Άρθρο 13 – Εποπτεία της αναδοχής

1. Η εποπτεία της αναδοχής, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, ανατίθεται, κατά περίπτωση, στους εξής φορείς:
α. Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.
β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών για τους ανηλίκους, των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρ. 1600 του ΑΚ και για τις περιπτώσεις συμβατικών αναδοχών του άρθρου 10.
γ. Στα δημοτικά βρεφοκομεία, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.
δ. Στις Κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την ευθύνη τους.

2. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας υποχρεούται:
α. Να οργανώνει επισκέψεις οργάνων του τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο, στην ανάδοχη οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής του τοποθετηθέντος ανηλίκου. Οι επισκέψεις μπορεί να γίνονται και χωρίς προειδοποίηση των ανάδοχων γονέων.
β. Να χορηγεί τη σχετική βεβαίωση εξακολούθησης της αναδοχής στους ανάδοχους γονείς έτσι ώστε να τους παρέχονται οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος.
γ. Να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους ανάδοχους γονείς και να τους διευκολύνει, κατά το μέτρο του δυνατού, στην άσκηση των καθηκόντων τους ως ανάδοχων γονέων.
δ. Να επιλαμβάνεται αμέσως επειγουσών περιπτώσεων που αφορούν τον ανήλικο, ευθύς μόλις ειδοποιηθεί από τον ανάδοχο γονέα ή τρίτο.
ε. Να παρέχει τις αναγκαίες συμβουλές στους ανάδοχους γονείς για θέματα που αφορούν την όλη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος και μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση του ανηλίκου.
στ. Να συμπεριφέρεται προς τους ανάδοχους γονείς με τον επιβαλλόμενο σεβασμό χωρίς καμιά διάκριση λόγω κοινωνικής, ή οικονομικής κατάστασης, ή πολιτικών, ή θρησκευτικών πεποιθήσεων τους, τηρώντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του νόμου 3304/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.
ζ. Να τηρεί τα ειδικά μητρώα των άρ. 5 παρ. 2, εφόσον φιλοξενεί ανηλίκους και 6 παρ. 2 και να εγγράφει τα απαιτούμενα στοιχεία στα εθνικά μητρώα των αρ. 5 παρ. 1 , 6 παρ. 1 και 7 , εντός των προβλεπόμενων στον νόμο προθεσμιών.
η. Να συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία της μονάδας παιδικής προστασίας όπου αυτό απαιτείται.
3. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας, συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο στο αρμόδιο δικαστήριο έκθεση σχετικά με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 δράσεις του, εάν δεν προκύψει ανάγκη για έκτακτη ενημέρωση του. Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται από τον ίδιο φορέα και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να καταχωρηθεί στο αρχείο του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Γονέων, του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος.

