Άρθρο 33 Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55KΔ ν. 4871/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 55KΔ του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου κατάρτισης, δηλαδή σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου σταδίου κατάρτισης», β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του εκπαιδευόμενου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που μετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσματα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς του, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου σταδίου κατάρτισης. Η ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει γραπτή και προφορική ψυχομετρική δοκιμασία, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από α) έναν (1) διευθυντή ή επιμελητή Α’, β) έναν (1) επιμελητή Α’ ή Β’ και γ) έναν (1) επιμελητή Α’ ή Β’ ή έναν (1) κλινικό ψυχολόγο, ψυχιατρικής μονάδας κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής και καθορίζεται η συγκρότησή της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.».