Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 3772/2009

1) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 3772/2009 η φράση «στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται ως εξής:
«στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό»
2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Νόμου 3772/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστημάτων, η λειτουργία τυχόν παραρτημάτων για γυναίκες και νεαρούς κρατουμένους, η σύνδεση με συγκεκριμένο νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., τα θέματα εντάξεως και της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 • Το παραπάνω σχόλιο κατατέθηκε εκ μέρους του:

  Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος).

 • Μετά το Άρθρο 44, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6, που αφορά τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Σ.Κ., εφεξής), προτείνουμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις που αποτελούν συνεισφορά για ένα σωφρονιστικό σύστημα, που θα λύνει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς κρατούμενοι/ες στις ελληνικές φυλακές.

  Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

  1. Προσθήκη Άρθρου 45 που τροποποιεί το Άρθρο 3, παράγραφος 1, του Σ.Κ., με τη προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, δηλαδή:

  «Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται….», πρέπει να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και (κυρίως) η ταυτότητα φύλου.

  2. Προσθήκη Άρθρου 46, που τροποποιεί το Άρθρο 3, παράγραφος 2, του Σ.Κ., με την ακόλουθη διατύπωση που προσθέτει το σύμφωνο συμβίωσης καθώς και σεβασμό της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου:

  «Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από την νομική ή πραγματική κατάστασή τους, όπως υπόδικων και κατάδικων, εγγάμων και αγάμων ή των εχόντων υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ασθενών η κατάσταση υγείας των οποίων προκύπτει από βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, ανηλίκων και ενηλίκων, ανδρών γυναικών και ανεξαρτήτως φύλου και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, ατόμων με αναπηρίες ή από τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ατόμων ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου τους, κρατουμένων που είναι γονείς (ιδίως ανήλικων τέκνων), αλλοδαπών, κρατουμένων με επαγγελματικές δραστηριότητες, εφόσον γίνεται υπέρ του/της κρατουμένου και για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται.»

  3. Προσθήκη Άρθρου 47, που τροποποιεί το Άρθρο 11, του Δευτέρου Κεφαλαίου του Σ.Κ (Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων). Θεωρούμε ότι πρέπει ως πραγματική κατάσταση να προστεθούν η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, ενώ ανάμεσα στο δίπολο άντρας και γυναίκα πρέπει να προστεθούν τα τρανς και ίντερσεξ άτομα. Συγκεκριμένα προτείνουμε να αλλάξει ως εξής:

  «Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως το φύλο και την ταυτότητα και έκφραση φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, και την κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και, βάσει αυτής οι κρατούμενοι διακρίνονται σε άντρες, γυναίκες, τρανς ή ίντερσεξ άτομα, νεαρούς ενήλικες…»

  4. Προσθήκη Άρθρου 48, στο Άρθρο 13, του Σ.Κ. Προτείνουμε να προστεθεί άρθρο ανάμεσα στα 2 και 3 για τα κρατούμενα άτομα που είναι τρανς ή ίντρεσεξ. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου άρθρου:

  «3. Τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα που είναι κρατούμενα και βρίσκονται στην διαδικασία φυλομεταβάσης – επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, παρακολουθούνται αν το ζητήσουν μετά από αίτημά τους από σχετικό γιατρό ενδοκρινολόγο καθώς και ψυχολόγο και μεταφέρονται σε κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.»

  5. Προσθήκη Άρθρου 49, που τροποποιεί το Άρθρο 23 (Διαδικασία εισαγωγής). Προτείνουμε κατά τη διαδικασία εισαγωγής για τα τρανς και ίντερσεξ άτομα, να καταγράφονται με το επιθυμητό κατά αυτά όνομα που να αντιστοιχεί με το κοινωνικό τους φύλο. Συγκεκριμένα μετά το 2. προτείνουμε να προστεθεί το εξής:

  «Τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα, καταγράφονται εκτός του ονόματος που καταγράφηκαν κατά τη γέννηση, και με το όνομα που τα ίδια επιθυμούν ώστε τα στοιχεία καταγραφής να βρίσκονται σε συμφωνία με το επιθυμητό τους φύλο. Περαιτέρω προσφωνούνται από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους με το όνομα αυτό και απαγορεύεται ρητά κάθε διάκριση ή ηθική απομείωση της προσωπικότητάς τους με βάση την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου τους, τόσο από τους υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, όσο και από τους συγκρατούμενούς τους».

  Προτείνουμε, ακόμη, να αναφέρεται ότι αν ο/η κρατούμενος/η είναι τρανςή ίντερσεξ άτομο, η έρευνα να διενεργείται από άτομο που να είναι του ιδίου κοινωνικού και όχι βιολογικού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

  «… Η έρευνα διενεργείται από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους του ιδίου φύλου με τον κρατούμενο και στην περίπτωση που ο κρατούμενος είναι τρανς ή ίντρεσεξ άτομο από ιδίου κοινωνικού φύλου».

  6. Προσθήκη Άρθρου 50, που τροποποιεί Άρθρο 27 του Σ.Κ. (Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Επί της ιατροφαρμακευτική περίθαλψης, προτείνουμε να υπάρξει προσθήκη μέριμνας για τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε ανάμεσα στο 3 και το 4 την προσθήκη του άρθρου ή πεδίου:

  «Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία φυλομετάβασης και επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, με την παρακολούθηση από ειδικούς επισκέπτες ιατρούς όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα».

  7. Προσθήκη Άρθρου 51, που τροποποιεί το Άρθρο 35 του Σ.Κ., Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση). Επί της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προτείνουμε να γίνει προσθήκη μέριμνας για τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα, καθώς λόγω του αποκλεισμού τους λόγω των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής ενθάρρυνση ώστε να έχουν με ισότιμο τρόπο παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου μεταξύ του 4 και του 5:

  «Επίσης ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των τρανς και ίντερσεξ ατόμων».

  8. Προσθήκη Άρθρου 52, που τροποποιεί το Άρθρο 40 του Σ.Κ., 1 (Καθορισμός εργασίας και απασχόλισης). Θεωρούμε ότι εκτός της ειδικής μέριμνας για τις γυναίκες πρέπει να υπάρχει και μέριμνα για τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα. Συγκεκριμένα στο τέλος του άρθρου προτείνουμε την εξής αλλαγή:

  «… με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες, τα τρανς και τα ίντερσεξ άτομα».

  9. Προσθήκη Άρθρου 53, που τροποποιεί το Άρθρο 68, 2. Το ε) περί προσβολής της γενετησίας ελευθερίας πρέπει να αλλάξει σε σεξουαλική ελευθερία.

  10. Προσθήκη Άρθρου 54, που τροποποιεί το Άρθρο 74, 1., (Μεταγωγή για λόγους υγείας). Επί του συγκεκριμένου άρθρου προτείνουμε την προσθήκη:

  «γ) Σε περιπτώσεις τρανς και ίντρεσεξ ατόμων που βρίσκονται στην διαδικασία προγράμματος για την διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύλου τους ή άλλων διαδικασιών που σχετίζονται με την φυλομετάβαση μετά από σχετικό αίτημα του ατόμου γίνεται μεταγωγή σε αρμόδιο θεραπευτήριο».

  11. Προσθήκη Άρθρου 55, που τροποποιεί το Άρθρο 80, 2., (Μέριμνα της πολιτείας για τους απολυόμενους). Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μία σαφής αναφορά, λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που υφίστανται, για τα τρανς και ίντρεσεξ άτομα ως προς τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την εξεύρεση εργασίας (πιθανόν ομοίως παρόμοια διατύπωση πρέπει να υπάρξει και για άλλες αποκλεισμένες ομάδες, πχ Ρομά, ΑμΕΑ κ.α.). Προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου την προσθήκη της φράσης:

  «Ειδική μέριμνα και ενθάρρυνση δίνεται στα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα, με την μέριμνα του ΟΑΕΔ για την ενημέρωση και τα προγράμματα επαγ