Άρθρο 17 – Η Αναδοχή ως μέτρο που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής

1. Τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο ισχύουν και στις περιπτώσεις των αναδοχών που επιβάλλονται από τα Δικαστήρια Ανηλίκων κατά τα άρ. 122 παρ.1 στοιχ. γ και 123 παρ. 1 στοιχ. α του ΠΚ, στις περιπτώσεις αποχής από την ποινική δίωξη ανηλίκου με εισαγγελική διάταξη κατ’ άρ. 45 Α παρ. 2 ΚΠΔ, στην περίπτωση της επιβολής της αναδοχής ως περιοριστικού όρου κατ’ άρ.282 παρ. 2 εδάφιο β. ΚΠΔ με διάταξη ανακριτή, καθώς και στην περίπτωση του άρ. 8 Π.Δ. 49/1979. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδιος φορέας για την έρευνα του κατάλληλου ανάδοχου γονέα και για την εποπτεία της αναδοχής είναι οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

2. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής τηρούν τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και ενημερώνουν τα σχετικά Εθνικά Μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του άρ. 7 του παρόντος καταχωρείται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 στοιχ. και ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την αναδοχή ως αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο (σύμφωνα με τα άρθρα 122 ή 123 ΠΚ), ή της διάταξης ανακριτή που επιβάλλει την αναδοχή ως περιοριστικό όρο (άρθρο 282 παρ. 2 εδάφιο β ΚΠΔ), ή της εισαγγελικής διάταξης που επιβάλλει την αναδοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 45 A παρ. 2 ΚΠΔ, ή της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θέτει τον ανήλικο υπό διοικητική επιμέλεια, κατ’ άρ. 8 Π.Δ. 49/1979.

3. Όταν οι ανήλικοι, οι οποίοι τοποθετούνται υπό τη φροντίδα αναδόχου γονέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι παιδιά με αναπηρία, ή με έντονα ψυχιατρικά προβλήματα, ή παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον μετά από δικαστική απόφαση ή εισαγγελική εντολή, λόγω κακοποίησης, ο ανάδοχος γονέας τους θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα και αυξημένες δεξιότητες, αντίστοιχες των ανωτέρω αναγκών του παιδιού, τις οποίες έχει αποκτήσει είτε εκ του επαγγέλματός του, είτε μετά από κατάλληλη εκπαίδευση για το σκοπό αυτό. Η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής παρέχει σ’ αυτόν διαρκή και εξειδικευμένη υποστήριξη. Ο ανάδοχος γονέας προσφέρει τις ανωτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες προς το παιδί βάσει συγκεκριμένου θεραπευτικού σχεδίου που έχει προταθεί από τον ανωτέρω φορέα εποπτείας.

4. Στις περιπτώσεις που για την αναδοχή απαιτείται δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του ΑΚ, ο ανήλικος τοποθετείται στην ανάδοχη οικογένεια που έχει κριθεί κατάλληλη με σχετική απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων, μέχρις ότου εκδοθεί η δικαστική απόφαση.

5. Ο ανάδοχος γονέας που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου χωρίς οικονομική ενίσχυση μπορεί με δήλωσή του να παραιτηθεί από αυτήν.

6. Η αναδοχή του παρόντος άρθρου αίρεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Π.Δ. 49/1979 που ισχύουν και για τα λοιπά αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

7. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή του μέτρου της αναδοχής από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων επιμόρφωσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων.

  • Η παράγραφος 5 πρέπει να βγει.Το επίδομα αναδοχής είναι για τα έξοδα του παιδιού, αν ο ανάδοχος έχει καλή οικονομική κατάσταση ας ενισχύσει τις δεξιότητες του παιδιού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παιδιά με ιδιαίτερη συμπεριφορά και δυσκολίες προσαρμογής κλπ.

  • 3 Δεκεμβρίου 2017, 21:41 | Αγγελική A. Λάβδα

    ΘΑ πρέπει να γίνεται προσωρινή αναδοχή ενηλίκου ΑΜΕΑ ως την τελική απόφαση για ν αναλάβει αυτή η οικογένεια την δικαστική συμπαράσταση, σε περίπτωση που στο Κ.Α.Α.Π.όπου φιλοξενείται δεν λαμβάνει ιατρική και οδοντιατρική θεραπεία, ούτε εργοθεραπεία,λογοθεραπεία και σε περίπτωση τυφλού ή κωφού και βαρυκόου φιλοξενούμενου ούτε διδασκαλία γραφής Μπράιγ και αντίστοιχα γραφής και νοηματικής γλώσσας