Άρθρο 16 Διαχείριση αλλαγών

  1. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών τις οποίες εφαρμόζει στις περιπτώσεις που επέρχονται αλλαγές (ενδεικτικά οργανωτικές αλλαγές, αλλαγές λογισμικού ή υλικού) που θα μπορούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το δίκτυο ή τη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  2. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να γίνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και σε άλλους διασυνδεόμενους παρόχους. Αν οι αλλαγές αυτές αναπόφευκτα επηρεάζουν τα δίκτυα ή τις υπηρεσίες άλλων παρόχων, τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να συνεργάζονται για τη διαχείριση των αλλαγών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις .