Άρθρο 6 Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας

 1. Ο πάροχος διαθέτει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο ως στόχο έχει τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών αυτού. Καταρτίζει το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τόσο της Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων όσο και της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας. Το σχέδιο αυτό περιέχει περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος και των απαιτούμενων πόρων για την αποκατάσταση λειτουργίας των στοιχείων του δικτύου του και την αποκατάσταση της πληροφορίας η οποία έχει αλλοιωθεί ή χαθεί και η οποία απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών.
 2. Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
  • α. Προσδιορισμό του προσωπικού που εμπλέκεται στην περίπτωση όπου απειλείται η επιχειρησιακή συνέχεια του παρόχου, καθώς και του ρόλου του και των αρμοδιοτήτων του.
  • β. Προσδιορισμό συνθηκών κατά τις οποίες ενεργοποιείται το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας και του εξουσιοδοτημένου για την ενεργοποίησή του  προσωπικού.
  • γ. Διαδικασίες διάχυσης πληροφορίας στο αρμόδιο προσωπικό σχετικά με το εκάστοτε πρόβλημα.
  • δ. Λειτουργικές διαδικασίες για την ανάλυση και εκτίμηση του προβλήματος.
  • ε. Ενέργειες και προτεραιοποίηση αυτών, διαδικασίες και πόροι που απαιτούνται για την αποκατάσταση του δικτύου και των υπηρεσιών και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
  • στ. Εκτιμώμενους χρόνους αποκατάστασης σε διαφορετικές συνθήκες βλάβης.
  • ζ. Τρόποι και στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του παρόχου με τεχνικούς, προμηθευτές, εργολάβους του παρόχου, με παρόχους άλλων δικτύων καθώς και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ τους, που αφορούν στην υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
  • η. Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού αντικατάστασης.
  • θ. Αξιολόγηση των μέτρων που λήφθηκαν για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος και διαδικασίες αναθεώρησης του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 3. Στα πλαίσια του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, ο πάροχος καταρτίζει Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή, στα πλαίσια του οποίου προσδιορίζει τα απαιτούμενα μέτρα με στόχο τη διατήρηση της διαθεσιμότητας του δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, και σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας.
 4. Ο πάροχος καθορίζει διαδικασίες αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή και ορίζει προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή.
 5. O πάροχος τηρεί, για εύλογο χρονικό διάστημα, καταγεγραμμένα τα ακόλουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας εκπόνησης των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή, αντίστοιχα, β) τα αποτελέσματα των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή, γ) τα προτεινόμενα μέτρα, δ) τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων εκπόνησης των ανωτέρω σχεδίων προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης.