Άρθρο 10 Τροφοδοσία ισχύος

 1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά ότι η παροχή του δημόσιου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος προς τα στοιχεία του δικτύου του γίνεται βάση των ενδεδειγμένων προδιαγραφών.
 2. Ο πάροχος μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων στοιχείων του δικτύου του στην περίπτωση διαταραχών του δημόσιου δικτύου  τροφοδοσίας ισχύος ή διακοπής αυτής.
 3. Για την υποστήριξη των στοιχείων του δικτύου στην περίπτωση διακοπής του δημόσιου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ανάλογα με την κρισιμότητα τους σύμφωνα με την Αξιολόγηση Επικινδυνότητας, ο πάροχος εφαρμόζει τρόπους/μέσα εφεδρικής τροφοδοσίας (ενδεικτικά, εφεδρικές συστοιχίες μπαταρίες, γεννήτριες κ.λπ) τα οποία έχουν επαρκή ικανότητα να υποστηρίξουν τη λειτουργία του δικτύου του έως την πλήρη και ομαλή αποκατάσταση του δημόσιου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος.
 4. Tα εφαρμοζόμενα μέσα συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
 5. Ο χρόνος για τον οποίο εξασφαλίζεται η συνέχεια λειτουργίας των στοιχείων του δικτύου μέσω εφεδρικής τροφοδοσίας ποικίλει για κάθε στοιχείο του δικτύου και εξαρτάται από τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας  και την αναγνώριση των κρίσιμων στοιχείων του δικτύου του παρόχου.
 6. Όπου αυτό είναι δυνατόν, κρίσιμα στοιχεία του δικτύου του παρόχου δεν εξυπηρετούνται από την ίδια πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας.
 7. Ο πάροχος οφείλει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες παροχής εφεδρικής τροφοδοσίας είναι λειτουργικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 8. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία των μέσων εφεδρικής τροφοδοσίας απαιτούνται πρώτες ύλες ή άλλα υλικά, ο πάροχος εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της επαρκούς διαθεσιμότητάς τους.
 • 12 Αυγούστου 2011, 10:53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Να κάνετε τροποποίηση για τις ταχύτητες :ADSL Να περιορίσετε και την ελάχιστη ταχύτητα:όταν λέμε μέγιστη ταχύτητα:24 Mbps :Να μπεί και ελάχιστη ταχύτητα: Τουλάχιστον: 20 Mbps !!
  Και κάτω από την ελάχιστη ταχύτητα να υποχρεωθούν ΟΛΟΙ οι πάροχοι να αποζημιώνουν το συνδρομητή τους..!