Άρθρο 18: Λειτουργία

1. Το Συμβούλιο εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του επιστημονικά και διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήματος τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.
4. Το Συμβούλιο λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  • 16 Νοεμβρίου 2015, 17:38 | Augusto

    https://youtu.be/ZYaxh2375iU

    Έχουν περάσει τουλάχιστον επτά χρόνια απ’ το παραπάνω ρεπορτάζ του BBC. Σχετικά με τις υποσχέσεις της Ελληνικής Πολιτείας («Greece’s Justice Ministry has promised to examine the possibility of giving gay couples the same rights as heterosexuals», γράφει η περιγραφή του βίντεο, το 2008) ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Επτά χρόνια αργότερα, πολλές καταδίκες απ’ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πολλές υποσχέσεις, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάρουμε ένα Σύμφωνο Συμβίωσης (όχι δηλαδή τα ίδια δικαιώματα, αφού ο πολιτικός γάμος δεν είναι καν στην ατζέντα) και θα πούμε κι ευχαριστώ. Και, ως κερασάκι στην τούρτα, παρά τον αντιρατσιστικό νόμο, θα έχουμε μερικές αποφάσεις δικαστηρίου που δεν θα προστατεύουν τους αδύναμους, επειδή «αυτοί προκαλούν» κι επειδή «έχουν τη μύγα και μυγιάζονται»…

  • 15 Νοεμβρίου 2015, 16:13 | Θεοφόρος

    ΟΧΙ