Άρθρο 15 Άλλα δίκτυα

  1. Ο πάροχος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο παρόχους άλλων δικτύων, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης.
  2. Ο πάροχος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο τους παρόχους άλλων διασυνδεόμενων δικτύων για αναμενόμενα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο δίκτυό του και να επηρεάσουν τα δίκτυα των άλλων παρόχων.
  3. Στην περίπτωση διασυνδεόμενων δικτύων, ο πάροχος ο οποίος αντιλαμβάνεται βλάβη, οφείλει να ειδοποιεί άμεσα άλλους παρόχους τους οποίους ενδεχομένως επηρεάζει η βλάβη. Ο πάροχος λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της βλάβης.
  4. Ο πάροχος οφείλει να έχει σαφείς και καταγεγραμμένες διαδικασίες επικοινωνίας του προσωπικού του με το προσωπικό παρόχων διασυνδεόμενων δικτύων, με σκοπό τη συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης και ανώφελων ενεργειών και τον συντονισμό των διαδικασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των δικτύων.