 • 13 Δεκεμβρίου 2017, 13:15 | Νικολαΐδης Γιώργος

  Το περιεχόμενο της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 περί φορέων εποπτείας της αναδοχής δυστυχώς αναπαράγει τη λίαν προβληματική παρούσα κατάσταση με την αρμοδιότητα αυτή να περιορίζεται σε λιγότερο του 5% των κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν σε δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια. Στην πραγματικότητα η μόνη επέκταση αφορά τη συμπερίληψη όχι μόνο των συγκεκριμένων ιδρυμάτων που σήμερα έχουν την αρμοδιότητα αυτή στο σύνολο των ΚΚΠΠ της χώρας, τα δημοτικά βρεφοκομεία (που σύμφωνα με την σχετική παγκόσμια οδηγία του ΟΗΕ από 10ετίας θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί αφού κανένα βρέφος δεν θα έπρεπε να διαμένει σε ίδρυμα!) και τις ΕΠΑΑ. Με ρεαλιστικούς όρους αυτό σημαίνει ότι η αρμοδιότητα αυτή που σήμερα αναγνωρίζεται σε λιγότερους των 40 κοινωνικών λειτουργών ανά την επικράτεια με τις προβλέψεις του παρόντος Σ/Ν επεκτείνεται σε επιπλέον 10-15 κοινωνικούς λειτουργούς, πράγμα που φανερώνει ατολμία και αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες. Πόσο μάλλον που με τέτοιες αναλογίες είναι πρόδηλο πως επί της ουσίας ο θεσμός της αναδοχής στη χώρα μας δεν πρόκειται να επεκταθεί ποσοτικά ούτε να αναβαθμιστεί ποιοτικά. Σημειωτέον πως αυτή η συγκεντρωτική αντίληψη για την αρμοδιότητα της αναδοχής σε ελάχιστες υπηρεσίες και σε τέτοια ελάχιστα ποσοστά του όλου συστήματος κοινωνικών υπηρεσιών δεν υπάρχει πλέον εξ όσων γνωρίζουμε σε καμία ανεπτυγμένη χώρα (στην πραγματικότητα ακόμα και αυτές οι πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών που υπολείπονται σαφώς της χώρας μας σε δείκτες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης έχουν πολύ καλύτερη τέτοια αναλογία). Αυτή η επιφύλαξη για την επέκταση στον βασικό κορμό των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας που είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή (οι σήμερα υπηρετούντες κοινωνικοί λειτουργοί στους ΟΤΑ Α’ βαθμού ή σε φορείς ευθύνης του Υπουργείου Υγείας είναι για καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές υπετετραπλάσιοι των σήμερα υπηρετούντων κοινωνικών λειτουργών στα ΚΚΠΠ, στις ΕΠΑ, στα βρεφοκομεία και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού ομού!). Οπότε αν όντως το Σ/Ν επιχειρεί να διευρύνει τον θεσμό της αναδοχής με δεδομένο την σημερινή υποστελέχωση των υπηρεσιών καθίσταται ακατανόητη αυτή η συστολή στο να συμπεριληφθούν ως προς την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που απασχολούν ακόμα σήμερα το πλείστο των κοινωνικών λειτουργών του δημοσίου και η εμμονή σε μια συγκεντρωτική αντίληψη ολίγων μόνο «αρμοδίων».
  Νικολαΐδης Γιώργος, Ψυχίατρος, Δ/ντης της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

 • Πλην του Αγ. Στυλιανού δεν έχουμε και δεν χειαζόμαστε άλλα βρεφοκομεία. Ο όρος είναι πλέον ξεπερασμένος, τα δε βρέφη και νήπια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιες δομές.

  Η εποπτεία ανηλίκων μέχρι πρότινος ήταν ελειπής, τώρα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη η πρακτική αυτή για ΟΛΑ τα προστατευόμενα ανήλικα, τακτική και με σταθερό πρόσωπο αναφορά του ανήλικου. Να είναι διαθέσιμο στο ανήλικο για τα συμφέροντά του και σε μόνιμη γραμμή επικοινωνίας. Στην εποπτεία χρειάζονται συνεργασίες με φορείς ώστε τα παιδιά και οι ανάδοχες οικογένειες να εποπτεύονταικαι στηρίζονται συνεχώς χωρίς γραφειοκρατικούς ή συντεχνιακούς προβληματισμούς.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:12 | PRAKSIS

  Δεν γίνεται αναφορά σε φορείς εποπτείας των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 34 περίπτωση (ια) του ισχύοντος ν.4375/2016, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται, εάν όχι αποκλείεται και η ένταξή τους στις δομές παιδικής προστασίας και φροντίδας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν προβλέπονται ειδικές διαδικασίες ή εξαιρέσεις για την συγκεκριμένη ομάδα ανηλίκων η οποία θεωρείται εκ του νόμου ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα σε διεθνές επίπεδο. Με δεδομένη την εμπειρία που διαθέτουμε στο συγκεκριμένο πεδίο από τη λειτουργία δομών μεταβατικής φιλοξενίας αλλά και σταθερής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι σήμερα, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για την ανάθεση της αναδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων, ως αναδεχόμενων με δικαστική απόφαση ή σύμβαση, σε επίσημο φορέα της πολιτείας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:45 | ΝΤΟΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  Έχει προηγηθεί κατά τόπους απογραφή του προσωπικού ώστε να γνωρίζει η πολιτεία εάν υπάρχει επαρκής στελέχωση των φορέων εποπτείας;
  Έχει προβλεφθεί η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού;
  Έχει ληφθεί υπόψη ότι το ωράριο των εργαζομένων στις Δ/νσεις Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειών είναι 8 ώρες ενώ οι ανάγκες των παιδιών 24ωρες;;
  Με ποιο σκεπτικό η εποπτεία της αναδοχής ανηλίκων ανατίθεται στις Δ/νσεις Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειών ενώ η επιτροπεία τους έχει ανατεθεί στα κέντρα φιλοξενίας τους Ν.Π.Ι.Δ – Μ.Κ.Ο;; Δεν είναι ασύμβατο όλο αυτό;
  Το πλαίσιο στο οποίο ανατέθηκε η επιτροπεία των παιδιών και στο οποίο έζησαν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα έπρεπε να αποτελεί το σημείο αναφοράς τους; Δεν θα έπρεπε να αποτελεί το σταθερό υποκατάστατο της οικογένειας που στερούνται ώστε σε περίπτωση αποτυχίας της αναδοχής ή της υιοθεσίας να υπάρχει μία ανοιχτή αγκαλιά για εκείνα;
  Τέλος δεν θα έπρεπε οι κοινωνικοί λειτουργοί των ιδρυμάτων να βρίσκονται σε στενή συνεργασίας με τους κοινωνικούς λειτουργούς των Δ/νσεων Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειών ώστε να συναποφασίζουν για το συμφέρον των ανηλίκων καινα φροντίζουν από κοινού για την ομαλή μετάβασή τους σε ανάδοχες ή θετές οικογένειες;

