ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. α) Με την επιφύλαξη των περ. γ) και δ), η ισχύς του Μέρους Α’ αρχίζει από τη 16η.9.2024 και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής από την 1η.1.2026.
β) Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 7 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει την 1η.1.2026.
δ) Η ισχύς των άρθρων 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 αρχίζει από τον πρώτο εισαγωγικό διαγνωνισμό Δικαστικών Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που θα προκηρυχθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
ε) Η ισχύς του άρθρου 34 αρχίζει την 1η.1.2024.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:17 | Σ.Τ.

  Παρατήρηση επί των άρ. 46 και 14:
  Δεδομένης της έναρξης ισχύος του Α΄ μέρους για την Περιφέρεια Αττικής από 01/01/2026, όπως ρητά ορίζεται στο άρ. 46 παρ. 2, η διάταξη του άρ. 14 παρ. 1 που μιλάει για Περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι 31/12/2025, καθίσταται άνευ αντικειμένου, διαφορετικά προκαλείται αντίφαση και ως εκ τούτου ασάφεια ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου στην Αττική. Μάλιστα το ίδιο το άρ. 14 περιέχει εσωτερική αντίφαση μεταξύ των διατάξεών του δεδομένου ότι ενώ η παρ. 1 ρυθμίζει την υλική αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών του Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι 31/12/2025, στην παρ. 5 η οποία αναφέρεται στον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων οι οποίες είναι προσδιορισμένες ή προσδιορίζονται μέχρι 15/09/2024 (ενν. να συζητηθούν μετά την 16η/09/2024) σε Ειρηνοδικεία που καταργούνται και δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες, αναφέρεται ότι για την Περιφέρεια Αττικής η ως άνω ρύθμιση περί επαναπροσδιορισμού ισχύει για όσες υποθέσεις προσδιορίζονται μέχρι την 31η.12.2025. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, π.χ., πώς θα καταργηθεί μεν στις 16/09/2024 (επιχείρημα εκ των άρ. 6 και 14.1), αλλά θα προσδιορίζει υποθέσεις μέχρι 31/12/2025 και δεν θα επαναπροσδιορίσει τις υποθέσεις του μέχρι τότε (επιχείρημα εκ του 14.5); Έτσι, η μεν παρ. 5 του άρ. 14 βρίσκεται σε συμφωνία με το άρ. 46, ενώ η παρ. 1 του άρ. 14 όχι και η αναφορά στην τελευταία σε περιφερειακές έδρες λογικά θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αναφορά στα σημερινά υφιστάμενα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία της Αττικής. Αν το σχέδιο νόμου δεν εννοεί αυτό θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν προ της ψήφισής τους οι ανωτέρω διατάξεις ώστε να είναι σαφές (και να μην επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών) ποιες ακριβώς διατάξεις του μέρους Α΄ τίθενται σε ισχύ και σε ποια Δικαστήρια από 16/09/2024 και ποιες από 01/01/2026.
  Είναι απολύτως απαραίτητο να διευκρινίζονται τουλάχιστον τα ανωτέρω ρητά και με σαφήνεια στο ίδιο το κείμενο του νόμου.

 • 18 Απριλίου 2024, 13:55 | Ευτυχία Κ.

  Η ενοποίηση των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία δεν είναι από μόνη της αρκετη ώστε να υπάρξει επιτάχυνση. Οι ειρηνοδικες που θα αναλάβουν καθήκοντα πρωτοδικων έχουν ήδη χρεωμένο μεγάλο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν. Δεν αρκεί μόνο η διατήρηση των οργανικών θέσεων των δικαστικων λειτουργών, αλλά απαιτείται άμεσα η αύξηση τους. Ο πιο άμεσος τρόπος και ο λιγότερο κοστοβορος για το κράτος είναι να διοριστουν οι επιτυχόντες ειρηνοδικες του 2014,ωστε να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα και να αποσυμφορησουν το σύστημα.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:04 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Είναι προφανές πως η διάταξη χρήζει επαναδιατύπωσης καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 14 (μεταβατικές διατάξεις). Πώς είναι δυνατό να ανασταλεί το σύνολο του πρώτου μέρους του νόμου, ήτοι η ίδια η ενοποίηση εντός της Αττικής, αλλά παράλληλα να μιλάμε για περιφερειακές έδρες Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς μέχρι 31-12-2025? Μήπως απλώς αναστέλλεται η ολοκλήρωση της ενοποίησης και όχι η ενοποίηση per se? Σε διαφορετική περίπτωση και δοθέντος ότι βάσει του ΚΠΟΛΔ για μια υπόθεση μπορεί να είναι αρμόδια πλείονα του ενός δικαστήρια, θα οδηγούμασταν σe forum shopping, δλδ ο συνήγορος του ενάγοντος θα ηδύνατο να επιλέξει να καταθέσει αγωγή σε Πρωτοδικείο πχ επαρχίας αντί για Ειρηνοδικείο Αθήνας. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να είναι δυνατό, αφού για την ίδια υπόθεση δεν μπορούμε να έχουμε εκδίκαση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από διαφορετικά δικαστήρια.

 • 18 Απριλίου 2024, 12:12 | Μαρία Κ.

  Η ενοποίηση που επιχειρείται δεν έχει μελετηθεί σωστά και θα προκαλέσει πλείστα προβλήματα. Μία τέτοια μεταρρύθμιση χρειάζεται ενδελεχή μελέτη και ουσιαστική ακρόαση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι καλούνται να την εφαρμόσουν. Επιστέγασμα της προχειρότητας η έναρξη ισχύος για την Αττική, με αποτέλεσμα την ύπαρξη δύο δικονομιών!! Ανήκουστο και απαράδεκτο! Έτσι προσβάλλεται το κύρος της δικαιοσύνης!

 • 18 Απριλίου 2024, 12:43 | Κ. Α.

  Η αναστολή στην Αττική θα πρέπει να αφορά μόνο τη συγχώνευση των επιμέρους δικαστικών καταστημάτων. Οι πρώην Ειρηνοδίκες Αττικής θα πρέπει να έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στην επαρχία, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στα σεμινάρια επιμόρφωσης και να επιθεωρηθούν κανονικά από Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου, ώστε να δύνανται να κάνουν και αυτοί αίτηση για την εισαγωγή τους στη γενική επετηρίδα αμέσως, όταν αυτό θα είναι επιτρεπτό. Ειδάλλως, θα προκύψει το παράδοξο οι Πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας που θα υπηρετούν στην επαρχία να δύνανται να αιτηθούν την ένταξη τους στη γενική επετηρίδα πριν από τους Πρωτοδίκες της ειδικής επετηρίδας που υπηρετούν στην Αττική με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα Πρωτοδίκης της ειδικής επετηρίδας που υπηρετεί στην Αττική και είναι αρχαιότερος από συνάδελφό του που υπηρετεί στην επαρχία να βρεθεί στη γενική επετηρίδα κάτω από αυτόν.

 • 17 Απριλίου 2024, 14:19 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ επαρχίας

  το κύριο πρόβλημα καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης υφίσταται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ποιο το νόημα στην αναστολή ισχύος του νόμου μόνο για την Αττική;;; Οι μεγαλεπήβολες αλλαγές θέλουν σίγουρα σθένος, αλλά χρειάζονται και επιστημονικές προτάσεις και μελέτες που θα τις στηρίζουν. Είναι απαράδεκτο να λειτουργήσουν ΔΥΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΕΣ επειδή βιαζόμαστε στη νομοθέτηση. Στην καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης εκτός από τον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων συμβάλει και η πολυνομία καθώς και η αλλαγή των κωδίκων κάθε χρόνο!!! Οπότε για ποια επιτάχυνση μιλάμε;
  Παρακαλώ να αποφευχθεί η λειτουργία διαφορετικών δικονομιών.

 • 10 Απριλίου 2024, 16:07 | Δικαστής

  Προβληματισμό εγείρει το θέμα της έναρξης ισχύος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς ακόμα δεν είναι σαφές αν η έναρξη τελικα θα αφορά την Αττική και θα γίνει από 1.1.2026 και εάν στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι διατάξεις το νομοσχεδίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 16.9.2024. Πέραν του παράδοξου φαινομένου, που θα δημιουργηθεί με δικαστές και δικονομία 2 ταχυτήτων (εντός και εκτός Αττικής) και ό,τι μπορει να συνεπάγεται αυτό υπηρεσιακά και για μεταθέσεις – προαγωγές συναδέλφων – που άραγε αυτήν την διετία θα παγώσουν; – θα ήθελα να επισημάνω από την πλευρά μου κάποια πράγματα, ως δικαστική λειτουργός, που γνωρίζει εκτός των άλλων λειτουργικά (όπως όλοι οι συνάδελφοί μου δικαστές) τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του λειτουργήματός μας: Αρχικά κοινώς γνωστό, ότι οι αλλαγές και δη οι μεγάλες αλλάγες χρειάζονται λεπτομερή προγραμματισμό, στατηγική, προβλέψεις των όποιων ανατροπών και δυσκολιών στο μέλλον και το λεγόμενο «plan b» ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά αποτελεσματικά, όταν και εφόσον ανακύψουν. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για την μεγαλύτερη αλλαγή, που επιχειρείται ποτέ στο σύστημα λειτουργίας και απονομής της ελληνικής δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο μας αφήνει με την αίσθηση του μετέωρου και του αβέβαιου, ειδικώς ως προς την ύπαρξη σαφούς προγραμματισμού και υλοποίησης, δεδομένου, ότι στην ουσία θα πρέπει μέχρι 16.9.2024 ο νέος, μεγάλος και σύνθετος δικαστικός σχηματισμός (αποτελούμενους από τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, δικαστές, γραμματείς κλπ) να λειτουργεί στην εντέλεια, τόσο από την πλευρά της διαχείρσης των ανθρώπινων πόρων, όσο και από αυτήν της συστημικής οργάνωσης και διοίκησης. Αυτό γιατί μιλάμε για σύνθετη προεργασία υλοποίησης, που δεν πρέπει να γίνει αφήφιστα και πρόχειρα. Απαιτούνται αναλύσεις και προβλέψεις αριθμού εκδίκασης υποθέσεων τουλάχιστον σε βάθος 5ετίας, την στιγμή που υπάρχει μάλιστα και πρόβλεψη σε άρθρο του νομοσχεδίου για αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό υποθέσεων «στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο» (συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών στα ειρηνοδικεία υποθέσεων, γιατί οι 1.000 ειρηνοδίκες δεν «ρίχνονται στη μάχη» από το πουθενά, αλλά έχοντας το βάρος του σημαντικού αριθμού υποθέσεων, που εκκρεμούν στα ειρηνοδικεία αυτή τη στιγμή), ώστε να γίνει σωστή και αποτελεσματική κατανομή δικαστικών λειτουργών σε τμήματα πολιτικών υποθέσεων, αναλύσεις και κατανομή αντίστοιχα δικαστικών λειτουργών στην ποινική δικαιοσύνη, ψηφιοποιήση φακέλων ώστε ανά πάσα στιγμή ο δικαστής να έχει πρόσβαση στη δικάσιμό του (αν μιλάμε για επιτάχυνση το έτος 2024 δεν μπορούμε να φανταστούμε δικαστές και εισαγγελείς – όντες επιφορτισμένοι και με πολλά άλλα καθήκοντα – να γυρίζουν απο δικαστήριο σε δικαστήριο για να διαβάζουν την ποινική έδρα τους, η οποία θα εκδικάζεται στο εκάστοτε περιφερειακό πρωτοδικείο), αναδιοργάνωση και κατανομή οργανικών θέσεων γραμματέων (αναλόγως της εμπειρίας τους, ώστε να δουλεύουν και αυτοί γρήγορα) με τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικά στελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πρωτοδικείων) και να διευκολύνεται η πρόσβαση πολιτών και δικηγόρων σε αυτές, συστημική αποτύπωση όλων των υποθέσεων που θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία για την δικάσιμό τους, τροποποιήσεις ΚΠολΔ, ΚΠοιΔικ, ΚΟΔ κλπ. Αυτά και ενδεχομένως άλλα πολλά, που ένας δικαστικός λειτουργός, γνωρίζοντας τις δυσκολίες του επαγγέλματος, επισημαίνει ως σημαντικά και που πράγματι είναι αμφίβολο αν υπάρχει χρόνος, σύστημα και πλάνο για να εφαρμοστούν μέχρι 16.9.2024. Αναμένουμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε από 16.9.2024 δικαστές επιφορτισμένους με αυξημένη ύλη (διότι μην ξεχνάμε, όπως προανέφερα και τις εκκρεμείς υποθέσεις στα ειρηνοδικεία, που δεν θα εξαφανιστούν εν μία νυκτί) να γυρνάνε γύρω γύρω από περιφερειακό πρωτοδικείο σε περιφερειακό πρωτοδικείο, κάτι που θα συμβάλει στην μείωση του ήδη περιορισμένου χρόνου τους, τον οποίο πρέπει να αφιερώνουν στην επί της ουσίας μελέτη και επίλυση της κάθε υπόθεσης.

 • 9 Απριλίου 2024, 21:25 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Με δεδομένο ότι η παρ. 4 του άρθρου 7 θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να φανταστεί κανείς ότι «τα προγράμματα επιμόρφωσης» θα τρέξουν εντός του καλοκαιριού, ήτοι της περιόδου των δικαστικών διακοπών; Γιατί, προφανώς, περιθώριο για άλλη εναλλακτική χρονική περίοδο δεν υπάρχει. Η ρύθμιση είναι τουλάχιστον κωμική!

 • 7 Απριλίου 2024, 18:49 | ΚΠ

  Πώς είναι δυνατόν να τεθεί άμεσα σε ισχύ η παρ. 4 του αρ. 7 εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση της παρ. 3 του αρ. 7, η οποία δεν τίθεται άμεσα σε ισχύ;

 • 7 Απριλίου 2024, 13:51 | Venus Zervou

  Η Α΄ και Β΄ Σειρά Δικαστικών Υπαλλήλων εισήχθησαν στη Σχολή ως εκπαιδευόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι, χωρίς την ύπαρξη ρητής πρόβλεψης στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα οριζόμενα στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθ. 34 του παρόντος. Επιπλέον, το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεπώς είναι ανάγκη να διέπεται από το πνεύμα της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη Διοίκηση στην ουσία του, ως αρχή άρρηκτα συνδεδεμένη με το κράτος δικαίου και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, οι οποίες αφορούν και τη νομοθετική λειτουργία, δεδομένου ότι το τελικό κείμενο θα αποτελεί τυπικό νόμο . Περαιτέρω, οι δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι της Α΄ Σειράς έχουν αποδεχτεί ήδη το διορισμό τους, ο οποίος κοινοποιήθηκε περί τα μέσα Μαρτίου, με την αναδρομική ισχύ του τελευταίου από την 01.01.2024, συνεπώς αποτελεί νεφελώδες ζήτημα εάν – σε περίπτωση που δεν αντικατασταθεί η διατύπωση της διάταξης- θα καταλαμβάνονται από τις έννομες συνέπειές της. Προτείνεται, για τους ανωτέρω λόγους, η διατύπωση του άρθ. 34 ως προς την έναρξη ισχύος του ως ακολούθως: «Η ισχύς του άρθρου 34 αρχίζει από τον πρώτο εισαγωγικό διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που θα προκηρυχθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», ώστε για λόγους ασφαλείας δικαίου να μην καταλαμβάνονται από το ρυθμιστικό του πεδίο η Α΄ και Β΄ Σειρά. Άλλως, προτείνεται η διατύπωση της διάταξης ως ακολούθως: «Η ισχύς του άρθρου 34 αρχίζει την 1η.1.2024 από το δεύτερο εισαγωγικό διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών», ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος του τυπικού νόμου και οι εκπαιδευόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι της Β΄ Σειράς, λόγω της σταθερότητας ορισμένης νομικής κατάστασης που τους αφορά, να έχουν την ελάχιστη δυνατή βλάβη, εξαιτίας της ανατροπής της εύλογης πεποίθησης ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί με τις ευμενείς για αυτούς μακροπρόθεσμες συνέπειες.

 • 6 Απριλίου 2024, 18:13 | Κρεπουρη Στέλλα

  Η αναστολή στην Αττική θα πρέπει να περιορίζεται στο χωροταξικό. Είναι άτοπο οι ειρηνοδικες επαρχίας να εξομοιωθούν με πρωτοδικες και οι της Αττικής όχι. Αν γίνει αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παραχθούν σε επόμενη τάξη αν έχουν τις προϋποθέσεις εντός του 2025, που θα δημιουργήσει περαιτέρω ατοπα. Ενω είναι αντιφατικό πχ πταισματοδικης Θήβας να έχει το βαθμό πρωτοδικη και ο πταισματοδικης Αθήνας να παραμείνει πταισματοδικης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο βαθμός καταργείται και οι ειρηνοδικες Αττικής δικάζουν στα ειρηνοδικεία που ήδη υπηρετούν τα υπάρχοντα πινάκια. Άλλωστε στατιστικά η αστική χρέωση των ειρηνοδικων Αττικής είναι πολλαπλάσια της επαρχίας. Η αναστολή θα πρέπει να μην αφορά όλο το άρθρο 7 και το 10

 • 6 Απριλίου 2024, 17:48 | Τρελή παέγια

  «Με την επιφύλαξη των περ. γ) και δ)» τινός; Mάλλον κάτι σας έχει ξεφύγει εδώ.

 • 5 Απριλίου 2024, 09:33 | Μπερδεμένος

  Ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσουμε την έναρξη ισχύος του νόμου για την Περιφέρεια Αττικής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί η έναρξη να τοποθετείται την 1-1-2026, δηλαδή στη μέση του δικαστικού έτους. Οι αλλαγές πρέπει να είναι παράλληλες με την έναρξη κάποιου δικαστικού έτους, πχ 16-9-2026 ή 16-9-2025.