Άρθρο 12 – Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς

1. α. Στους ανάδοχους με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση κατά τα άρ. 10 και 11, γονείς, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, παρέχεται η προβλεπόμενη από την υπουργική απόφαση του άρ. 9 παρ.5 του ν. 2082/1992, όπως ισχύει, οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου.
β. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης , οι ανάδοχοι γονείς, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης της διοίκησης του φορέα που έχει την ευθύνη της εποπτείας της συγκεκριμένης αναδοχής, ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε ειδικές δαπάνες, αναγκαίες για την προσωπική φροντίδα και την ομαλή ανάπτυξη του ανηλίκου, ιδίως σε δαπάνες ορθοδοντικής, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας ή άλλης εξειδικευμένης θεραπείας. Οι παραπάνω αναφερόμενες ανάγκες πρέπει να αποδεικνύονται από γνωμάτευση ειδικού ιατρού. Τυχόν δαπάνες για επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες απαραίτητες για την σχολική ένταξη και μορφωτική εξέλιξη του ανηλίκου, αποδεικνύονται από γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.

2. Η ως άνω οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παρέχεται σε άτομα που ενηλικιώνονται σε καθεστώς αναδοχής, στις εξής περιπτώσεις:
α. Στους ανάδοχους γονείς, όταν το άτομο που έχουν υπό την φροντίδα τους είναι ΑμεΑ, η ενίσχυση καταβάλλεται καθ΄όλη τη διάρκεια της αναδοχής.
β. Σε περίπτωση σπουδών, μέχρι την ολοκλήρωση αυτών όχι όμως πέραν των έξι ετών, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγησή της σε αυτή την περίπτωση είναι ο λήπτης της οικονομικής ενίσχυσης να μη δύναται να βρει εργασία λόγω των σπουδών, ενώ σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση σπουδών δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού και στην περίπτωση του στοιχ. β. την οικονομική ενίσχυση λαμβάνουν τα άτομα που βρίσκονταν πριν την ενηλικίωσή τους σε καθεστώς αναδοχής.

3. Ο ανήλικος, που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται με την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου. Φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπές παροχές αναγκαίες για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του ανηλίκου, που βρίσκεται σε αναδοχή, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση δημοσίου νοσοκομείου, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα, παρέχονται από τον φορέα , ο οποίος χορηγεί και την οικονομική ενίσχυση.
Η εγγραφή στο ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα αρχίζει για την μεν περίπτωση των αναδοχών με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη, από την ημέρα έκδοσης αυτής, για δε τις περιπτώσεις αναδοχών με σύναψη σύμβασης, από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του φορέα εποπτείας προς τον ασφαλιστικό φορέα, όπου αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της αναδοχής. Αντιστοίχως, σε περιπτώσεις άρσης της αναδοχής, αυτό ανακοινώνεται αυθημερόν από τον φορέα εποπτείας στον ασφαλιστικό φορέα του πρώην ανάδοχου γονέα.

4. Οι ανήλικοι, που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιονδήποτε τρόπο, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. του τόπου κατοικίας των ανάδοχων γονέων. Επίσης, φιλοξενούνται, κατά προτεραιότητα, στις παιδικές εξοχές και τα Κέντρα Οικογενειακών Διακοπών που λειτουργούν στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος. Ανάλογη εφαρμογή έχουν οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την κατά προτεραιότητα φιλοξενία των ανηλίκων σε εξοχές και όταν οι ανήλικοι φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε φοιτητικές εστίες στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους το καθεστώς αναδοχής διατηρείται.
5. Η οικονομική ενίσχυση και οι καταβαλλόμενες δαπάνες του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται κάθε φόρου ή κράτησης.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 13:50 | Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας

  Σταθερή και τακτική χρηματοδότηση των αναδόχων, για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών που είναι σε ανάδοχες οικογένειες και ιδιαίτερα να δοθεί ειδική μέριμνα στα παιδιά που σπουδάζουν.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 13:17 | Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας

  α)ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Να υπάρχει πρόβλεψη ότι εκτός από το βιβλιάριο πρόνοιας που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και το βιβλιάριο υγείας των ιδίων. Το δίκτυο που έχει αναπτυχθεί στην πόλη της Καβάλας δεν καλύπτει τις υπόλοιπες περιοχές των ανάδοχων οικογενειών με αποτέλεσμα πολλές φορές να πληρώνουν πολλά χρήματα για ιατρικές υπηρεσίες των παιδιών.Και να καλύπτονται οι δαπάνες για Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και λοιπή ψυχοσωματική υποστήριξη, μια που τα παιδιά από το περιβάλλον που προέρχονται, συνήθως έχουν ανάγκη από μακροχρόνιες τέτοιου τύπου θεραπείες.
  β) εφορία: Να προβλεφθεί σχετικός κωδικός στην φορολογική δήλωση για το ανάδοχο παιδί ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδα των παιδιών αυτών κατά την διάρκεια της αναδοχής (με μια βεβαίωση αναδοχής από το ίδρυμα να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να δικαιολογήσουν τα έξοδα).
  γ) υπηρεσιακές μεταβολές: Να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να έχουν τα θετικά στοιχεία από την απόκτηση ενός παιδιού όπως μόρια σε περίπτωση απόσπασης μετάθεσης και σε περίπτωση διορισμών υπό προϋποθέσεις.
  δ) άδειες: Να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να παίρνουν άδεια ανατροφής όπως γίνεται και σε περίπτωση υιοθεσίας του παιδιού. Επειδή όμως συνήθως το ανάδοχο παιδί είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το παιδί που υιοθετείται, να υπάρχει η δυνατότητα άδειας και μετά των έξι ετών.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 11:40 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΗ

  Σαν εργαζόμενη (εκπαιδευτικός) ανάδοχη μητέρα εδώ και 6 μήνες με ένα αγοράκι 4 ετών (μονογονεϊκή οικογένεια) , πιστεύω ότι είναι δίκαιο να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών ως άδειας ανατροφής για την προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειας, με προσάυξηση 2-3 μήνες σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε περιπτώσεις όπου το παιδί χρήζει μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος προσαρμογής λόγω των ειδικών συνθηκών όπου αυτό έχει εκτεθεί ή εάν ανήκει στην κάποια κατηγορία των ειδικών αναγκών, τουλάχιστον μέχρι τα 7 του χρόνια, δηλαδή μέχρι και την προσαρμογή του στην πρώτη τάξη της δημοτικής εκπαίδευσης. Είναι τόσες οι μεταβάσεις και οι προσαρμογές που καλείται να αντιμετωπίσει ένα παιδί, αλλά και ο γονέας, είτε κατά τη διαδικασία της αναδοχής είτε της υιοθεσίας όπου το λιγότερο είναι κανείς να το δει σαν κίνητρο αλλά περισσότερο σαν διευκόλυνση της διαδικασίας ώστε να μπορέσει η προσαρμογή και των δύο να χτίσει τις γερές βάσεις του γονεϊκού ρόλου και του ασφαλούς περιβάλλοντος που θα υποδεχθεί το παιδί