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει στους φορείς εποπτείας να προστεθούν, υπό στοιχείο (ε΄), οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Α.& Κ.Α).

  Ως γενικό σχόλιο για όλο το άρθρο 13 θεωρούμε ότι δεν επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία με συνέπεια να απομειώνεται η ποιοτική διάσταση της εποπτείας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:36 | Γιώτα Μάνθου

  Υπάρχει αναγκαιότητα θέσπισης ενιαίου επιστημονικού πρωτοκόλλου υλοποίησης της αναδοχής το οποίο θα εφαρμόζεται από όλους τους φορείς. Το γεγονός αυτό θα διευκόλυνε και την συνεργασία μεταξύ των φορέων και την «κατάργηση» της σημερινής ισχύουσας πραγματικότητας όπου κάθε φορέας υλοποιεί την αναδοχή κατά το ¨δοκούν¨ενώ η εμπιστοσύνη μεταξύ τους είναι « a la carte» (πχ ναι μεν μια περιφερειακή ενότητα μπορεί να παρακολουθεί μια αναδοχή που έχει υλοποιηθεί από κάποιο ΚΚΠ και η οικογένεια διαμένει σε πόλη μακριά από την έδρα του ΚΚΠ, όμως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η ίδια περιφερειακή ενότητα αξιολογεί την καταλληλότητα ενός υποψήφιου γονέα).

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 10:08 | Βογιατζάκη Χρυσούλα

  Αναδοχές ανηλίκων εποπτεύονται και από τις Περιφέρειες.Ειδικά στην Περιφέρεια Κρήτης, μέχρι σήμερα,ανήλικοι (που προτείνονται από Εισαγγελείες,Νοσηλευτικά Ιδρύματα,ή Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βαθμού Α)τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες από το Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρείται στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύναψη σύμβασης.Οι περιπτώσεις αυτές των ανηλίκων που δεν αναφέρονται θα πρέπει να προστεθούν στο εν λόγω άρθρο.
  Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις των ανηλίκων,μέχρι σήμερα,
  εντάσσονται σε Μητρώο εγκεκριμένων αναδόχων παιδιών στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης.

 • Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής να προστεθεί στην παράγραφο 1β:
  «στην Περιφέρεια Αττικής η εποπτεία της αναδοχής ασκείται και από τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων».

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:49 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  13. Να υπάρξει γραμμη επικοινωνίας για τα παιδιά ή η ύπαρξη υποστήριξης των σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:55 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Να προστεθεί στο Άρθρο 13στ Να συμπεριφέρεται προς τους ανάδοχους γονείς με τον επιβαλλόμενο σεβασμό χωρίς καμιά διάκριση λόγω κοινωνικής, ή οικονομικής κατάστασης, ή πολιτικών, ή θρησκευτικών πεποιθήσεων τους, τηρώντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του νόμου 3304/2005, όπως κάθε φορά ισχύει’ και η λέξη αναπηρίας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:40 | ΜΕΤΑδραση

  παρ. 1α: Είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα για την καταλληλότητα των αναδόχων διεξάγεται από τις τελευταίες.
  παρ. 2: Η συνεργασία μεταξύ των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών υπηρεσιών των φορέων παιδικής προστασία είναι απαραίτητη, προκειμένου να προχωρήσουν πιο άμεσα οι διαδικασίες τοποθέτησης των ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 15:33 | Ρούφου Χρυσούλα

