Άρθρο 20 – Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρεί Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, στο οποίο καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την υιοθεσία.
Στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών συλλέγονται και εισάγονται τα στοιχεία που αφορούν:
α. Το ονοματεπώνυμο του υιοθετούμενου ανηλίκου και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια).
β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων και των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, , ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων), εφόσον υπάρχουν, καθώς και η κατάσταση υγείας των φυσικών γονέων με έγγραφη συναίνεση αυτών.
γ. Το ονοματεπώνυμο των θετών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια) καθώς και η κατάσταση υγείας των θετών γονέων.
δ. Ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την υιοθεσία.

2. Η γραμματεία του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός τριών ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να εγγράφει τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθεσιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται με το άρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 226/1999 (ΦΕΚ 190/τ.Α/1999).

  • Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων και των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, , ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων) .

    Εάν αυτό ψηφιστεί, με την ίδια λογική το ενήλικο υιοθετημένο άτομο να έχει δικαίωμα στην λήψη αυτών των πληροφοριών ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησή του. Μέχρι στιγμής τέτοιες πληροφορίες ακόμα και αν υπάρχουν δεν δίνονται στον ενήλικα υιοθετημένο.

  • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:31 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

    Στο 1α δεν κρίνω σκόπιμο να μπει η αναπηρία. Στο 1γ δεν κρινω απαραίτητη την κατάσταση υγειας των βιολογικών γονέων…ενέχει κίνδυνο στιγματισμού. Αντικατάσταση του όρου ‘φυσικών’ με τον όρο ‘βιολογικών’ γονέων.

  • 5 Δεκεμβρίου 2017, 15:09 | Γιώτα Μάνθου

    Απλά αποτελεί αντιγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το περιεχόμενο του Μητρώου, [ΚΥΑ Αριθμ. Π1α/ΓΠ οικ. 63501: Τήρηση του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, ΦΕΚ 965/28-05-2004, τευχ. Β΄] του οποίου ο εμπλουτισμός με στοιχεία όπως πχ τύπος υιοθεσίας (ιδιωτική ή μέσω Φορέων), την Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία έχει την επιμέλεια του παιδιού που υιοθετείται, κλπ έχει πολλάκις προταθεί.