Άρθρο 48 Επενδυτικά Προγράμματα

1. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο.
2. Με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται αυτόματα στο προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα.
3. Το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.

  • 9 Ιουλίου 2021, 16:49 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

    Για ασφαλισμένους που δεν θέλουν να επενδυθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τους, αλλά επιθυμούν η επικουρική σύνταξη να ανταποκρίνεται καθαρά στο ύψος των εισφορών τους, προσαρμοσμένων βάσει πραγματικών τιμών, η υποχρεωτική επιλογή έστω και του πιο «ασφαλούς» επενδυτικού προγράμματος και η διασάλευση των ασφαλιστικών εισφορών τους τούς θέτει σε κίνδυνο.