  3. Δεν είναι σκόπιμο να γίνεται αποστολή της έκθεσης στο αρμοδιο δικαστήριο εφόσον δεν υφίσταται οργανωμένο οικογενειακό δικαστήριο. Αυτού του είδους η ενημέρωση είναι πραγματικά χάσιμο χρόνου στα γνωστά γρανάζια της γραφειοκρατίας χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Προτείνεται να ενημερώνεται το ΕΚΚΑ μέσω του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Ανάδοχων Γονέων καθώς επίσης και το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής-Υιοθεσίας. Διότι το δεύτερο θα πρέπει να λαμβάνει γνώση των αναδοχών που πραγματοποιούνται ώστε να προχωράει σε υποστήριξη και παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς τους φορείς που υλοποιούν το Πρόγραμμα της Αναδοχής και Υιοθεσίας.(Άρθρο 2 παρ.3α του παρόντος)
  Η ενημέρωση του δικαστηρίου ή του Εισαγγελέα Ανηλίκων θα πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας εποπτείας προτείνει άρση της αναδοχής όταν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι η αναδοχή δεν ανταποκρίνεται προς το συμφέρον του παιδιού.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:39 | Ελευθερία Γεωργούλη

  Η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι οργανωμένα τα Κέντρα αυτά, ώστε να έχουν τμήμα αναδοχής και υιοθεσίας, με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα ασκεί την εποπτεία ,αλλά και την υιοθεσία και αναδοχή. Το εποπτικό όργανο θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, να είναι οργανωμένο και νομικά κατοχυρωμένο. Ο επόπτης ή οι επόπτες είναι φυσικά πρόσωπα, και θα πρέπει να λειτουργούν βάσει ειδικής διάταξης του νόμου, με συγκεκριμένη εκπαίδευση και αρμοδιότητες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 10:26 | ΡΕΝΑ ΦΑΣΟΥΛΑ

  Εποπτεία της αναδοχής απο τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Περιφερειών αλλα και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων όσων εμπλέκονται στην αναδοχή.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 09:07 | Χατζησκουλή Μαριλού

  Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ζωή τους (Άρθρο 12, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών UNCRC). Αυτό πρέπει να γίνεται τόσο πριν την τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, όσο και κατά την διάρκεια παραμονής των παιδιών σε αυτήν.
  Οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται σε συνεργασία με το ίδιο το παιδί. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες που είναι σημαντικές για την υγεία και την ευημερία τους (Άρθρο 17, UNCRC).

  Εκτός από την συνεργασία με τους αναδόχους γονείς, κρίνεται απαραίτητη και η συνεργασία των φορέων εποπτείας με το ίδιο το παιδί και η διαρκής και πλήρης ενημέρωσή του για θέματα που αφορούν άμεσα την ζωή του.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 09:56 | Χατζησκουλή Μαριλού

  Οι επαγγελματίες των εποπτευόντων φορέων χρειάζονται εξειδίκευση για να γίνει η μετάβαση στην ανάδοχη οικογένεια όσο πιο ομαλή γίνεται για το παιδί.
  Η συνεργασία με οργανωμένη και ειδικά εκπαιδευμένη διεπιστημονική ομάδα είναι απαραίτητη.
  Οι επαγγελματίες χρειάζονται ειδική και υποχρεωτική εκπαίδευση για το πως θα επικοινωνήσουν και θα συνεργαστούν με παιδιά που έρχονται από οικογένειες με ιστορικό βίας ή/και παραμέλησης και φέρουν ψυχικό τραύμα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 00:07 | Ρούφου Χρυσούλα

  Να διορθωθεί στην παρ.3 …»του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Γονέων, του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος». Το άρθρο 7 αφορά στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 00:43 | Ρούφου Χρυσούλα

  2. Δεν προβλέπεται καθόλου στις υποχρεώσεις του αρμόδιου φορέα εποπτείας η οργάνωση επισκέψεων οργάνων του στους βιολογικούς γονείς του ανάδοχου παιδιού, όπου αυτό είναι εφικτό.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 23:34 | Ρούφου Χρυσούλα

  2δ. Δεν ορίζεται αν οι αρμόδιοι φορείς εποπτείας της αναδοχής θα έχουν διαθέσιμο προσωπικό (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, κ.ά.) 24 ώρες το 24ωρο και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό δεδομένου ότι ο χρόνος εργασίας του κάθε επαγγελματία σε καθημερινή βάση είναι 8 ώρες. Θα μπορούσε να γίνει νομοθετική πρόβλεψη σχετική με αυτή που εφαρμόζεται και στο δικαστικό χώρο;

