Άρθρο 26 – Διάταξη για τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα

1.Συνίστανται και λειτουργούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) τα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα των άρ 5,6,7,19 και 20 του παρόντος.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζει τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων και της ενημέρωσης των αλλαγών και καταρτίζει την ειδική πλατφόρμα καταχώρησης των προβλεπόμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει την ευθύνη ορισμού των συνθηκών διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας στη διαδικασία υποβολής και παραλαβής των στοιχείων. Δεδομένα που αποδεικνύονται ότι είναι εσφαλμένα καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου των μητρώων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες συνθήκες.

2 Υπεύθυνος επεξεργασίας των Εθνικών Μητρώων του παρόντος νόμου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Ειδικών Μητρώων ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ κάθε μονάδας.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ο Αναπληρωτής του Υπεύθυνου, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Εθνικών Μητρώων.

4. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται να καταρτίζει ετήσια στατιστική έκθεση, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, την οποία υποβάλει στο Ε.Σ.Αν.Υ., στις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται να διαθέτει άδεια τήρησης των στοιχείων των Εθνικών Μητρώων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μεριμνά για την ασφαλή παραλαβή, τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του απορρήτου αυτών των στοιχείων λαμβάνοντας τα κατάλληλα για αυτό μέτρα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των Εθνικών και Ειδικών Μητρώων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής , ζητήματα απευθείας ενημέρωσης και διασύνδεσης των Εθνικών Μητρώων με τα Ειδικά, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Υπεύθυνος, ο Αναπληρωτής του και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις υπηρεσίες τα μητρώα του παρόντος νόμου υπακούν στη συνείδηση και το Νόμο. Υπόκεινται στο καθήκον της εχεμύθειας το οποίο υφίσταται και μετά την αποχώρηση τους. Υπόκεινται στο Νόμο και στις αποφάσεις όπως αυτές ορίζονται από την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Η επεξεργασία των δεδομένων των μητρώων του παρόντος είναι απόρρητη και η ασφάλεια της επεξεργασίας διέπεται από τις διατάξεις του άρ. 10 του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/10-04-1997). Η επεξεργασία στοιχείων που αναφέρεται σε σκοπούς στατιστικούς, ή επιστημονικής έρευνας εξυπακούεται ότι προϋποθέτει την τήρηση ανωνυμίας (παρ. 2 περ. στ΄, άρ. 7, του Ν. 2472/1997).

9. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις και από κάθε ρύθμιση, που αναφέρονται στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του Ν. 2472/1997 κυρώσεις.

10. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

  • 29 Νοεμβρίου 2017, 22:38 | ΖΑΙΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

    ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ο ΟΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
    ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