Άρθρο 56 Συνυπολογισμός χρόνου επικουρικής ασφάλισης

1. Από 1η.1.2022 ο χρόνος ασφάλισης που θα έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορέα και για κάθε χρονικό διάστημα. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

  • 7 Ιουλίου 2021, 12:42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ

    Δεδομένου ότι οι διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης ή εν προκειμένω, συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης είναι βασικό πρωτογενές δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, γιατί δεν συγκεκριμενοποιείται περαιτέρω η διάταξη και παραπέμπει σε Υπουργική Απόφαση; δηλαδή κάτι που πρέπει και μπορεί να αποτυπωθεί ευκρινώς στη βασική διάταξη να χρειάζεται δευτερογενή ενέργεια (περαιτέρω πολυπλοκότητα της διάταξης με περισσότερη γραφειοκρατεία) να γίνει αργότερα μετά από γνώμη του Δ .Σ. του ΤΕΚΑ; Τι δουλειά έχει το Ταμείο στη θέσπιση βασικών κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις του με τους άλλους φορείς; Δηλαδή να αποφασίζει ότι θέλει κατά το δοκούν, πιθανόν εις βάρος των άλλων Ταμείων και των ασφαλισμένων του; Για το μόνο θέμα που πιθανόν θα μπορούσε να έχει άποψη το Ταμείο και κάθε άλλο Ταμείο, είναι ίσως ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης (π. χ. διαδικαστικά θέματα και θέματα λειτουργία του, π. χ. ποια Διεύθυνση θα είναι αρμόδια, τι επιπλέον στοιχεία θα αναγράφονται στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις, κ.λ.π.) Γιατί λοιπόν δεν διατυπώνεται αναλυτικότερα η διάταξη, όπου θα προβλέπει ρητά τον τρόπο εφαρμογής των σχέσεων (διαδοχική)του ΤΕΚΑ με τους λοιπούς ομοειδής φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί; π. χ. που θα κατατίθεται η αίτηση συνταξιοδότησης; στον τελευταίο φορέα ή σε όλους; με ποιανού φορέα τους κανόνες θα συνταξιοδοτείται; του τελευταίου ή όλων; κ.λ.π.. Όλα αυτά πρέπει να προβλέπονται ρητώς στη βασική διάταξη του Νόμου και όχι σε Υ. Α.

  • 4 Ιουλίου 2021, 19:47 | Μίνος Μωυσής

    Να διατυπωθεί με σαφήνεια όσον αφορά τα διακιώματα παροχών για χρόνο προγενέστερο της ασφάλισης στο ΤΕΚΑ. Πρόταση να συνυπολογίζονται στο ΤΕΚΑ οι εισφορές σε άλλα ταμεία επικουρικής πριν την ένταξη σε αυτό, ώστε να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες της διαδοχικής ασφάλισης και να δημιουργηθεί ισχυρότερο κίνητρο για όσους προαιρετικά θα υπαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 3