Άρθρο 10 – Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση

1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1655 του ΑΚ και τηρουμένων και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ΑΚ, να τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, σε ανάδοχους γονείς, κατά προτίμηση συγγενείς, καταρτίζοντας μαζί τους ,εγγράφως τη σχετική σύμβαση. Εάν τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με το άρ. 13 του παρόντος, για εξεύρεση της κατάλληλης οικογένειας.
2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα από νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί επίτροπος του κατά το άρθρο 1600 του ΑΚ συνάπτεται μεταξύ του επιτρόπου, όπως αυτός κατά περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα και των ανάδοχων γονέων σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος γονέας αναλαμβάνει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΑΚ και τον παρόντα νόμο. Στη σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως, γίνεται μνεία ότι ο ανάδοχος γονέας έλαβε γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του ΑΚ και του παρόντος και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών και τις από αυτά απορρέουσες δεσμεύσεις.
3.Προϋπόθεση για την έγκυρη σύναψη της σύμβασης των παρ. 1 και 2 είναι η εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρ.7 εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών του αρ. 7.
4. Για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών του αρ. 7 , η κοινωνική υπηρεσία του αρμόδιου φορέα εποπτείας, καταρτίζει έκθεση πιστοποίησης καταλληλότητας ύστερα από έλεγχο των στοιχείων της προσωπικότητας, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, να γίνει ανάδοχος γονέας του συγκεκριμένου παιδιού, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
α. Βεβαίωση εγγραφής του υποψήφιου αναδόχου γονέα στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6.
β. Καταγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3 του αρ. 7.
γ. Βεβαίωση εγγραφής του υποψήφιου προς αναδοχή παιδιού στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

 • Τοποθέτηση παιδιών για Σαββατοκύριακα, εορτές και διακοπές καλοκαιριού σε οικογένειες δεν είναι αναδοχή. Αρκετές δομές το θεωρούν μεταβατική περίοδο προσαρμογής, είναι κάκιστη πρακτική εις βάρος του παιδιού και των υποψηφίων αναδόχων.

  Σημασία μεγάλη έχει η προετοιμασία του παιδιού για την μετάβαση σε άλλο περιβάλλον και η συνεχής εποπτεία και στήριξη της οικογένειας και παιδιού.

 • Συμφωνώ απόλυτα με Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 • Στην παράγραφο 1 πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική συνδρομή και εποπτεία της συμβατικής αναδοχής από αρμόδιο κοινωνικό φορέα, ανεξαρτήτως αν το κρίνουν σκόπιμο οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος και ανεξαρτήτως αν οι ως άνω έχουν εντοπίσει μόνοι τους ή όχι κατάλληλη ανάδοχη οικογένεια, όπως προβλέπεται και για τη δικαστική αναδοχή του άρθ. 11 παρ.2. Επιπλέον, πρέπει να προστεθεί υποχρέωση δικαστικής άδειας προκειμένου να συναφθεί συμβατική αναδοχή.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 11:03 | Τέγος Φώτης

  Ποιος θα κάνει το ταίριασμα Υ.Α.Γ και παιδιού.
  Δεν θα ήταν προτιμότερο να συσταθεί επιτροπή από τον φορέα που έκανε την απομάκρυση και γνωρίζει το παιδί, τον φορέα που έχει το μητρώο και γνωρίζει τους Υ.Α.Γ. και τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση;
  Πότε θα υπάρξει επιμόρφωση των εισαγγελικών λειτουργών σε θέματα αναδοχής;

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 14:49 | Ελένη Γεώργαρου

  Εχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα σχετικά με την ερμηνεία της διάταξης αυτής σχετικά με την κατάρτιση της σύμβασης αναδοχής από επίτροπο και για το εάν απαιτείται επιπλέον άδεια του δικαστηρίου για την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου σε τρίτο. Δεδομένου ότι πλέον έχουν λάβει χώρα πολλά περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων αλλά και για την γενικότερη διασφάλιση της διαφάνειας του θεσμού αλλά κυρίως την προστασία του παιδιού που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια, θα πρέπει ρητά να ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανάθεσης της πραγματικής φροντίδας ανηλίκου σε τρίτο είτε από τους φυσικούς γονείς είτε από τον επίτροπο – φυσικό ή νομικό πρόσωπο- θα πρέπει να χορηγείται άδεια από το δικαστήριο. Ειδικά για την περίπτωση που επίτροποι είναι τρίτα πρόσωπα και ιδρύματα εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση (άδεια) δεν ελέγχεται καθόλου η καταλληλότητα του αναδόχου. Συνεπώς το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1655 του ΑΚ και τηρουμένων και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ΑΚ, να τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, σε ανάδοχους γονείς, κατά προτίμηση συγγενείς, καταρτίζοντας μαζί τους ,εγγράφως τη σχετική σύμβαση μετά από άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου». «2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα από νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί επίτροπος του κατά το άρθρο 1600 του ΑΚ συνάπτεται μεταξύ του επιτρόπου, όπως αυτός κατά περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα και των ανάδοχων γονέων σύμβαση, μετά από άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου …. «. Η δικαστική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που έχει στοιχεία ακαταλληλότητας να παρέμβει και προστατέψει τον ανήλικο. Επίσης θα πρέπει να προηγείται και σε αυτήν την περίπτωση έρευνα καταλληλότητας και εποπτεία από τον αρμόδιο φορέα αλλιώς η αναδοχή ασκείται ανεξέλεγκτα.
  Στην παρ. 4, να προστεθεί εδ. δ «Ο αριθμός απόφασης του Δικαστηρίου για την χορήγηση της άδειας σύναψης αναδοχής».