Άρθρο 24 – Προγράμματα επιμόρφωσης υποψηφίων θετών γονέων

1. Οι αναφερόμενες στο αρ. 22 αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων θετών γονέων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύνανται επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στους εκπαιδευτές δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς που συμμετείχαν σε αυτά, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φορέα προκειμένου να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 19 παρ. 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια, ο τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

  • Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 να διορθωθεί η λέξη υποψήφιοι ανάδοχοι στο σωστό υποψήφιοι θετοί.

  • 4 Δεκεμβρίου 2017, 17:09 | Τατιάνα Γκόρνυ

    Άρθρο 24
    -Χωρίς τη πιστοποίηση εκπαίδευσης να μη μπορεί να γραφτεί ο υποψήφιος θετός στο μητρώο.
    -Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πως θα γίνεται στις ιδιωτικές υιοθεσίες και στις διακρατικές;