Άρθρο 55 Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), ο οποίος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας του παρόντος, δικαιούνται σύνταξη, αν και για όσο χρόνο συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισης, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
2. Το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του θανόντος ασφαλισμένου επιμερίζεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης καθενός από τα πρόσωπα αυτά υπολογίζεται με βάση το ποσό που προκύπτει για κάθε δικαιοδόχο ύστερα από τον επιμερισμό του πρώτου εδαφίου.
3. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου, το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου πριν τον επιμερισμό του στα δικαιοδόχα πρόσωπα σύμφωνα με την παρ. 2, δεν μπορεί να υπολείπεται του κεφαλαίου που θα είχε συσσωρευτεί στην περίπτωση ασφαλισμένου στο Ταμείο με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και αποδοχές ίσες με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό υπαλλήλου για πλήρη απασχόληση, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την επέλευση του κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά καλύπτεται με μεταβίβαση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4. Το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου υπολογίζεται με βάση την επικουρική σύνταξη που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος και επιμερίζεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016.
5. Το ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης των δικαιούχων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Εάν το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος, περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

  • 2 Ιουλίου 2021, 14:02 | Μιχαηλ κοκκινος

    για τους θανώντες σε ασφαλιστικό ταμείο ΟΓΑ ή αλλων ταμείων
    οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα , αλλά έχουν πεθανει πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού ή του 4387/ 16 , έχουν χαθεί τα δικιαωματα σύναξης θανατου στον επιζώντα σύζυγο ?