Άρθρο 47:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του N. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» προστίθεται στην αρχή εδάφιο:
«Μετάθεση συμβολαιογράφου επιτρέπεται από μια ειρηνοδικειακή περιφέρεια σε άλλη».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» καταργείται.
3. Το τρίτο εδάφιο της δεύτερης υποπαραγράφου της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο με δέκα (10) μονάδες σε κάθε μάθημα. Οι ανωτέρω υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τον διορισμό τους σε κενή έδρα συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέρειας και διορίζονται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη βαθμολογία τους».
4. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων για την ίδια έδρα συμβολαιογράφου διενεργείται κλήρωση».

 • 22 Νοεμβρίου 2015, 21:01 | Κοντογεώργου Ελένη

  Αναδημοσιεύω τις παρατηρήσεις μου στο άρθρο 47 διότι μυστηριωδώς εξαφανίστηκαν μαζί με αρκετές άλλες.

  Σχόλια στο άρθρο 47

  Η προσθήκη του εδαφίου σχετικά με την μετάθεση συμβολαιογράφου στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων, ενώ είχε σκοπό την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων, δημιούργησε προβλήματα, τα οποία θα είχαν αποφευχθεί με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή με την δημοσιοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης του Νομοσχεδίου. Δεν θα έπρεπε να τεθεί και κρίνεται σκόπιμη η απόσυρσή της.
  Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν κενές εδώ και χρόνια θέσεις συμβολαιογράφων (ιδίως σε μικρά νησιά), για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους νέους. Στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη, η οποία να δίνει τη δυνατότητα να καλύπτεται η θέση αυτή με μετάθεση. Προτεινόμενη επί του θέματος αυτού διάταξη, συμπληρωματική του άρθρου 18 παράγραφος 2 ως εδάφιο 2: «………..αν υπάρχει μόνο μια κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης αυτής κατά τους προκηρυχθέντες μέχρι σήμερα ή προκηρυχθησόμενους διαγωνισμούς, η θέση αυτή θα καλύπτεται με μετάθεση».
  Σχετικά με τον εισαγωγικό διαγωνισμό των υποψηφίων συμβολαιογράφων και τις αιτήσεις προτίμησης εδρών διορισμού τους, κατά την άποψή μου πρέπει να υιοθετηθεί ακριβώς η διαδικασία των πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει επιτυχώς δοκιμαστεί, εναρμονίζεται δε πλήρως και με την σχετική υπ΄ αριθμόν 959/2015 απόφαση του ΣτΕ (Ολ.). Επίσης πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη στην καθιέρωση εισαγωγικής συνολικής (εκ των πέντε εξεταζομένων μαθημάτων) κατώτατης βαθμολογίας τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μονάδων, ώστε να θεωρείται ο υποψήφιος επιτυχών, έστω και αν σε ένα μάθημα έλαβε βαθμό κάτω από την βάση (δηλ. μικρότερο του 10), διότι έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως, υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υψηλότατη συνολική βαθμολογία σε τέσσερα μαθήματα, η οποία τους εξασφάλιζε ακόμη και πρωτιά αλλά είχαν την ατυχία να βαθμολογηθούν με 9,9 στο πέμπτο μάθημα, να αποτυγχάνουν και να επιτυγχάνουν συνυποψήφιοί τους με συνολική βαθμολογία πολύ κατώτερη αυτών.
  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο τελευταίος εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργήθηκε το 2012 (λόγω της εκκρεμοδικίας) και πολλοί υποψήφιοι λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, αν και έχουν προετοιμαστεί, δεν δύνανται να μετάσχουν στον προκηρυχθησόμενο διαγωνισμό. Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας (δηλαδή του 42ου έτους) γενικά θα επέτρεπε και σε πλέον έμπειρους νομικούς την συμμετοχή τους στον εισαγωγικό διαγωνισμό συμβολαιογράφων.
  Όσον αφορά στην «μπαλωματική» διάταξη του άρθρου 48 περί της αναπληρώσεως από συμβολαιογράφο των κενών θέσεων αμίσθων υποθηκοφυλάκων, συμφωνώ απόλυτα με τα εύστοχα σχόλια, που έχουν αναρτηθεί.