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 21:59 | Ελένη Γεώργαρου

  Ενα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην πράξη είναι ότι η τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια δεν μπορεί να επιτευχθεί καθώς δεν προβλέπεται φορέας εποπτείας για τους ανήλικους που πρέπει ή μπορούν να τοποθετούνται απευθείας σε ανάδοχη οικογένεια, αμέσως μετά την απομάκρυνση από την φυσική οικογένεια με διάταξη του Εισαγγελέα Ανηλίκων (ιδίως σε βρέφη και νήπια) χωρίς να μεσολαβήσει ίδρυμα. Συνεπώς οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών πρέπει να είναι αρμόδιες και για τους ανήλικους οι οποίοι τοποθετούνται απευθείας σε ανάδοχες οικογένειες και όχι μόνο όταν η επιτροπεία ανατίθεται σε ίδρυμα. Επιπρόσθετα πολλά ιδρύματα δεν δέχονται να αναλάβουν την επιτροπεία των ανηλίκων και αναλαμβάνουν μόνο την επιμέλεια αυτών, κάτι που βέβαια συνηθίζουν να κάνουν και τα δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά είναι σε ομηρία αφού και πάλι δεν προβλέπεται φορέας εποπτείας της αναδοχής που μπορεί νομικά να συναφθεί με δικαστική απόφαση. Π.χ. Δικαστήριο αφαιρεί την επιμέλεια από τους φυσικούς γονείς, αναθέτει την επιμέλεια σε ίδρυμα και την πραγματική φροντίδα σε ανάδοχη οικογένεια σύμφωνα με τα άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ. Ποιός θα είναι εποπτεύον φορέας; Το εδάφιο προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών για τους ανηλίκους των οποίων α) η επιμέλεια ή/και η πραγματική φροντίδα ανατίθεται με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη σε ανάδοχη οικογένεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1532 και 1533 ΑΚ β) η επιμέλεια ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η πραγματική φροντίδα σε ανάδοχη οικογένεια με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη και γ) η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρ. 1600 του ΑΚ και για τις περιπτώσεις συμβατικών αναδοχών του άρθρου 10.
  Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί η διάταξη αυτή διότι διαφορετικά τα ιδρύματα θα συνεχίσουν να φέρνουν εμπόδια και να δημιουργούν προσκόμματα στην υλοποίηση του θεσμού της αναδοχής, με την επίκληση νομοθετικού κενού.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 20:08 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στο ‘αρθρο 13 παρ. 1β να προστεθεί η εποπτεία της αναδοχής στα Τμήματα των Περιφερειακών Τμημάτων Κοιν. Αλληλεγγύης και στους ανήλικους που προτείνεται η απομάκρυνση του ανηλίκου με εντολή εισαγγελέα η δικαστική απόφαση και έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχες οικογένειες από τις λίστες που ΄δη τηρούν κάποιες Περιφερειακές Ενότητες
  Στο άρθρο 3 δεν υπάρχει λόγος αποστολής της έκθεσης στο δικαστήριο . Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ο θεσμός του οικογενειακού Δικαστηρίου ούτε και η προβλεπόμενη από το 2447/1996 κοινωνική Υπηρεσία .

 • 30 Νοεμβρίου 2017, 11:27 | Μαρία Καδόγλου

  – Άρθρο 13, 1β: Συμπλήρωση: «…και των ανηλίκων που απαιτείται η άμεση απομάκρυνση τους από τη φυσική οικογένεια, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή τους σε ίδρυμα και να τοποθετηθούν σε οικογένεια».

 • 30 Νοεμβρίου 2017, 10:55 | Μαρία Καδόγλου

  – Άρθρο 13, 1β: Ποιες είναι οι συμβατικές αναδοχές; ο όρος αυτός αναφέρεται πρώτη φορά σε αυτό το σημείο.

  – Άρθρο 13, 1β: «…του άρθρου 10…», εννοείτε του παρόντος Νόμου;

  – Άρθρο 13, 3: Η εξάμηνη ενημέρωση του αρμοδίου δικαστηρίου σε αναδοχές που έχουν γίνει με σύμβαση και όχι με δικαστική απόφαση, δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό.

 • 29 Νοεμβρίου 2017, 22:41 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Άρθρο 13 παρ.1β Η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται στα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Περιφερειακών Ενοτήτων κάθε Περιφέρειας και αφορά την αναδοχή ανηλίκων από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, συμβατικών αναδοχών, αλλά και ανηλίκων που με την άμεση απομάκρυνση τους από το βιολογικό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και στη συνέχεια δικαστική απόφαση, τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια.