Άρθρο 6 Ασφαλιστέα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 37 ν. 4052/2012

1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1η.1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
2. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
3. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:
α) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,
β) τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και
γ) τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.
4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου από 1ης.1.2023.
5. Τα πρόσωπα της παρ. 3 μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα από 1ης.1.2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα πρόσωπα της πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου
6. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
7. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από την 1η.1.2022 τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.».

 • 9 Ιουλίου 2021, 15:38 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η υποχρεωτική υπαγωγή των νέων ασφαλισμένων (από 01.01.2022) στο ΤΕΚΑ και στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί υποχρεωτική ρίψη των ασφαλιστικών εισφορών και των ίδιων των ασφαλισμένων στη δίνη της αγοράς, του χρηματιστηρίου και των επενδύσεων, χώρους με τους οποίους η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει επαφή.
  Η δε προαιρετική υπαγωγή των υπολοίπων ασφαλιστέων προσώπων στο Ταμείο, δεδομένης της έλλειψης επαφής και αυτών των προσώπων, κινδυνεύει, εξαιτίας του δελέατος της υψηλότερης επικουρικής σύνταξης, να οδηγήσει τη σύνταξη αυτή να τείνει στο μηδέν.

 • Αλήθεια έχει ρωτήσει κανείς τους νέους επιστήμονες, αν επιθυμούν να μπουν υποχρεωτικά σε ένα νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης;
  Αλήθεια έχει ρωτήσει κανείς τους νέους επιστήμονες, αν μπορούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις;
  Αλήθεια έχει ρωτήσει κανείς τους νέους επιστήμονες, αν έχουν την όποια εμπιστοσύνη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης;
  Αλήθεια έχει ρωτήσει κανείς τους νέους επιστήμονες, αν έχουν κουραστεί από τις «μεταρρυθμίσεις» στην κοινωνική ασφάλιση τα τελευταία χρόνια;
  Αλήθεια έχει ρωτήσει κανείς τους νέους επιστήμονες πόσες πληγές τους έχει αφήσει η οικονομική κρίση και η πανδημία;
  Αλήθεια κάνατε μια οικονομική μελέτη στην οποία να εμφαίνεται το ποσοστό εισπραξιμότητας του e-ΕΦΚΑ, τα τελευταία χρόνια. Είδατε ποσοστά εισπραξιμότητας μεταξύ των νέων επιστημόνων;
  Μόνο προαιρετική ασφάλιση σε τέτοιου είδους Ταμείο!
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
  Σύμβουλος ΔΣΑ

 • 4 Ιουλίου 2021, 19:46 | Μίνος Μωυσής

  Οι παράγραφοι 2 και 3 να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ένταξης προαιρετικής από 1.1.23 και το δικαίωμα της ένταξης να έχει ένα χρονικό όριο από 1.1.23 π.χ. 2 έτη ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την προαιρετική ένταξη και να αποκτηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπο διαχείριση κεφαλαίων του ΤΕΚΑ για να έχει νόημα το επενδυτικό του αντικείμενο.

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:17 | Μάκης

  Τι θα γίνει με τις ήδη καταβληθείσες στον ΕΦΚΑ εισφορες για το επικουρικό από τους γεννηθέντες μετά την 1-1-87?
  Πρεπει να προβλεφθεί ότι αυτές θα μεταφερθουν στον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου στον ΤΕΚΑ και όχι απλώς να συνυπολογιζεται ο χρόνος ασφάλισης του άρθρου 57.

 • 30 Ιουνίου 2021, 10:13 | Παρασκευάκης

  Προτείνω τη δυνατότητα όλοι οι εργαζόμενοι με ασφάλιση σε επικουρικό ταμείο να έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο ΤΕΚΑ και όχι μόνο οι κάτω των 35 ετών. Εφόσον τηρείται η προϋπόθεση (αρ. 53) των 15 ετών στο ΤΕΚΑ (άρα όλοι όσοι είναι 67-15=52 ετών και κάτω), να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τα επικουρικά τους ταμεία βεβαίωση για το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα. Το ποσό αυτό (σε πραγματικές τιμές) να μεταφέρεται στον ΤΕΚΑ και παύουν να έχουν δικαιώματα από τα προηγούμενα επικουρικά ταμεία. Το κόστος άλλωστε του Δημόσιου προϋπολογισμού για στήριξη των επικουρικών ταμείων αλλά και του ΤΕΚΑ (56 δις) δεν θα αλλάξει, μιας και απλά θα «από την αριστερή τσέπη θα μεταφέρει τα λεφτά στη δεξιά». Τα επικουρικά ταμεία θα χάσουν μεν τις τρέχουσες εισφορές (και άρα θα επιδοτηθούν από το κράτος για να δώσουν τις επικουρικές συντάξεις όσων παραμείνουν εκεί) αλλά θα λάβει και ένα τεράστιο ποσό στα ταμεία του ΤΕΚΑ προς επένδυση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Και όσοι πολίτες θέλουν να έχουν έλεγχο των εισφορών που δίνουν, θα τον έχουν, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το γραφειοκρατικό βάρος μπορεί μεν να αυξηθεί προσωρινά, αλλά σύντομα θα αποτελέσει μαι μεγάλη ανάσα για όλους τους εμπλεκόμενους.