  Λένα Κοντογεώργου
  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 23:53 | Ελενη Κοντογεώργου

  Σχόλια στο άρθρο 47

  Η προσθήκη του εδαφίου σχετικά με την μετάθεση συμβολαιογράφου στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων, ενώ είχε σκοπό την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων, δημιούργησε προβλήματα, τα οποία θα είχαν αποφευχθεί με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή με την δημοσιοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης του Νομοσχεδίου. Δεν θα έπρεπε να τεθεί και κρίνεται σκόπιμη η απόσυρσή της.
  Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν κενές εδώ και χρόνια θέσεις συμβολαιογράφων (ιδίως σε μικρά νησιά), για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους νέους. Στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη, η οποία να δίνει τη δυνατότητα να καλύπτεται η θέση αυτή με μετάθεση. Προτεινόμενη επί του θέματος αυτού διάταξη, συμπληρωματική του άρθρου 18 παράγραφος 2 ως εδάφιο 2: «………..αν υπάρχει μόνο μια κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης αυτής κατά τους προκηρυχθέντες μέχρι σήμερα ή προκηρυχθησόμενους διαγωνισμούς, η θέση αυτή θα καλύπτεται με μετάθεση».
  Σχετικά με τον εισαγωγικό διαγωνισμό των υποψηφίων συμβολαιογράφων και τις αιτήσεις προτίμησης εδρών διορισμού τους, κατά την άποψή μου πρέπει να υιοθετηθεί ακριβώς η διαδικασία των πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει επιτυχώς δοκιμαστεί, εναρμονίζεται δε πλήρως και με την σχετική υπ΄ αριθμόν 959/2015 απόφαση του ΣτΕ (Ολ.). Επίσης πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη στην καθιέρωση εισαγωγικής συνολικής (εκ των πέντε εξεταζομένων μαθημάτων) κατώτατης βαθμολογίας τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μονάδων, ώστε να θεωρείται ο υποψήφιος επιτυχών, έστω και αν σε ένα μάθημα έλαβε βαθμό κάτω από την βάση (δηλ. μικρότερο του 10), διότι έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως, υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υψηλότατη συνολική βαθμολογία σε τέσσερα μαθήματα, η οποία τους εξασφάλιζε ακόμη και πρωτιά αλλά είχαν την ατυχία να βαθμολογηθούν με 9,9 στο πέμπτο μάθημα, να αποτυγχάνουν και να επιτυγχάνουν συνυποψήφιοί τους με συνολική βαθμολογία πολύ κατώτερη αυτών.
  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο τελευταίος εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργήθηκε το 2012 (λόγω της εκκρεμοδικίας) και πολλοί υποψήφιοι λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, αν και έχουν προετοιμαστεί, δεν δύνανται να μετάσχουν στον προκηρυχθησόμενο διαγωνισμό. Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας (δηλαδή του 42ου έτους) γενικά θα επέτρεπε και σε πλέον έμπειρους νομικούς την συμμετοχή τους στον εισαγωγικό διαγωνισμό συμβολαιογράφων.
  Όσον αφορά στην «μπαλωματική» διάταξη του άρθρου 48 περί της αναπληρώσεως από συμβολαιογράφο των κενών θέσεων αμίσθων υποθηκοφυλάκων, συμφωνώ απόλυτα με τα εύστοχα σχόλια, που έχουν αναρτηθεί.

  Λένα Κοντογεώργου
  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:38 | ΜΑΡΙΑ

  Θεωρώ ορθή τη θέση του Υπουργείου για τις μεταθέσεις! Το λαθος ήταν η αλλαγή του άρθρου 2 παρ. 2 με το Ν. 4111/2013.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 12:21 | Δουμουλάκης Παναγιώτης, πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας

  Κατά το προϊσχύον του Ν. 2830/2000 δίκαιο, οι Ειρηνοδικειακές (και οι αντίστοιχες των Συμβολαιογραφείων) Περιφέρειες ήταν μικρές, απότελούμενες συνήθως από ένα μικρό κεφαλοχώρι και λίγα μικρότερα χωριά γύρω του. Πρακτικά ο Συμβολαιογράφος δεν είχε λόγο να μετατεθεί σε άλλη έδρα (χωριό) της ίδιας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας, αφού συνήθως, σε κάθε περιφέρεια υπήρχε μία και μοναδική έδρα Συμβολαιογράφου. Αν η εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών λ.χ. τουριστική ανάπτυξη ενός χωριού της περιφέρειας δημιουργούσε την ανάγκη αλλαγής έδρας από το παλιό κεφαλοχώρι στο νέο οικονομικό κέντρο της ίδιας Περιφέρειας, το προϊσχύον Δίκαιο -σωστά- έδινε λύση στο πρόβλημα με δυνατότητα ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ της έδρας. Ειδικότερα η θέση του συμβολαιογραφείου καταργείτο στο παλιό κεφαλοχώρι και μεταφερόταν στο νέο οικονομικό κέντρο, χωρίς όμως να μεταφέρεται εκτός της στενής περιοχής. Το Δίκαιο εκείνο -σωστά- δεν προέβλεπε τη δυνατότητα μετάθεσης ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ μέσα στην ίδια Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια, δεδομένου ότι, συνήθως, δεν υπήρχαν περισσότερες έδρες στυμβολαιογράφων στην ίδια Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια, αλλά οι τυχόν περισσότερες έδρες βρίσκονταν στο ίδιο κεφαλοχώρι ή στην ίδια κωμόπολη.
  Μετά την κατάργηση των μικρών, αρχικά μεταβατικών, Ειρηνοδικείων, οι Ειρηνοδικειακές Περιφέρειες συγχωνεύτηκαν και, άρα, μεγάλωσαν. Αρχικά ο ισχύων Κώδικας Συμβολαιογράφων, Ν. 2830/2000, προσάρμοσε τις Περιφέρειες των Συμβολαιογραφείων στις Ειρηνοδικειακές Περιφέρειες. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μεγάλων περιφερειών Συμβολαιογραφείων με περισσότερες έδρες συμβολαιογράφων σε διαφορετικές κωμοπόλεις της ίδιας Περιφέρειας. Εμφανίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα μετάθεσης από μια πόλη / θέση / έδρα της ίδιας Περιφέρειας σε άλλη. Για το λόγο αυτό, στον ισχύοντα Κώδικα Συμβολαιογράφων, απαλείφθηκε η φράση, που υπήρχε στον προϊσχύοντα Κώδικα, με περιεχόμενο «Μετάθεση από μία Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια σε άλλη…». Έτσι, σύμφωνα με το Ν. 2830 / 2000 επιτρέπεται μετάθεση από μία έδρα σε άλλη έδρα της ίδιας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας.
  Κατά την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η κατάργηση της δυνατότητας μετάθεσης Συμβολαιογράφου από μία θέση / έδρα / κωμόπολη της ίδιας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας σε άλλη. Υποδεικνύεται δε η αντιμετώπιση της ανάγκης μετάθεσης σε άλλη πόλη της ίδιας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας με ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ. Ομως η πρόταση νόμου δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα της μεταφοράς έδρας δεν είναι ίδια με τα αποτλέσματα της μετάθεσης σε άλλη έδρα. Ειδικότερα κατά τη μετάθεση ο Συμβολαιογράφος μεταβαίνει στην κωμόπολη, που επιθυμεί, αλλά το Συμβολαιογραφείο, ως θέση, παραμένει κενό στην κωμόπολη, που λειτουργούσε, και μπορεί να πληρωθεί με μετάθεση άλλου συμβολαιογράφου ή με διαγωνισμό. Αντίθετα, με τη μεταφορά της έδρας, η θέση Συμβολαιογράφου ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ στην κωμόπολη, που λειτουργούσε, και οι θέσεις Συμβολαιογράφων συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις. Αυτό έχει ως συνέπεια να απογυμνώνονται οι κωμοπόλεις από ΑΜΙΣΘΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εξυπηρέτησης των πολιτών. Έχουμε τη γνώμη ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της Συμβολαιογραφίας σήμερα είναι η διασπορά των Συμβολαιογραφείων στην Επικράτεια και η λειτουργία σε κωμοπόλεις Γραφείων, που διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και επικοινωνία με το διαδίκτυο, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι πολίες από ΑΜΙΣΘΟΥΣ δημόσιους λειτρουγούς, τους Συμβολαιογράφους.
  Ιδιαίτερα στην περίοδο της οκονομικής κρίσης σήμερα, που η Πολιτεία προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες συντήρησης και μισθοδοσίας έμμισθων δημόσιων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, έχουμε τη γνώμη ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν οδηγεί σε σωστά αποτελέσματα, αφού απογυμνώνει τα κεφαλοχώρια από άμισθες υπηρεσίες/συμβολαιγοραφεία.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 20:14 | Δουμουλάκης Παναγιώτης, πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας

