Άρθρο 14 – Προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης

1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων. Οι ανωτέρω φορείς δύνανται επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ανάδοχων γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει ο φορέας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτών καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα αυτών.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φορέα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6 παρ. 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια, ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 • 12 Δεκεμβρίου 2017, 09:19 | Ελένη Γεώργαρου

  Είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της κοινωνικής εργασίας. Είναι αναγκαίο η επιμόρφωση που θα αφορά σε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους να γίνεται σταθερά σε ετήσια βάση με φορέα εφαρμογής τον ΣΚΛΕ, την ΕΕΤΑΑ και κάποιο εκπαιδευτικό φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό π.χ. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και για την επιμόρφωση αναδόχων. Στο σημείο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί άρθρο για την επιμόρφωση των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας που ενδεχομένως θα εξειδικευθεί με ΚΥΑ άμεσα. Η πραγματικότητα μας απέδειξε ότι εκτός από τα ιδρύματα που αρνούνται να συμμορφωθούν στη νομοθεσία για την αναδοχή και την υιοθεσία ως μέτρα αποϊδρυματοποίησης , η οποία νομοθεσία υπάρχει στη χώρα μας από το 1993 αλλά δεν εφαρμόζεται και με πολύ επιπολαιότητα γίνεται επίκληση δήθεν ανυπαρξίας της , πολύ συχνά αρνούνται και οι εργαζόμενοι της κοινωνικής εργασίας να δουλέψουν σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης γιατί δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο είναι δόκιμο να εργαστούν, φοβούνται ή δεν θέλουν να επιφορτιστούν με περισσότερη δουλειά και ευθύνες (κοινωνικές έρευνες, εποπτεία κλπ. Βολεύει δυστυχώς σε όλους τα παιδιά να είναι κλεισμένα σε ιδρύματα και όχι τοποθετημένα σε οικογένειες. Δεν θα παραχθεί κανένα έργο εάν δεν επιμορφώνονται σε τακτική βάση όλοι οι επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας στα ζητήματα της παιδικής προστασίας και για ένα επιπλέον λόγο, ότι ο αμαθής ή συνήθως ημιμαθής επαγγελματίας όχι μόνο δεν ακατάλληλος αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνος . Επιπρόσθετα να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει και ο φορέας υποστήριξης και εποπτείας των ίδιων των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας που μπορεί να είναι μια ομάδα από το συμβούλιο που συστήνεται με το παρόν σχέδιο. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί – που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μόνο κοινωνικοί λειτουργοί αλλά μια επιστημονική ομάδα, κοιν. λειτουργού, ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου και νομιμού – χρειάζονται να λύσουν θέματα που τους απασχολούν στηριζόμενοι σε επιστημονικά ή εμπειρικά δεδομένα που θα μεταφέρουν οι επόπτες τους και όσοι ασκούν και την δική επιστημονική στήριξη.

 • Η εμπειρία συγκεκριμένων δομών στην αναδοχή δεν μας έχει δώσει άριστα αποτελέσματα. Χρειάζεται εκπαίδευση και ενιαία τακτική σε όλη την επικράτεια στον τρόπο προώθησης, ενημέρωσης και εκτέλεσης της αναδοχής.

  Η αναδοχή δεν είναι υπόσχεση εκ μέρους των δομών για μελλοντική υιοθεσία έστω και αν καταλήξει έτσι.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 20:47 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Προτείνεται η έγκαιρη έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την αποζημίωση των εκπαιδευτών στα προγράμματα εκπαίδευσης αναδόχων. Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να στηρίξει αυτή την εκπαίδευση και ωε τώρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα η αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:13 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Να προστεθεί και ‘η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τόσο στους χώρους εκπαίδευσης όσο και στο εκπαιδετικό υλικό κλπ για υποψήφιους με αναπηρία’

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:40 | ΜΕΤΑδραση

  θα πρέπει τα επιμορφωτικά προγράμματα να συμπεριλαμβάνουν και θεματικές που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηκόους τρίτων χωρών (πχ. πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής προκειμένου να γίνονται κατανοητά διάφορα πολιτισμικά χαρακτηριστικά), καθώς υλοποιούνται και προγράμματα αναδοχής και για αυτή την κατηγορία παιδιών.
  Επίσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την αναδοχή, θα πρέπει να παρέχεται ενιαία και αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε προγράμματα αναδοχής και εργάζονται σε πλαίσια παιδικής προστασίας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 15:45 | Κασκανιώτης Ανδρέας

