Άρθρο 66 Διοικητικές επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συνιστώνται και συγκροτούνται στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μέχρι τρεις (3) τριμελείς Διοικητικές Επιτροπές αρμόδιες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 65. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, δύναται να τροποποιείται ο αριθμός τους και ρυθμίζεται και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
2. Στις Διοικητικές Επιτροπές διορίζεται με διετή θητεία ως Πρόεδρος Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. και ως μέλη δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην του Ταμείου, κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή σε εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρμοδιότητα υπόδειξης των μελών του Ν.Σ.Κ. ανήκει στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενου οργανισμού ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση στο Ταμείο της ενδικοφανούς προσφυγής η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά στον προσφεύγοντα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 61. Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί.
4. Το Ταμείο έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για υποθέσεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και για υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, επιφέρουν ωστόσο οικονομικές συνέπειες για το Ταμείο. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μεταβολή του ορίου του ποσού του πρώτου εδαφίου.

  • 7 Ιουλίου 2021, 12:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ

    Η αρμοδιότητα σύστασης Διοικητικών Επιτροπών των Ταμείων οφείλει να ασκείται από το αρμόδιο Υπουργείο. Ομοίως και η επιλογή των μελών της. Ποια είναι η χρησιμότητα να προεδρεύει αντί ανώτερου στελέχους της τέως Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.. Ποια είναι η εμπλοκή του με τη θέσπιση και εφαρμογή της νομοθεσίας του νέου αυτού ασφαλιστικού φορέα; Γιατί δεν προβλέπεται τα μέλη της Επιτροπής να είναι ανώτερα στελέχη (ΠΕ) της τέως Γ.Γ.Κ.Α., όπως γίνεται με τις Τ.Δ.Ε. του Ε.Φ.Κ.Α.; Τι άποψη θα εκφέρουν τυχόν μέλη εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου: α) αν είναι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. και πρόκειται για διαφορά του ΤΕΚΑ με τον e-ΕΦΚΑ; β) αν είναι υπάλληλοι άλλου Οργανισμού άσχετου με το αντικείμενο της Κοινωνικής Ασφάλισης; Ποια η σκοπιμότητα να αλλάξει η ισχύουσα, ορθή, πάγια πρακτική του Υπουργείου για τις Τ.Δ.Ε., όπου συμμετέχουν υπάλληλοι που έχουν γνώση του αντικειμένου; Μήπως λοιπόν θα πρέπει να απαρτίζονται οι Επιτροπές από 2 υπαλλήλους (ΠΕ) της τέως Γ.Γ.Κ.Α. εκ των οποίων ο ένας να ορίζεται πρόεδρός της και το τρίτο μέλος να υποδεικνύεται από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.