Άρθρο 12 Διαδικασία επιλογής και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και διαθέτουν σημαντική εμπειρία, επαρκή χρόνο και εξειδικευμένες γνώσεις για να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση σύμφωνα με τους σκοπούς του Ταμείου. Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τουλάχιστον: α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, β) επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συναφή προς τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Ταμείου και γ) άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. προεπιλέγονται από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία εξειδικεύονται, ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα προσόντα επιλογής, καθώς και ο τρόπος απόδειξης αυτών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα opengov.gr.
3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γ) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δ) τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και ε) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
4. Το Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων, που επιλέγεται από το Δ.Σ. του Ταμείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 73, ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλογής εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και προτείνει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων. Ο κατάλογος επικρατέστερων υποψηφίων αποτελείται κατά ανώτατο όριο από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. και παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την κατάρτισή του.
5. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει και ορίζει με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων. Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ακολουθείται προηγουμένως η διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Μετά από τον ορισμό του πρώτου Δ.Σ. και για την επιλογή οποιουδήποτε νέου μέλους, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 2 εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες του Ταμείου.

  • Για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων στη διοίκηση του Φορέα.Θα πρέπει ικανός αριθμός μελών του ΔΣ να υποδεικνύονται από τους Επιστημονικούς Συλλόγους, που θα αποτελέσουν τον κορμό των νέων ασφαλισμένων του Ταμείου.
    Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
    Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
    Σύμβουλος ΔΣΑ