Κεφάλαιο Δ΄ Στελέχωση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Άρθρο 39 Προσωπικό

1. Στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) συστήνονται εκατό (100) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, σαράντα πέντε (45) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δεκαπέντε (15) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέντε (5) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
2. Το Ταμείο στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και τις διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Ταμείου δύναται, επίσης, να γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση ή η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου και του οργάνου διορισμού στον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου υπαλλήλου, ύστερα από προκήρυξη του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές, με μόνη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στο Ταμείο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
6. Για την πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, ιδίως σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία, τον εσωτερικό έλεγχο, και τη διαχείριση κινδύνων, το Ταμείο μπορεί να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ύστερα από έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 • 12 Ιουλίου 2021, 16:58 | ΜΑΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

  καλησπερα
  σχετικα με το αρθρο 39 θα ηθελα αν γινεται να γινει προβλεψη για θεσεις ΑΜΕΑ
  διοτι τα ΑΜΕΑ μονο σε διοικητικες θεσεις και ειδικοτερα θεσεις γραφειου μπορουν!!!
  επισης να προβλεπτει συμφωνα με το αρθρο 25 του νομου 4440/2016 η ποσοστοση που υπαρχει αν παει μεσω ΑΣΕΠ
  στις θεσεις ΙΔΑΧ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
  ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΕΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦ. ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