ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κεφάλαιο Α΄ Ίδρυση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Άρθρο 4 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία – Έναρξη λειτουργίας

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.) και για τις διεθνείς σχέσεις «Hellenic Auxiliary Pensions Defined Contributions Fund».
2. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα του Ταμείου οπουδήποτε στην Επικράτεια.
3. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
4. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η.1.2022.

  • 9 Ιουλίου 2021, 15:10 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

    Ποιος είναι ο λόγος που θεσπίζεται το ΤΕΚΑ; Για ποιον λόγο δεν μπορεί ο e-ΕΦΚΑ να διαχειριστεί την κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση; Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι ενιαίο και να επιβλέπεται από ενιαίο φορέα, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ιδίως όταν εισάγεται ένα τόσο διαβλητό σύστημα, το οποίο επιφέρει πολλούς κινδύνους και χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή επιτήρηση, διαφάνεια και λογοδοσία.