  Θα πρέπει να προβλεφθεί στην εκπαίδευση τόσο των υποψηφίων αναδόχων όσο και των επαγγελματιών η συμμετοχή των έμπειρων επαγγελματιών του χώρου που όχι μόνο κράτησαν ψηλά τον θεσμό αλλά ουσιαστικά τον προώθησαν και είναι αυτοί που τόσα χρόνια εκπαίδευαν τους υποψήφιους ανάδοχους αλλά και βοηθούσαν τους υπόλοιπους επαγγελματιες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:47 | Βογιατζάκη Χρυσούλα

  Άρθρο 14 παρ.2
  Ποιος Φορέας καταβάλλει την αποζημίωση των εκπαιδευτών;
  Προσθήκη παρακολούθησης προγραμμάτων για την εξειδίκευση των στελεχών των Περιφερειών σχετικά με την υποστήριξη της εποπτείας των αναδοχών και των υιοθεσιων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:38 | Χατζησκουλή Μαριλού

  Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική υποστήριξη των αναδόχων γονέων πρέπει ξεκινάει υποχρεωτικά πριν από την τοποθέτηση του ανηλίκου και αυτό γιατί η διαδικασία της μετάβασης είναι ευαίσθητη και δύσκολη για όλα τα μέρη που εμπλέκονται.
  Μαζί με το παιδί χρειάζεται και ο ανάδοχος γονέας προετοιμασία και στήριξη τόσο πριν όσο και μετά την τοποθέτηση του ανηλίκου.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 23:45 | Ρούφου Χρυσούλα

  2. Θεωρούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες αυτοί που έχουν πολύχρονη εμπειρία στην αναδοχή; Προτείνεται εφόσον λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας να μεριμνήσει άμεσα για την επικαιροποιημένη εκπαίδευση των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους αρμόδιους φορείς εποπτείας.Επιπλέον, είναι απαραίτητο στους εκπαιδευτές να υπάρχει πάντα ένας Εισαγγελέας Ανηλίκων ή νομικός.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 19:03 | Τατιάνα Γκόρνυ

  Άρθρο 14
  Τους φορείς ποιος θα τους εκπαιδεύσει;
  Η εκπαίδευση πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο στους ανάδοχους γονείς αλλά και σε όλους όσους έρχονται σε επαφή με το παιδί, σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για το παιδί και σε όλους τους εργαζόμενους στις μονάδες παιδικής προστασίας!!!!
  Προτείνεται συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιστήμονες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό!

 • 30 Νοεμβρίου 2017, 13:35 | Μαρία Καδόγλου

  Άρθρο 14:
  – Συμπλήρωση στον τίτλο του άρθρου: «…. επιμόρφωσης των ανάδοχων γονέων»
  – Σχετικά με την εκπαίδευση των επαγγελματιών για να θεωρούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες σε θέματα αναδοχής χρειάζεται να προβλεφτεί, είτε στον παρόντα Νόμο είτε με Υπουργική απόφαση, το περιεχόμενο και το είδος της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, καθώς στη χώρα μας πέραν της εμπειρίας που διαθέτει ένας αριθμός επαγγελματιών που έχει ασχοληθεί με την αναδοχή, δεν υπάρχει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα (πχ. μεταπτυχιακό πρόγραμμα). Για παράδειγμα η εγγραφή ενός επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού σε ανάλογο μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, λαμβάνοντας μόνο υπόψιν την εργασιακή του εμπειρία, δεν πιστοποιεί την εξειδίκευσή του αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη επικαιροποιημένη εκπαίδευση.

 • 28 Νοεμβρίου 2017, 14:50 | Ελένη Πατίδου

  Πώς θα επιλεχθούν οι επαγγελματίες που θα εκπαιδευτούν για την εκπαίδευση των υποψήφιων, ποιά προσόντα πρέπει να έχουν, με τι σειρά προτεραιότητας στην υπηρεσία ελέγχου. θα πρέπει ναυπάρχει αναλυτική περιγραφή.