Κεφάλαιο Γ΄ Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων Άρθρο 61 Ενημέρωση

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υποχρεούται να παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενημέρωση αυτή διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:
α) Μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ταμείου. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου, οι πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών, ενημερωτικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις κάθε επενδυτικού προγράμματος, οι επιβαρύνσεις για τη διαχείριση των επενδύσεων, οι αναλογιστικές μελέτες του Ταμείου, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ..
β) Μέσω προσβάσιμης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία αναρτώνται εξατομικευμένες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται υποχρεωτικά, με διαβαθμισμένη πρόσβαση, οι ατομικοί λογαριασμοί και τα μητρώα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες έχουν συνεχή ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τους αφορούν.
γ) Μέσω πρόσθετης ηλεκτρονικής ενημέρωσης στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στους εργοδότες, όπου αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.
2. Πέραν της παρεχόμενης ενημέρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με την παρ. 1, το Ταμείο αναρτά με διαβαθμισμένη πρόσβαση και κοινοποιεί στους ασφαλισμένους ηλεκτρονικά, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του ατομικού τους λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 46.
3. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου εξειδικεύονται τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η διαδικασία καταχώρησης και διαγραφής, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε αναρτητέου εγγράφου, ο τρόπος πρόσβασης των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα λοιπά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτή, η συχνότητα επικαιροποίησης κάθε στοιχείου, το χρονικό διάστημα διατήρησης των στοιχείων μετά τη διαγραφή των ασφαλισμένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή παρέχονται με άλλο τρόπο στους ενδιαφερόμενους.

 • 7 Ιουλίου 2021, 00:36 | Παν

  Εγώ θα αναφερθώ στα επίδοματα του οπεκα.
  Και κυρίως τα άτομα τα οποία είταν πληττόμενη το 2020 και δεν φορολογιθηκάν, του ΟΑΕΔ ανεργίας και του ειδικού σκοπού αναστολής.
  Όμως σε ένα συγκεκριμένο επίδομα από τον οπεκα το επίδομα ενοικίου προσμετρήθηκαν τα επιδόματα του ΟΑΕΔ και ειδικού σκοπού αναστολής στο συνολικό εισόδημα. Μήπως πρέπει να βγει μία καινούργια νέα κυβερνητική υπουργική απόφαση και να διευκρινίζει για τις νέες εξελίξεις που αντιμετωπίζουν για το 2020-21 στην πληττόμενη covid-19. γιατί h απόφαση που υπάρχει τώρα είναι του 2019 πριν την Πανδημία. Τουλάχιστον να γίνει για τους εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό να αφαιρεθούν τα επιδόματα του ΟΑΕΔ και ειδικού σκοπού.
  Οι αποφάσεις πρέπει να αλλαζουν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν και όχι να παραμένουν παλιές αναχρονιστικές αποφάσεις Ενώ οι εξελίξεις τρέχουν.

 • 1 Ιουλίου 2021, 16:07 | Ανδρέας Κομνηνός

  α) Οι πληροφορίες στον ιστότοπο πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σε κάθε πρόγραμμα. Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει αυτή την πληροφορία για να μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα που επιθυμεί να ακολουθεί, καθώς και να γνωρίζει και τι και ποιόν έχουν στηρίξει τα χρήματά του.

  β) Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών ποιός το καταρτίζει, σε ποιά επιστημονική προσέγγιση βασίζεται και πως ελέγχεται η εγκυρότητά του;

  γ) Η αναφορά συνοπτικών βασικών πληροφοριών για τις αποδόσεις κάθε προγράμματος δεν είναι αρκετές για να αποτελέσουν βάση ενημερωμένης συγκατάθεσης. Δεν ορίζεται καν ποιές νοούνται ως «βασικές πληροφορίες». Θα πρέπει να παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για κάθε χαρτοφυλάκιο/επενδυτικό πρόγραμμα.

  δ) Ακόμα και να γίνουν ΟΛΑ τα παραπάνω, και πάλι το να δίνει κανείς την επιλογή στον ασφαλισμένο να αλλάζει επενδυτικό πρόγραμμα ΔΕΝ αποτελεί ενημερωμένη συγκατάθεση (informed consent) – δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι την ίδια δυνατότητα κατανόησης, αξιολόγησης και εκμετάλλευσης των σχετικών πληροφοριών. Αυτό που λέγεται για το νομοσχέδιο ότι αποτελεί τζόγο, είναι απόλυτα σωστό από αυτή την άποψη. Ο ασφαλισμένος καλείται να κάνει επιλογές που δεν κατανοεί, χωρίς καμία πρόβλεψη για προσωποποιημένη συμβουλευτική, και καλείται και να αναλάβει και το σχετικό ρίσκο πάνω σε αυτές.

  Εν γένει, ποιόν τελικά ωφελεί ένα τέτοιο σύστημα, όπου οι κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι κατά βάση αδύνατο να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για τη λειτουργία του, και στο οποίο οι διοικούσες υπηρεσίες δε φέρουν καμία ευθύνη;