Άρθρο 46 Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

1. Για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τουλάχιστον: α) οι καταβλητέες εισφορές, β) οι καταβληθείσες εισφορές, γ) οι οφειλόμενες εισφορές, δ) οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και ε) οι κρατήσεις του άρθρου 9. Ο Ατομικός Λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου τηρείται μηχανογραφικά.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και τη χρονική διάρκεια τήρησης των ατομικών λογαριασμών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, το Δ.Σ. μπορεί να προβλέπει την αποτύπωση πρόσθετων στοιχείων στον ατομικό λογαριασμό.
3. Ο ατομικός λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου καταργείται: α) με την έκδοση της απόφασης απονομής σύνταξης από το Ταμείο και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,
β) με την έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης αναπηρίας από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 54,
γ) σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλισμένου και, εάν υπάρχουν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την έκδοση της απόφασης απονομής σύνταξης λόγω θανάτου.
4. Με την κατάργηση του ατομικού λογαριασμού, το υπόλοιπό του μεταφέρεται στο αποθεματικό παροχών του Ταμείου. Ως υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού νοείται το άθροισμα των καταβληθεισών εισφορών και των αποδόσεων από την επένδυσή τους, αφαιρουμένων των κρατήσεων του άρθρου 9.

  • 4 Ιουλίου 2021, 19:32 | Μίνος Μωυσής

    Στην παρ.4 δεν είναι σωστό να λαμβάνονται υπόψη για την κατάργηση του ατομικού λογαριασμού μόνον οι καταβληθείσες εισφορές. Εισφορές μπορεί να έχουν κρατηθεί για λογαριασμό του ασφαλισμένου και να μην έχουν αποδοθεί μέχρο την ημερομηνία της κατάργησης και μεταφοράς στο Αποθεματικό Παροχών (αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εμμίσθων ασφαλισμένων που την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών κάνει ο εργοδότης). Διαφορετικά πρέπει να προβλεφθεί επανυπολογισμός της σύνταξης λόγω απόδοσης εισφορών που δεν είχαν πιστωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης