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

  Οι Ειρηνοδίκες των Ειρηνοδικείων Αμαλιάδος, Γαστούνης και Μυρτουντίων δηλώνουν ομόφωνα ότι συντάσσονται και συνυπογράφουν την υπ’ αριθ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και τις προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:12 | ΣΓ

  Το νομοσχέδιο αδικεί φανερά τους Ειρηνοδίκες και πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνουν οι Ειρηνοδίκες Θεσσαλονίκης και η Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Αθήνας.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:51 | Δικαστές

  Οι Δικαστές του Πταισματοδικείου Πειραιά συμφωνούμε και συντασσόμαστε πλήρως με τις δίκαιες προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,που εναρμονίζονται με το Σύνταγμα και τις αρχές της ισότητας και αναλογικότητας. Εκφράζουμε δε την αντίθεσή μας σε οτιδήποτε καταπατά τα δικαιώματά μας και μηδενίζει την μέχρι τώρα πορεία μας ως δικαστές.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:08 | Ε. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ

  Το παρόν άρθρο, ως φέρεται προς διαβούλευση, τυγχάνει κατάφωρα αντισυνταγματικό και πολλαπλώς άδικο για τους ειρηνοδίκες, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν την υπαγωγή τους στη γενική επετηρίδα, θα αναγκασθούν να «απαρνηθούν» τη μέχρι τούδε προϋπηρεσία τους, οσωνδήποτε ετών κι αν αυτή είναι, εκκινώντας ωσάν νεοδιόριστοι, με συνέπειες δυσμενέστατες ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, την επιλογή τους στις μεταθέσεις κ.λπ. Η τροποποίηση του άρθρου σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικών Θεσσαλονίκης και Αθήνας κρίνεται επιβεβλημένη και πρωτίστως σύμφωνη με το Σύνταγμα και το νόμο, ώστε να μην οδηγήσει σε απώλεια κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:51 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΗΝΗΣ

  Οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες στο Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας και στα λοιπά Ειρηνοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Ηλείας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων και στο Ειρηνοδικείο Αρήνης, εκφράζουν ομόφωνα την αντίθεσή τους με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του και της άνισης αντιμετώπισης των ειρηνοδικών στα ζητήματα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής τους και συντάσσονται με τις προτάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:36 | Ειρηνοδικες

  Οι Ειρηνοδίκες του Ειρηνοδικείου Βαλτου δηλώνουμε ομόφωνα ότι συντασσομαστε και συνυπογραφουμε την απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:13 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Συντάσσομαι πλήρως με την με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 2 ως εξής: «Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες Α’ τάξης που θα επιλέξουν να παραμείνουν στην ειδική επετηρίδα λαμβάνουν το βαθμό του Προέδρου και οι Ειρηνοδίκες των λοιπών τάξεων προάγονται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι (16) χρόνια υπηρεσίας ως δικαστικοί λειτουργοί. Προς το σκοπό αυτό δύνανται να συστήνονται θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών ειδικής επετηρίδας, οι οποίες θα καλύπτονται από τους Πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών. Στους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειρηνοδίκες παρέχεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα των Πρωτοδικών, μετά από αίτησή τους, με διατήρηση της οργανικής τους θέσης και τροπής αυτής από θέση Πρωτοδίκη της ειδικής επετηρίδας σε θέση Πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ετησίως, για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων Πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 7 και έχουν μία (1) τουλάχιστον έκθεση επιθεώρησης του άρθρου 101 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) από τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν. Για την ένταξη στη γενική επετηρίδα και τον ακριβή αριθμό των εντασσομένων αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοση αυτών γενικά. Οι εντασσόμενοι στη γενική επετηρίδα τοποθετούνται ως εξής: Οι Ειρηνοδίκες Α’ τάξης μετά από τον τελευταίο αντίστοιχο Πρόεδρο Πρωτοδικών, οι Ειρηνοδίκες Β’, Γ’ και Δ’ τάξης μετά από τον τελευταίο αντίστοιχο Πρωτόδικη, με βάση τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 και με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των ειρηνοδικών κατά το χρόνο της αίτησης. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί ως Δόκιμοι Ειρηνοδίκες ή βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατάρτισης, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μετά από ακρόαση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα των Πρωτοδικών, τοποθετούμενοι μετά από τον τελευταίο πάρεδρο Πρωτοδικείου. Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας προάγονται στον βαθμό του Εφέτη μετά συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε(5) ετών. Η προαγωγή γίνεται με βάση τις κενές θέσεις Εφετών και για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το είκοσι τοις εκατό (20 %) του συνολικού αριθμού των προς προαγωγή προέδρων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας. Για τους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες που δεν θα εντάσσονται στη γενική επετηρίδα των Πρωτοδικών, τα έτη υπηρεσίας τους ως Πρωτοδικών υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των Ειρηνοδικών».

 • 18 Απριλίου 2024, 16:42 | Ειρηνοδίκης

  Διαφωνώ πλήρως με το νομοσχέδιο, το οποίο βρίθει αντισυνταγματικότητας. Ειδική επετηρίδα σημαίνει απολύτως διακριτά καθήκοντα, διαφορετικά υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Κάποιοι είμαστε Ειρηνοδίκες 10 και 20 ετών. Με την παρούσα ρύθμιση, πετάτε στα σκουπίδια την επαγγελματική μας εμπειρία και εξειδίκευση, για να επιταχύνετε τα ποινικά ακροατήρια -τα οποία όλοι ξέρουμε ότι επιταχύνονται με άλλες ρυθμίσεις που απλώς δεν προκρίνετε λόγω πολιτικού κόστους (πχ μη αξιόποινο σωρείας, μικρής ποινικής απαξίας, αδικημάτων). Το λίγο από όλα δεν αποδίδει, η όποια εμπειρία, ταχύτητα και ικανότητά μας διακυβεύεται, όταν μετά από έτη ή και δεκαετίες προστίθενται αίφνης όλες οι ποινικές υποθέσεις (που έχουν ήδη μεταφερθεί στο Μονομελές). Είμαστε απλώς η μεταβατική (προβληματική για εσάς) γενιά. Αξιοποιήστε μας, ως ειδικής επετηρίδας, στις αστικές υποθέσεις, προς πραγματική επιτάχυνση της δικαιοσύνης και ελάφρυνση των Πρωτοδικών. Όταν εμείς αφυπηρετήσουμε, δε θα υπάρχει πρόβλημα ούτως ή άλλως.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:54 | ΕΑ

  Δεν νοείται ενοποίηση με τον ορισμό δύο επετηρίδων με διακριτά καθήκοντα. Ένα σχέδιο που θα επιφέρει υπηρεσιακή και μισθολογική υποβάθμιση σε έναν ολόκληρο κλάδο, που καλείται να φέρει αποκλειστικά το βάρος της αλλαγής.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:59 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄

  Η όποια αντιστοίχιση θα πρέπει να γίνει βάσει ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και όχι των βαθμών των νυν Ειρηνοδικών, καθώς έχουν ήδη χαθεί χρόνια υπηρεσίας λόγω καθυστερήσεων στις προαγωγές των νυν Ειρηνοδικών.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:15 | ΕΑ

  Η ενοποίηση μπορεί να γίνει με δίκαιους όρους στην κατεύθυνση που προτείνουν οι Ολομέλειες των Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:58 | Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου

  Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία αποστερεί από τον Ειρηνοδίκη που θα επιλέξει να παραμείνει στην ειδική επετηρίδα τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης αλλά και τοποθετεί όποιον επιλέξει να ενταχθεί στη γενική επετηρίδα κάτω από τον τελευταίο Πρωτοδίκη και όχι σύμφωνα με την αρχική αντιστοίχιση κατά την ένταξή του στην ειδική επετηρίδα, δεν συνιστά ορθολογική αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που υπηρετεί στη Δικαιοσύνη, ούτε ουσιαστική ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, η οποία προϋποθέτει τη διασφάλιση της άνευ διακρίσεων δυνατότητας των δημοσίων λειτουργών στην ισότιμη άσκηση των καθηκόντων τους και τη περαιτέρω υπηρεσιακή τους εξέλιξη, είναι δε αμφίβολο ότι η επιδιωκόμενη επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης θα υλοποιηθεί με επιτυχία. Συντάσσομαι πλήρως με τις Προτάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και την προτεινόμενη με αυτές τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.