  Κατά το δίκαιο, που ίσχυε πριν από το Ν. 2830/2000, οι συμβολαιογράφφοι ασκούσαν καθήκοντα σε μικρές περιφέρειες, που ήταν διαμορφωμένες γύρω από κάποιο κεφαλοχώρι. Ουσιαστικά, δεν μπορούσε να ζητηθεί μετάθεση μέσα στην ίδια περιφέρεια, αλλά μόνο μεταβολή της έδρας από το ένα κεφαλοχώρι σε άλλο.
  Για το λόγο αυτό ο προϊσχύων κώδικας συμβολαιογράφων προέβλεπε ότι επιτρέπεται μετάθεση «από μία ειρηνοδικειακή περιφέρεια σε άλλη».
  Με τη συγχώνευση όμως των Ειρηνοδικείων και την αντίστοιχη, αρχικά, συγχώνευση των περιφερειών των συμβολαιογράφων, δημιουργήθηκαν ευρύτερες περιφέρειες. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρχουν, μέσα στην ίδια περιφέρεια συμβολαιογράφων, έδρες σε διαφορετικές κωμοπόλεις. Οι συμβολαιογράφοι της ίδιας περιφέρειας είχαν πλέον συμφέρον να μετατεθούν σε άλλη έδρα της ίδιας ευρύτερης ειρηνιδικειακής περιφέρειας.
  Για το λόγο αυτό στον ισχύοντα κώδικα συμβολαιογράφων απαλείφθηκε η φράση «από μια ειρηνοδικειακή περιφέρια σε άλλη» και κατά συνέπεια επετρέπετο η μετάθεση από μια θέση σε άλλη θέση της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας.
  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να επανέλθει το προϊσχύον δίκαιο και να απαγορεύεται η μετάθεση μέσα στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Προτείνεται δε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη μετάθεσης συμβολαιογράφων μέσα στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια με ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ.
  ‘Ομως, τα αποτελέσματα της μετάθεσης δεν είναι ίδια με τα αποτελέσματα της μεταφοράς έδρας. Ειδικότερα με τη μεταφορά έδρας κααταργείται η έδρα συμβολαιογράφου, που υπάρχει σε ένα κεφαλοχώρι, και συγκεντρώνονται οι έδρες συμβολαιογράφων στις πόλεις. Αντίθετα με τη μετάθεση ο συμβολαιογράφος μετατίθεται σε άλλη κενή έδρα, χωρίς να καταργείται η προηγούμενη έδρα.
  Υποστηρίζουμε ότι με τη μεταφορά έδρας θα απογυμνωθούν τα κεφαλοχώρια από οικονομικές μονάδες (συμβολαιογραφεία) εξυπηρέτησης των πολιτών, που διαθέτουν υπολογιστή, σύνδεση στο διαδύκτιο κ.α. δίχως επιβάρυνση της Πολιτείας.
  ‘Εχουμε τη γνώμη ότι σήμερα, που γίνεται προσπάθεια εκ μέρους της Πολιτείας να περιοριστούν οι δαπάνες της για τη λειτουργία έμμισθων Υπηρεσιών (λ.χ. Κ.Ε.Π.), υπάρχει ανάγκη να παραμείνουν οι έδρες συμβολαιογράφων (άμισθων δημόσιων λειτουργών) στα κεφαλοχώρια για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 12:22 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Επιτέλους ας γίνει πράξη όση αξιοκρατία χρειάζεται στον επαγγελματικό κλάδο των συμβολαιογράφων και όσον αφορά στις μεταθέσεις αυτών αλλά και όσον αφορά στη διενέργεια του εκάστοτε διαγωνισμού συμβολαιογράφων…Ας πάψει η όποια ευνο’ι’κή μεταχείριση και τα όποια παραθυράκια και ας αντιμετωπιστούν όλοι όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στο σώμα αλλά και όσοι βρίσκονται σ’ αυτό ισότιμα…Να επιτραπεί η μετάθεση συμβολαιογράφου έστω και αν αυτός βρίσκεται εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας…Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής δύο ή και περισσότερων θέσεων στους υποφήψιους συμβολαιογράφους…Να διευκολύνονται όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στο σώμα αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη σ αυτό…

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 12:15 | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΒΙΖΙΩΤΗ ΣΥΜΒ/ΦΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  ΟΧΙ στην προτεινόμενη προσθήκη- τουλάχιστον να ψηφιστεί μεταβατική διάταξη.
  Η προτεινόμενη προσθήκη γυρίζει τα πράγματα πίσω, επαναφέρει αναχρονιστικούς περιορισμούς προϊσχύσαντος πάλαι ποτέ δικαίου, ΕΥΝΟΕΙ Συμβ/φους προνομιούχων εδρών,ΑΔΙΚΕΙ κατάφωρα Συμβ/φους εδρών που έχουν καταστεί μετα την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και την μακρόχρονη οικονομική κρίση άγονες και κυριολεκτικά νεκρές, αφού τους αποστερεί την υφιστάμενη δυνατότητα μετάθεσής τους σε κενές θέσεις που υπάρχουν μέσα στην ίδια Ειρηνοδικειακή περιφέρεια, στις οποίες υπάρχει ακόμη δυνατότητα επαγγελματικής επιβίωσης τους.
  Με την προτεινόμενη προσθήκη μετά και την συγχώνευση των Ειρηνοδικείων με το Π.Δ. 110/2012 Συμβ/φοι χωριών και μικρών κωμοπόλεων δεν θα μπορούν να μετατεθούν σε καμία θέση εντόσ νομού πλεόν αφού με την συγχώνευση οι Ειρηνοδικειακές περιφέρειες εκτείνονται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε ολόκληρο το νομό.
  Για τους παραπάνω ελάχιστους λόγους η προσθήκη αυτή πρέπει να αποσυρθεί, άλλως να διατυπωθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η μετάθεση ανεξαρτήτως Ειρηνοδικειακής περιφέρειας, άλλως δε και κατ’ ελάχιστο να περιληφθεί και ψηφιστεί ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ επιτρέπουσα ρητώς την εντόσ ευλόγου χρόνου-μηνός ή διμήνου απο της ισχύος της την υποβολή αίτησης απο ενδιαφερόμενους Συμβ/φους για μετάθεσή τους απο την θέση που κατέχουν σε άλλη κενή θέση που υπάρχει εντός της αυτής Ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην οποία αυτοί τώρα υπηρετούν. Σημειώνω ότι σε όλες τις μέχρι τούδε τροποποιήσεις του Κωδ. Συμβ/φων, όπως με την προτεινόμενη προσθήκη επιχειρείται, περιέχεται πάντοτε μεταβατική διάταξη παρόμοιας πρόνοιας με την υπ’ εμού προτεινόμενη για την διευκόλυνση, άρση και αποφυγή απειλούμενης αδικίας για τους εν ενεργεία Συμβ/φους (ΙΔΕΤΕ σχετικώς άρθρο 28 παρ. 4 εδ. 3, άρθρο 155 δεύτερο παρ. 1 ισχύοντος Κωδ. Συμβ/φων). Η πρόνοια αυτή να μην αμεληθεί τώρα που πολλοί από εμάς τους Συμβ/φους φυτοζωούμε σε έδρες μικρών κωμοπόλεων και χωριών που πληθυσμιακά και οικονομικά δεν υπάρχουν πια και θα αποστερηθούμε με την προσθήκη του 47 παρ. 1 της υφιστάμενης δυνατότητας μετάθεσής μας σε άλλες κενές θέσεις εντός της αυτής Ειρηνοδικειακής περιφέρειας μας που υπάρχει περιθώριο επαγγελματικής επιβίωσης μας. ΕΛΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 03:17 | Σιμιακάκης Παράσχος

  Eξάλλου η ΔΕΚΑΕΤΗΣ προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου ΄΄Τροποποίηση του ν.2830/2000 ΄΄Κώδικας Συμβολαιογράφων΄΄ και άλλες διατάξεις΄΄ λήγει τον Μάιο του 2016 και πρέπει πλέον να έρθει προς ψήφιση.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 03:45 | Σιμιακάκης Παράσχος

  Στη διάταξη του άρθρου 47 παραγρ. 1 δέον να περιληφθεί και η διάταξη του άρθρου 20 του προωθούμενου σχεδίου νόμου ΄΄Τροποποίηση του ν. 2830/2000 ΄΄Κώδικας Συμβολαιογράφων΄΄ (ΦΕΚ α96) και άλλες διατάξεις΄΄: ΄΄Συμβολαιογράφος, ο οποίος μετατέθηκε κατά την τελευταία δεκαετία και η μετάθεσή του ακυρώθηκε στη συνέχεια, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,τοποθετείται κατόπιν αιτήσεώς του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη θέση που είχε μετατεθεί με την απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ως υπεράριθμος σε προσωρινή προσωποπαγή θέση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί ή θα δημιουργηθεί στην ίδια έδρα΄΄.
  Η διάταξη αυτή του άρθρου 20 είχε περιληφθεί προς αποκατάσταση της άνευ υπαιτιότητάς μου πρωτοφανούς αδικίας (ανάκληση μεταθέσεως)που υπέστην κατά το έτος 2006. Χωρίς τη διάταξη αυτή μόνη η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 47 ΄΄Μετάθεση συμβολαιογράφου επιτρέπεται από μιά ειρηνοδικειακή περιφέρεια σε άλλη΄΄ με αγνοεί και με αδικεί κατάφορα.

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 23:02 | Νομικη Ταλασλη

  Σας παρακαλω πολυ να προκηρυξετε τον διαγωνισμο των Συμβολαιογραφων εντος του 2015 γιατι υπαρχουν υποψηφιοι οι οποιοι χανουν τις εξετασεις λογω οριου ηλικιας αφου εδω και τρια χρονια δεν εγιναν διαγωνισμοι ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 42ο ετος ηλικιας θα προσφυγουν στο ΣΤΕ για να δικαιωθουν; Περιμενω την απαντηση σας ευχαριστω πολυ

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 12:05 | ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ

  Η προτίμηση διορισμού σε κενή θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέρειας, έστω και μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εν γνώσει δηλαδή βαθμολογίας, δεν αποκλείει πάλι την πιθανότητα να διοριστούν υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία και να μείνουν αδιόριστοι υποψήφιοι με καλύτερη επίδοση, επειδή ακριβώς θα δηλώνουν πάλι μια προτίμηση.
  Επιβάλλεται η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 2 κενών θέσεων .
  Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» καταργείται.
  Επομένως μήπως τελικά η αίτηση προτίμησης για τον διορισμό σε κενή έδρα συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέρειας δε συνεπάγεται την επιλογή μίας και μόνο έδρας αλλά περισσότερων ;
  Χρειάζεται διευκρίνηση και διόρθωση στο σημείο αυτό , αλλιώς θα έχουμε πάλι αντισυνταγματικότητα του διαγωνισμού.

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 09:49 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Οι περισσότεροι υπόψηφιοι Συμβολαιογράφοι αναγκάζονταν μέχρι πρότινος να δηλώνουν μια μόνο θέση προτίμησης για την άσκηση των καθηκόντων τους..Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς Συμβολαιογράφους να βρίσκονται και να δραστηριοποιούνται μακριά απο τον τόπο συμφερόντων τους και συνήθως να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες..Επίσης στον έως τώρα Κώδικα Συμβολαιογράφων δεν προβλεπόταν ρητά η απαγόρευση μετάθεσης εντός της ίδιας Ειρηονιδικειακής περιφέρειας, παρά μόνο συνάγονταν απο τα συμφραζόμενα..Τώρα πια ορίζεται ρητά,χωρίς παρόλαυτα να μπορεί να εξηγηθεί με κάποιο τρόπο ο περιορισμός αυτός.Το ότι μπορεί να βρίσκεται ένας Συμβολαιογράφος εντός της ίδιας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας, αλλά να δραστηριοποιείται σε ένα χωριό π.χ., δε σημαίνει ότι έχει τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης με έναν Συμβολαιογράφο που δραστηριοποιείται στο κέντρο της αυτής Ειρηνοδικιακής περιφέρειας..Γιατί να μη μπορεί να μετατεθεί και αυτός απεριόριστα δηλαδή?Και επιτέλους ας γίνει σαφές το σύστημα εισαγωγής για να μη ταλαιπωρούνται άσκοπα συνάδελφοι που μπροστά στην επιθυμία να γίνουν Συμβολαιογράφοι και λόγω της δυσκολίας του συστήματος εισαγωγής με τη δυνατότητα επιλογής μιας θέσης και μόνο, βρέθηκαν αλλού ‘ντ ‘ αλλού και εγκλωβίστηκαν σε μια θέση που μπορεί να μη τους ικανοποιεί.

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 00:42 | Νομικη Ταλασλη

  Στην ερωτηση της Βουλευτου κ Χριστινας Ταχιαου σχετικα με τον διαγωνισμο των Συμβολαιογραφων ο κ Υπουργος απηντησε στις 2-4-2015 αρ πρωτ 61 οτι θα κινηθει το συντομοτερο η προκηρυξη διαγωνισμου Συμβολαιογραφων ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 σας ΕΡΩΤΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2015 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 42 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ;συμφωνα με την κ Βουλευτη παρατηρουνται ανευ προηγουμενου ατασθαλιες σχετικες προς τον χρονο προκηρυξης του εν λογω διαγωνισμου ΓΙΑΤΙ χανουμε προθεσμια λογω ηλικιας ο διαγωνισμος ειναι αυτοχρηματοδοτουμενος απο τους υποψηφιους και δεν επιβαρυνει τον κρατικο προυπολογισμο ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015 0 διαγωνισμος για να λαβει μερος και η κορη μου Σας ευχαριστω πολυ κα αναμενω την θετικη απαντηση σας Με τιμη ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΛΑΣΛΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ

 • 14 Νοεμβρίου 2015, 19:48 | Ελενη

  Το σωστο ειναι να παρεχεται η δυνατοτητα στους υποψηφίους να δηλώνουν όσες κενές θέσεις συμβολαιογράφων επιθυμούν να διοριστούν με σ ε ι ρ ά π ρ ο τ ί μ η σ η ς σε οποιαδήποτε Ειρηνοδικειακη Περιφέρεια, οπως οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων και να διορίζονται αναλογα με την βαθμολογία τους.

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 13:52 | ΜΑΡΙΑ

  Άσκηση των καθηκόντων των συμβολαιογράφων χωρίς τοπικούς περιορισμούς … Αυτό δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση;

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 07:23 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης

  Χωρίς να είμαι δικηγόρος, καθώς άλλο σπούδασα, μήπως πρέπει να σκεφθείτε καί την τηλεργασίαν μέσω skype, ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, ιστοσελίδων, ιστολογίων, τηλεδίκες υπό την έννοιαν δικαστηρίων μέσω skype κ.λ.π. καί όχι την διά ζώσης δικηγορίαν; Μήπως τελικώς θα πρέπει να έλθετε στην τεχνολογικήν εξέγερσιν;

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 14:51 | Τερζίδης Χρήστος, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης

  Στο προηγούμενο σχόλιό μου εκ παραδρομής δεν ανέγραψα την απόφαση στην οποία αναφέρομαι. Πρόκειται για την με αριθμό 959/2015 απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με τον διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων.

  Χρήστος Τερζίδης
  Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού
  Συλλόγου Εφετείου Θράκης

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 12:56 | Τερζίδης Χρήστος, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:
  Ως γνωστόν υφίστανται θέσεις συμβολαιογράφων σε διαφορετικές έδρες της αυτής Ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Επίσης στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2830/2000 ορίζεται ότι: «Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν μεταβάλλεται η έδρα του Συμβολαιογράφου αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογράφου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 110/2012 (Α` 193) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευόμενων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα.». Αυτό πρακτικά και ουσιαστικά σημαίνει ότι όσον αφορά στην έδρα και κυρίως στην χωρική αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων υφίστανται διαφορετικές περιφέρειες στις περιπτώσεις συγχώνευσης Ειρηνοδικείων της Χώρας με το π.δ. 110/2012. Ο νομοθέτης δηλαδή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και όρισε ότι η κατάργηση και συγχώνευση των Ειρηνοδικείων, που έγινε με το π.δ. 110/2012 έγινε για συγκεκριμένους δημοσιονομικούς και οργανωτικούς λόγους και δεν είχε σκοπό να μεταβάλλει την υπηρεσιακή κατάσταση των συμβολαιογράφων, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν την παραπάνω κατάργηση. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά άδικη και δεν εξυπηρετεί καμιά σκοπιμότητα η διάταξη, που ορίζει την δυνατότητα μετάθεσης συμβολαιογράφου μόνο από μια (κατ’ όνομα και όχι στην ουσία άσκησης καθηκόντων) ειρηνοδικειακή περιφέρεια σε άλλη.
  Προτείνω η διάταξη του εδαφίου, που προστίθεται στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 να διαμορφωθεί ως εξής: «Μετάθεση συμβολαιογράφου επιτρέπεται από μία έδρα της αυτής ή άλλης ειρηνοδικειακής περιφέρειας σε άλλη».
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή:
  «Μετάθεση συμβολαιογράφου επιτρέπεται από μία ειρηνοδικειακή περιφέρεια σε άλλη, όπως αυτές (ειρηνοδικειακές περιφέρειες) ήταν διαμορφωμένες πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 110/2012».

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ¬ΔΙΟΥ:
  Η διάταξη, που θα θεσπιστεί πρέπει να αντιμετωπίσει τα εξής ζητήματα: α) Να προσαρμόσει τα σχετικά άρθρα του Κώδικα συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δείχνει η απόφαση. β) Με μεταβατική διάταξη να φροντίσει για την τύχη των διορισθέντων συμβολαιογράφων κατόπιν του συγκεκριμένου διαγωνισμού, οι οποίοι θα εκτοπιστούν από τον διορισμό των δικαιωθέντων με την απόφαση.
  Κατά την άποψή μου η προτεινόμενη διάταξη δεν επιλύει το πρόβλημα, αφού και πάλι περιορίζει τους επιτυχόντες υποψηφίους να επιλέξουν μία και μόνο έδρα, οπότε αν την συγκεκριμένη έδρα την επιλέξει κάποιος με υψηλότερη βαθμολογία και πάλι θα μείνουν εκτός διορισμού και συνεπώς σε άλλες ειρηνοδικειακές περιφέρειες και πάλι θα διοριστούν επιτυχόντες υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία από αυτούς, λόγω του τυχαίου γεγονότος ότι την συγκεκριμένη έδρα δεν την επέλεξαν υποψήφιοι με μεγαλύτερη βαθμολογία. Η συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ απαιτεί την παροχή δυνατότητας στους υποψηφίους να δηλώνουν όσες κενές θέσεις συμβολαιογράφων επιθυμούν να διοριστούν με σειρά προτίμησης, με ένα σύστημα ανάλογο με τα μηχανογραφικά δελτία, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.
  Συνεπώς η προτεινόμενη διάταξη πρέπει κατά την άποψή μου να διαμορφωθεί ως εξής
  «Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο με δέκα (10) μονάδες σε κάθε μάθημα. Οι ανωτέρω υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τον διορισμό τους σε κενές έδρες συμβολαιογράφων ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέ¬ρειας και διορίζονται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη βαθμολογία τους και κατά την σειρά προτίμησης έδρας που θα δηλώσουν».
  Παράλληλα θα πρέπει να προστεθεί μεταβατική διάταξη στον Κώδικα με το εξής περιεχόμενο:
  «Οι διορισθέντες σε θέση συμβολαιογράφου κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό, των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται συνεπεία δικαστικών αποφάσεων για λόγο, που δεν οφείλεται στους ίδιους ή σε έλλειψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην θέση, που διορίσθηκαν, καταλαμβάνοντας σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητας τις κενές θέσεις, που κενώνονται».
  Ίσως θα πρέπει στην παραπάνω μεταβατική διάταξη να υπάρξει αναφορά για την τύχη του αρχείου, που ανέλαβαν οι ανωτέρω διορισθέντες, τον οποίων ακυρώνεται ο διορισμός και παραμένουν στις θέσεις τους ως υπεράριθμοι. Οι επιλογές είναι δύο: «ενώ το αρχείο, που τυχόν είχαν αναλάβει με τον ακυρωθέντα διορισμό τους παραμένει στους ιδίους» ή «ενώ το αρχείο, που τυχόν είχαν αναλάβει με τον ακυρωθέντα διορισμό τους παραδίδεται στους νεοδιοριζόμενους στις συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν της δικαστικής αποφάσεως».

