Άρθρο 22

Αντικαθίσταται το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 226/99 (ΦΕΚ 190/Α΄/21-09-99) ως ακολούθως:
1. Αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένες να διεξάγουν την προβλεπόμενη από το άρ. 1557 του ΑΚ, κοινωνική έρευνα για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε υιοθεσίες ανηλίκων που τελούνται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και να διαμεσολαβούν για την πραγματοποίηση των υιοθεσιών ανηλίκων που έχουν υπό την προστασία τους, οι εξής υπηρεσίες:
α. Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων.
β. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 9, παρ. 3 του Ν.4109/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Το Δημοτικά Βρεφοκομεία .

2. Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας που προβλέπεται από το άρ. 4 του Ν. 2447/1996 για τις περιπτώσεις υιοθεσιών ανηλίκων στις οποίες, είτε αυτοί, είτε οι υποψήφιοι θετοί γονείς έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό (διακρατικές υιοθεσίες) καθώς και για τη διαμεσολάβηση προς πραγματοποίηση αυτών των υιοθεσιών, όταν πρόκειται για ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένες, οι εξής υπηρεσίες:
α. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Περιφέρειας για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Κεντρικού Τομέα και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Περιφερειακής Ενότητας αυτής.
β. Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με έδρα την Αθήνα.
γ. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 9 παρ. 3 του Ν.4109/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα Δημοτικά Βρεφοκομεία μόνο για τα παιδιά που έχουν υπό την προστασία τους και για τα οποία αποδεδειγμένα δεν δύνανται να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της χώρας.

  • Να διευκρινιστεί το άρθρο για την αναζήτηση ριζών, ώστε να έχουν δικαίωμα και οι δύο πλευρές, υιοθετημένα ενήλικα άτομα και βιολογική οικογένεια,πάντα με την διαμεσολάβηση και στήριξη των υπηρεσιών.

  • Πλην του Αγ. Στυλιανού δεν έχουμε Δημοτικά Βρεφοκομεία και δεν θέλουμε να έχουμε. Σκοπός είναι τα βρέφη να τοποθετούνται εξ αρχής σε αναδοχή και υιοθεσία μετά το 3μηνο δικαίωμα επανάκαμψης της βιολογικής μητέρας.

  • Θεωρούμε ότι στην παράγραφο 1 πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της αναφερόμενης κοινωνικής έρευνας του άρθρου 1557 ΑΚ.

  • 5 Δεκεμβρίου 2017, 00:50 | Ρούφου Χρυσούλα

    1α Στις περιπτώσεις όπου οι φυσικοί γονείς με συμβολαιογραφική πράξη αναθέτουν την προσωρινή φροντίδα του παιδιού τους σε υποψήφιους θετούς γονείς με σκοπό την υιοθεσία, θεωρείται ότι οι Δ/σεις ή τα Τμήματα των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων το έχουν υπό την προστασία τους μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση του δικαστηρίου;