Άρθρο 04 – Λειτουργία

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρέχεται σε αυτό γραμματειακή υποστήριξη από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεριμνά για τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ή κατόπιν αιτήματος τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( ΦΕΚ Ά 45, ν. 2690/1999).

  • 12 Δεκεμβρίου 2017, 10:58 | Ελένη Γεώργαρου

    Για όσους είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εργάζονται στο ωράριό τους είναι λογικό. Στου εμπειρογνώμονες όμως που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και ιδιώτες θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης διαμονής και διατροφής. Διαφορετικά συγκροτείται πάλι ένα αθηνοκεντρικό, δημοσιοϋπαλληλικό όργανο που πολύ λίγα μπορεί να προσφέρει επί της ουσίας στην πραγματικότητα της αποϊδρυματοποίησης και της προώθησης των μέτρων αναδοχής – υιοθεσίας. Δεν μπορεί άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ ένα ίδρυμα, δεν έχουν δει τί σημαίνει η διαβίωση μέσα σ΄αυτό,δεν ξέρουν το παρασκήνιο των διοικητικών διαδικασιών και δεν γνωρίζουν τίποτα για το μέλλον των παιδιών που αποχωρούν από τα ιδρύματα να σχεδιάζουν πολιτικές για την κατηγορία των ανηλίκων αυτών.

  • 5 Δεκεμβρίου 2017, 10:49 | Ελευθερία Γεωργούλη

    Οι Δομές που θα ασκούν την αναδοχή και υιοθεσία θα μπορούν να απευθύνονται στο Συμβούλιο απευθείας με έγγραφο;;;;; θα απαντά το Συμβούλιο;;;;;