Άρθρο 18 Ενημέρωση καταναλωτών

 1. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με γεγονότα τα οποία απειλούν ή και επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, εκτός αν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Ο πάροχος διαθέτει σαφείς διαδικασίες για την ενημέρωση των καταναλωτών σε αυτές τις περιπτώσεις.
 2. Η ανακοίνωση τέτοιων γεγονότων παρουσιάζεται στο διαδικτυακό τόπο του παρόχου ή και σε άλλο μέσο αναλόγου ευρείας κάλυψης. Ο καταναλωτής ενημερώνεται κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον πάροχο ότι θα πληροφορείται για γεγονότα που απειλούν  ή επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών με κάθε πρόσφορο μέσο.
 3. Στα πλαίσια της ανακοίνωσης, ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το εύρος του γεγονότος και τις διαθέσιμες με το γεγονός πληροφορίες, ενδεικτικά αναφέρονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις, τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος για την αντιμετώπισή του, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υπηρεσίας, συμβουλές προς τους καταναλωτές, όπου αυτά έχουν εφαρμογή.
 4. Όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ο πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή με ηχογραφημένο μήνυμα για την αδυναμία παροχής υπηρεσίας, το οποίο μεταδίδεται κατά την απόπειρα του καταναλωτή να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση.
 • 2. Στη βάση των επιταγών:
  (i) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  (ii) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  (iii) των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  (iv) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να κυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  η E.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τις ακόλουθες προσθήκες στο άρθρο 18:
  Άρθρο 18 «Ενημέρωση καταναλωτών»
  – οι παρ. 1), 2) και 3) να διαμορφωθούν ως ακολούθως (βλ. προσθήκες με έντονη γραμματοσειρά): «1. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με γεγονότα τα οποία απειλούν ή και επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, εκτός αν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Ο πάροχος διαθέτει σαφείς διαδικασίες για την ενημέρωση των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών με αναπηρία, σε αυτές τις περιπτώσεις. 2. Η ανακοίνωση τέτοιων γεγονότων παρουσιάζεται στο διαδικτυακό τόπο του παρόχου, ο οποίος υποχρεωτικά θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία ή και σε άλλο μέσο αναλόγου ευρείας κάλυψης. Ο καταναλωτής ενημερώνεται κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον πάροχο ότι θα πληροφορείται για γεγονότα που απειλούν ή επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών με κάθε πρόσφορο μέσο. 3. Στα πλαίσια της ανακοίνωσης, ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή με τρόπο προσβάσιμο και στον καταναλωτή με αναπηρία για το εύρος του γεγονότος και τις διαθέσιμες με το γεγονός πληροφορίες, ενδεικτικά αναφέρονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις, τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος για την αντιμετώπισή του, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υπηρεσίας, συμβουλές προς τους καταναλωτές, όπου αυτά έχουν εφαρμογή».

 • 12 Αυγούστου 2011, 12:11 | Δημήτρης Κλητοράκης

  Επειδή σήμερα τα στοιχεία των συνδρομητών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας(αριθ. τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα) , είναι καταχωρισμένα μόνο στον έντυπο κατάλογο του ΟΤΕ, θα πρέπει με την ευκαιρία, να υποχρεωθεί ο κάθε πάροχος να τα διαθέτει και σε ηλεκτρονική μορφή, σε ενιαίο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο,(όπως π.χ.στο http://www.whitepages.gr) για όλους τους παρόχους.
  Έτσι θα είναι ευχερής και ανέξοδη, προς όφελος των καταναλωτών, η αναζήτησή τους από το διαδίκτυο.