Άρθρο 9 Κρατήσεις

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε κρατήσεις, οι οποίες σχηματίζουν το αποθεματικό λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και χρησιμοποιούνται, ιδίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου.
2. Το ύψος των ανωτέρω κρατήσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) επί των καταβαλλόμενων εισφορών, καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

  • 9 Ιουλίου 2021, 16:14 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

    Με τις κρατήσεις του προτεινόμενου άρθρου, εξαφανίζεται το έως και το 1% των ασφαλιστικών εισφορών όσων υπάγονται στο ΤΕΚΑ, χωρίς να επιστραφούν ποτέ στο ασφαλιστέο πρόσωπο. Για μισθωτό, ο οποίος πληρώνεται με κατώτατο μισθό €650, αυτό σημαίνει €0,21125 από την εισφορά του εργαζόμενου και άλλο τόσο για την εισφορά του εργοδότη, ήτοι €0,4225 ανά μισθό. Συνολικά, για 15 έτη ασφάλισης, σχεδόν 90 ευρώ εξαφανίζονται. Όποιος έχει γνώση των αναγκών των συνταξιούχων, γνωρίζει ότι €90 δεν αποτελούν πολυτέλεια που μπορεί να απωλέσει κανείς.
    Οι λειτουργικές δαπάνες καλύτερα να καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και ας υπολογίζονται βάσει του 1% των εισφορών.