Άρθρο 28:

Στο άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Αν η παρεμπόδιση της λειτουργίας της κοινόχρηστης εγκατάστασης δεν ήταν σημαντική, ιδίως εφόσον δεν ήταν μεγάλης διάρκειας ή έκτασης, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών».

  • 13 Νοεμβρίου 2015, 06:22 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης

    Ερώτηση: Τί θα πει «κοινόχρηστη εγκατάσταση»; Αυτό είναι ασαφές καί θα πρέπει να γίνει «κοινωφελούς εγκατάστασης». Επί τέλους, δεν είναι δυνατόν εγώ εκ γενετής ων επιληπτικός, να μη βγαίνω έξωθεν της οικίας μου, διότι ο χριστιανός ορθόδοξος ιερέας της καλουμένης Ζωοδόχου Πηγής του δήμου Δάφνης-Υμηττού, επί τριακοσίων εξήκοντα πέντε(365) ή τριακοσίων εξήκοντα έξι(366) ημέρών επί των δισέκτων ετών, καθημερινώς θορυβεί με τις κωδωνοκρουσίες του κατά τις ώρες 07:30΄-15:30΄ καί 17:30΄-22:30΄ καί τις Κυριακές, ημέρες Ηλίου, τις ώρες 07:00΄-15:00΄
    καί 17:00΄-22:00΄ ανά ημίωρον με το «δωδεκαδικόν» σύστημα καί άρα σνολικώς τις θορυβεί κατά εκατόν ένδεκα(111) φορές τις καθημερινές καί τις Κυριακές, ημέρες ηλίου κτυπούν εκατόν είκοσιν(120) φορές(!!!!).
    Εάν υποθετικώς υποογίσουμε ως πεντήκοντα δύο(52) τις Κυριακές, ημέρες Ηλίου, τότε προφανώς 52 Χ 120 = 6.240 κωδωνοκρουσίες καί αν υπολογίσουμε καί τις λοιπές ημέρες 313 Χ 111 = 34.743 κωδωνοκρουσίες. Δηλαδή συνολικώς ετησίως, 34.743+6.240=40.983 κωδωνοκρουσίες ετησίως επί έτους τριακοσίων εξήκοντα πέντε(365) ημερών(!!!!). Εάν υπάρξει μάλιστα δίσεκτον έτος, όπως το επόμενον, τότε προστιθεμένων άλλων εκατόν είκοσιν κωδωνοκρουσιών, επειδή έχει μίαν πρόσθετον Κυριακήν, την 31ην Δεκεμβρίου, άρα 40.983+120=41.103 κωδωνοκρουσίες το επόμενον έτος των 50db+(!!!!) επί καθημερινής βάσεως(!!!!) απεχούσης της επιμάχου εκκλησίας εκ της οικίας μου 1.000-1.500 μέτρα. Έφθασα, επιληπτικός ων, ώστε να κάνω εισαγγελικήν παραγγελίαν, αλλ’ ο ιερέας ηρνήθη να τηρήσει την υφισταμένη νομοθεσίαν καί τώρα συντάσσω διεξοδικήν μηνυτήριον αναφοράν εναντίον του. Άρα, τί άλλο μένει επί τέλους; Άρχισα ήδη να σκέπτομαι τα πλέον απίθανα. Σκεφθείτε ότι έφθασα στο σημείο της αγγελίας πωλήσεως της οικίας μου με όρον «τιμήν συζητήσιμον» χάριν φυγής μου, αδιαφορών επί της υγείας μου, διότι δεν αντέχω άλλον αλλά δυστυχώς δεν ηυρέθη αγοραστής. Εάν ήμουν κάποιος πλούσιος καί ισχυρός, δεν σκεφθόμουν τέτοιαν επιλογήν, αλλά θα πλήρωνα μίαν ομάδα τρομοκρατών περί ανατινάξεως των μεγαφώνων, επί του καμπαναριού, εν ώρα κοινής ησυχίας, μέσω ελεγχομένης εκρήξεως, διατηρουμένου του λοιπού ιερού ακεραίου, διότι θέλω να δείξω επί του προκειμένου ότι δεν ωθούμαι από κάποιο μίσος αλλά εκ της οργής μου λόγω της ασυδοσίας. Πλήν όμως δυστυχώς δεν έχω τα χρήματα καί τις απαραίτητες γνωριμίες περί τούτου. Άρα, κατανοείτε την οργήν μου, όταν αναγιγνώσκω την έκφρασιν «κοινοχρήστων» αντί «κοινωφελών» εγκαταστάσεων. Επί τέλους, άλλον η ΔΕΗ καί η ΕΥΔΑΠ καί άλλον οι μιναρέδες καί τα καμπαναριά. Έτερον εκάτερον.-