Άρθρο 19 Ενημέρωση ΕΕΤΤ

Ο πάροχος οφείλει να ορίσει στέλεχος του, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ και με το οποίο η ΕΕΤΤ θα επικοινωνεί για θέματα που  αφορούν τη συμμόρφωσή του παρόχου με την παρούσα. Ο πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ, άμεσα, κάθε τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου στελέχους, κάθε φορά που, για οποιοδήποτε λόγο, το εξουσιοδοτημένο αυτό στέλεχος αντικαθίσταται ή τα στοιχεία επικοινωνίας του τροποποιούνται.