  Χρήστος Τερζίδης
  Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού
  Συλλόγου Εφετείου Θράκης

 • 11 Νοεμβρίου 2015, 22:11 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2830/2000 , ωστε να μη αποτελεί ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ η ασκηση επί δυο χρόνια του επαγγέλματος του δικηγόρου. Ισως κάποτε να υπήρχε η σκεψη οτι ασκώντας δικηγορία θα αποκτούσε κάποια εμπειρια,σημερα ομως λογω του υπερπληθυσμου των δικηγορων και της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει αντικείμενο δουλειάς για τους νέους δικηγόρους . Η διάταξη αυτή εμποδίζει τους νέους δικηγόρους κατω της 2ετίας να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

 • Θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά στο νόμο η δημοσίευση στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου των κενών προς μετάθεση θέσεων, των υποψηφίων προς μετάθεση συμβολαιογράφων και η τελική πλήρωση των θέσεων

 • Σε ότι αφορά τις μεταθέσεις καλό θα ήταν να υπάρχει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζει ο νόμος, ένας δημοσιευμένος κατάλογος με τις κενές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν με μετάθεση σε κάθε περιφέρεια και τους συμβολαιογράφους που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση

 • 11 Νοεμβρίου 2015, 15:27 | ΑΛΕΞΗΣ

  Επιτρέψτε ή τουλάχιστον δώστε προτεραιότητα στις ελεύθερες μεταθέσεις των συμβολαιογράφων να πάμε στον τόπο συμφερόντων μας. Φυτοζωούμε..

 • 10 Νοεμβρίου 2015, 19:01 | Κατερίνα

  Σύμφωνα με την κατωτέρω απόφαση του ΣτΕ δεν θα ήταν λογικό να τροποποιηθεί το άρθρο 25 παρ. 3 του Κωδικα Συμβολαιογράφων?

  ΣτΕ.Ολ 959/2015
  Συμβολαιογράφοι – Διαγωνισμός συμβολαιογράφων – Αρχή ισότητας – Αρχή αξιοκρατίας – Περιορισμός προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

  Κρίθηκε ότι ο περιορισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων να εκφράσουν την προτίμησή τους για μια μόνον ειρηνοδικειακή περιφέρεια εφετείου της χώρας, που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 11 του ν. 2993/2002, αντίκεινται στην αρχή της αξιοκρατίας και στην κατά το άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος ελευθερία προσβάσεως στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου προσώπων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα. Τούτο δε, διότι ο περιορισμός αυτός επιτρέπει τον διορισμό υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που λαμβάνουν άλλοι συνυποψήφιοί τους, οι οποίοι, αν και διαγωνίζονται στα ίδια μαθήματα και επιτυγχάνουν καλύτερη επίδοση, παραμένουν αδιόριστοι, εξαιτίας του τυχαίου γεγονότος ότι εδήλωσαν, υποχρεούμενοι από τον νόμο, προτίμηση διορισμού σε ειρηνοδικειακή περιφέρεια εφετείου της χώρας για την οποία, κατόπιν της εκδόσεως των αποτελεσμάτων, αποδεικνύεται ότι απαιτείται υψηλότερη από την επιτευχθείσα βαθμολογία.