Άρθρο 07 – Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρεί Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων στο οποίο καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την αναδοχή ανηλίκων.

2. Κάθε φορέας εποπτείας της αναδοχής υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Μητρώο για τις αναδοχές τις οποίες εποπτεύει και να αποστέλλει τα στοιχεία της παρ.3 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης εποπτείας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο της παρ. 1. Κάθε ανάδοχος γονέας οφείλει να ενημερώνει αμελλητί για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα στοιχεία της πρώτης παραγράφου τον αρμόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος υποχρεούται ανά εξάμηνο, να αποστέλλει τις μεταβολές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Στα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων μεταφέρονται τα στοιχεία των Μητρώων των άρθρων 5 και 6 καθώς και τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία του εκάστοτε αρμόδιου φορέα εποπτείας του άρ.13
β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της κοινωνικής έκθεσης του αρ. 10 παρ. 4 και 11 παρ.2.
γ. Επί ορφανών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια του τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Επί τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών, αντίγραφο της κατά το άρθρο 1532 ΑΚ αίτησης του φυσικού γονέα. Επί εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς, ή έκθετων, ή κακοποιημένων, ή παραμελημένων τέκνων, οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αρμόδιου κατά νόμο οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της εγκατάλειψης, ή έκθεσης, ή κακοποίησης, ή παραμέλησης του ανηλίκου.
δ. Ο αριθμός της απόφασης που κηρύσσει την αναδοχή, ή της εισαγγελικής διάταξης που διατάσσει ως προσωρινό μέτρο την αναδοχή κατά το άρ. 1532 ΑΚ, ή ο αριθμός της σύμβασης με τους αναδόχους γονείς, ο αριθμός βεβαίωσης της έγκρισης της καταλληλότητας των αναδόχων γονέων και ο αριθμός της πιστοποίησης εκπαίδευσης αναδόχων γονέων.
ε. Η αναφορά της αποδοχής ή παραίτησης εκ μέρους των αναδόχων γονέων της εκάστοτε προβλεπόμενης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης.
στ. Ο προσδιορισμός της κατηγορίας της εγκεκριμένης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης (μεταξύ αυτών που εκάστοτε ισχύουν), εφόσον αυτή χορηγείται στους αναδόχους γονείς.
ζ. Ο προσδιορισμός της μορφής της αναδοχής σε σχέση με τους αναδόχους γονείς (συγγενική, επαγγελματική, επείγουσα ή άλλη), εφόσον κάποια από αυτές υλοποιείται.
η. Ο προσδιορισμός των εξατομικευμένων αναγκών φροντίδας και αποκατάστασης του ανηλίκου που τοποθετείται σε αναδόχους γονείς.
θ. Η καταγραφή των σημαντικών αλλαγών που πραγματοποιούνται σχετικά με τον ανήλικο που έχει τοποθετεί για φροντίδα και τους ανάδοχους γονείς, όπως είναι ενδεικτικά η διακοπή αναδοχής, η αλλαγή ανάδοχων γονέων, η αλλαγή της σύνθεσης ή της κατοικίας των ανάδοχων γονέων, η επιστροφή στη βιολογική οικογένεια ή συγγενείς του, η υιοθεσία. η. Η εισαγωγή σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, ή η τοποθέτηση σε άλλο πρόγραμμα προστατευμένης φροντίδας, η εμφάνιση αναπηρίας ή σημαντικού προβλήματος υγείας που απαιτεί ειδική φροντίδα, ή αποκατάσταση και αλλαγή κατηγορίας οικονομικής ενίσχυσης και τους λόγους αυτών, όπου απαιτείται.
ι. Η καταγραφή της εκτίμησης της κατάστασης του ανηλίκου, που είχε τοποθετηθεί για φροντίδα σε ανάδοχο γονέα, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και τα περαιτέρω μέτρα προστασίας και φροντίδας που τυχόν απαιτούνται.

 • Ο όρος Αναδοχή ανηλίκων να αναφέρεται σε όλα τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην επικράτεια, με ή χωρίς έγγραφα. Οι επιμέρους τρόποι προστασίας να διευκρινιστούν ώστε τα ασυνόδευτα ανήλικα να λάβουν τις ανάλογες υπηρεσίες με ίσα δικαιώματα των παιδιών με ελληνικά έγγραφα. Η δημιουργία εγγράφων βαρύνει το Ελληνικό Κράτος που επιμελείται των ανηλίκων.

 • Στην παράγραφο 3γ΄ είναι απαραίτητο να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι στερούνται δημοσίων εγγράφων (όπως π.χ. ληξιαρχική πράξη θανάτου), καθώς δεν είναι εύκολο να αποδείξουν τα σχετικά γεγονότα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη δυνατότητα αναδοχής.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:27 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  στο ε ‘και επιδόματος λόγω αναπηρίας’ να διευκρίνηστεί σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης της λήψης του επιδόματος από τους ανάδοχους γονείς. Στο θ δεν προσδιορίζεται σε ποια-ες περίπτωση-σεις θα γίνεται εισαγωγή σε μοναδα παιδ.προστασίας και λόγω της αναφοράς σε αναπηρία ίσως παρερμηνευθεί ότι αν προκύψει αναπηρία η τοποθέτηση σε μον.παιδ.προστ εννοείται.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:57 | ΜΕΤΑδραση

  παρ. 3γ: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπου συχνά δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο αντίστοιχο με τα προαναφερόμενα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 15:55 | Ρούφου Χρυσούλα

  Οι Eισαγγελείς ζητούν διενέργεια κοινωνικής έρευνας για φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει προταθεί από ΜΚΟ σύμφωνα με το αρ. 1532 ΑΚ και τα άρθρα 18&19 του Π.Δ. 220/2007. Ο φορέας που θα διενεργήσει την κοινωνική έρευνα πληροφορείται ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος είναι υποψήφιος προς φιλοξενία από συγκεκριμένο ζευγάρι ή μεμονωμένο άτομο που προτείνει η ΜΚΟ.Ποιος θα είναι αρμόδιος φορέας να καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Εγκεκριμένων Ανηλίκων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων αφού έχουν ήδη προταθεί από τη ΜΚΟ ο ανήλικος και οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι Γονείς προς τον Εισαγγελέα;