Άρθρο 50:

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την κάλυψη κενών θέσεων ειδικών Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων».
2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 13 Ν. 2993/2002 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου καταργείται.
3. Η περίπτωση δ) της αναριθμημένης παραγράφου 4 του άρθρου 13 Ν. 2993/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής και βαθμό Α΄, Β΄ ή Γ΄ υπαλλήλου έμμισθου υποθηκοφυλακείου»

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 17:38 | Augusto

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ ΈΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΓΟΝΕΙΣ.
  ΜΙΛΆΜΕ ΓΙΑ ΑΓΆΠΗ ΕΙΣΠΡΆΤΤΟΥΜΕ ΜΙΣΟΣ,
  ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΠΡΆΤΤΟΥΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 18:29 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η εν λόγω διάταξη αφορά στη διενέργεια του διαγωνισμού για την κάλυψη κενών θέσεων αμίσθων υποθηκοφυλάκων που εισήχθη με την τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2993/2002. H τελευταία αυτή διάταξη αποτέλεσε θετικότατη εξέλιξη το 2002, καθώς επέτρεψε την είσοδο στον κλάδο νέων νομικών αποδεδειγμένων γνώσεων και κατάρτισης, κατά τα ήδη ισχύοντα για την επιλογή συμβολαιογράφων. Είναι, επίσης, γνωστό ότι από ο σχετικός διαγωνισμός έλαβε χώρα για τελευταία φορά το 2009 και έκτοτε, έξι χρόνια μετά, σε κάθε θέση αμίσθου υποθηκοφύλακα που χηρεύει αναλαμβάνει συμβολαιογράφος, με τις «χηρευμένες» θέσεις να ανέρχονται πλέον σε αρκετές δεκάδες (άνω των 50) ανά την χώρα και σε σημαντικότατες περιφέρειες και πρωτεύουσες νομών.
  Είναι σαφής ο λόγος κατάργησης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 13 Ν. 2993/2002, που όριζε ότι «Οι κενές θέσεις των ειδικών αμίσθων υποθηκοφυλάκων καλύπτονται με διαγωνισμό». Ήδη με το προτεινόμενο άρθρο 48 του προσχεδίου, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι κενές θέσεις των ειδικών αμίσθων υποθηκοφυλάκων θα καλύπτονται πλέον και δια νόμου με ανάθεση στον αρχαιότερο συμβολαιογράφο της περιοχής και μάλιστα χωρίς χρονικό όριο! Η θα καλύπτονται με εκ περιτροπής ανάθεση σε όλους τους συμβολαιογράφους της περιοχής.
  Συνεπώς, μιλούμε πλέον για καταργημένη de facto διαδικασία διαγωνισμού, η διατήρηση δε αυτής ως νομοθετική πρόβλεψη μάλλον υποκριτική φαντάζει παρά ουσιαστική. Και τούτο καθώς με τη προτεινόμενη δε διάταξη του άρθρου 50, δεν προκύπτει πρόθεση διενέργειας αυτού, αλλά τροποποιείται η ισχύουσα διάταξη, ώστε από τη συνεχιζόμενη μη προκήρυξη διαγωνισμού να μη στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας προσβλητή δικαστικά, αφού θεσπίζεται πλέον μεγάλη διακριτική ευχέρεια τόσο ως προς τον χρόνο προκήρυξης όσο και ως προς τις θέσεις προς κάλυψη.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 15:55 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΠΑΣΧΑΛΙΑ

  Είμαι μια γνήσια ελληνίδα μάνα και θέλω να πω όχι στο σύμφωνα συμβίωσης