Άρθρο 52:

Πρόσωπα του ίδιου ή άλλου φύλου τα οποία έχουν τελέσει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης που προβλέπεται από το δίκαιο του τόπου τέλεσής του, με μέλη διπλωματικών αποστολών, μέλη έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και υπαλλήλους διεθνών οργανισμών που έχουν την Έδρα τους ή Γραφείο στην Ελλάδα, θεωρούνται μέλη της οικογένειας αυτών για τους σκοπούς της εφαρμογής της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις, της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, και των κατά περίπτωση Συμφωνιών Έδρας και συναφών διεθνών συμφωνιών, αντιστοίχως, εφόσον έχουν ανακοινωθεί καταλλήλως από το Κράτος αποστολής ή τον διεθνή οργανισμό.

 • Προτείνουμε την εισαγωγή δύο άρθρων μετά το Άρθρο 52, ως ακολούθως, ώστε η αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου να επεκταθεί και για λόγους ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου:

  Άρθρο 53. Στο Άρθρο 4 του Νόμου 3769/2009 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις), μετά τη Παράγραφο 3 προστίθεται Παράγραφος 4, ως ακολούθως:

  «4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου του.»

  Άρθρο 54. Το Άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση β) του Νόμου 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) , τροποποιείται, ως ακολούθως:
  «β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου του.»

  Εκ μέρους του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 17 Νοεμβρίου 2015, 10:54 | Ειρήνη Πετροπούλου

  Εν ολίγοις, αναγνωρίζονται ως μέλη οικογένειας οι σύντροφοι ατόμων που ανήκουν στο διπλωματικό σώμα ή είναι μέλη διεθνών οργανισμών με έδρα ή γραφείο στην Ελλάδα, αλλά το ελληνικό κράτος ζητά από τα υπόλοιπα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί η συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στο εξωτερικό να το διαλύσουν και να προσανατολιστούν στη σύναψη του ελληνικού, με ότι και αν αυτό δημιουργήσει στα ζευγάρια και κατά παραβίαση κάθε αρχής περί ίσης μεταχείρισης.

  Να προσθέσω εδώ ότι από τον Σεπτέμβριο του 2011 ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 23443 μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη» (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof23443_07092011.pdf) και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 2225/04/10/2011 (http://www.metanastefsi.net/uploads/7/6/8/3/7683554/23443-2011.pdf) . Σύμφωνα με αυτή την υπουργική απόφαση, που υπογράφεται από τους Π. Κουκουλόπουλο, Σ. Λαμπρινίδη, Γ. Κουτρουμάνη και Χ. Παπουτσή, αναγνωρίζεται σαφέστατα ο γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης που τελέστηκαν στο εξωτερικό, τη στιγμή που τα ζευγάρια του ίδιου φύλου που είναι έλληνες και ελληνίδες και ζουν στην Ελλάδα δεν είχαν καμία απολύτως προστασία και νομική κατοχύρωση.

  Ειρήνη Πετροπούλου
  Αντιπρόεδρος
  Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

 • 15 Νοεμβρίου 2015, 12:39 | Γρηγόριος Γιάκας μέλος Ν.Σ.Κ.

  Η διατύπωση «Πρόσωπα του ίδιου ή άλλου φύλου» είναι νομοτεχνικά άστοχη και θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη διατύπωση «πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου» όπως προβλέπεται και στη διάταξη του άρθρου 1 του νομοσχεδίου. Ο λόγος είναι ότι η προτεινόμενη διατύπωση εμμένει σε μια δυαδική (binary) αντιμετώπιση των φύλων, η οποία είναι παρωχημένη, αγνοώντας τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την έννοια και τον προσδιορισμό του φύλου (τρανς, ίντερσεξ άτομα κλπ. βλ. σχετικά http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-focus-04-intersex.pdf).